Thứ sáu, 02 Tháng 10 2015 10:53

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Báo cáo tài chính năm 2013

Căn cứ theo Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 22/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về “Quy chế công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty”. Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xin giới thiệu “Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013” của Tổng công ty.
 
Nội dung báo cáo tài chính bao gồm: