Thứ tư, 25 Tháng 1 2017 14:42

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016