Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 17:23

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: