Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: Ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.

Ngày 11/12/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản số 5322/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin về việc đăng ký mua lại 67.400 cổ phiếu ưu đãi của CBCNV do nghỉ việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ.

Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

Ngày 31/10/2017, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản số 4762/TCTCHKVN-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/11/2017.

Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Ngày 24/10/2017,  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có văn bản số 4651/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 412/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đông quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Ngày 24/8/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có Văn bản số 3736/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH DELOITTE về việc soát xét báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/36/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do của một số cổ đông của ACV (danh sách đính kèm).

Ngày 05/7/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có Văn bản số 2818/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Thắng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017.

Trang 1 trong 5 trang