Đăng mục: Quan hệ cổ đông/Thông báo:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Huỳnh Thị Diệu -  Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quư cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Huỳnh Thị Diệu - Trưởng Ban Kiểm soát.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quư cổ đông bấm vào đây để tải về:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ