Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 13:32

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP  

Ngày 21/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có công văn số 1533/TCTCHKVN-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ngày 24/4/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chấp thuận công văn nêu trên và đăng tải về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trên website của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trân trọng thông báo.