Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 08:27

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Thông báo lần thứ 2)

Ngày 25/5/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có gửi Thông báo số 2091/TCTCHKVN-TCKT cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trân trọng thông báo.