Ngày 01/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV).

 Ngày 26/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2393/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán SGN) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông: Ngày 17/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 120/2016/GCNCP-VSD.

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2016.

Căn cứ Công văn số 4031/UBCK-GSĐC ngày 30/6/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng, ngày 05/7/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có Công văn số 278/HĐQT trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và các Nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng từ ngày 30/6/2016.

Trang 4 trong 5 trang