Tổ chức lựa chọn đối tác

  • Thông báo mời tham gia: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định phê duyệt HSMTG.
  • Thời gian phát hành HSMTG: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông tin mời tham gia.
  • Thời điểm nộp HSĐX: Tối thiểu 07 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMTG.
  • Mở HSĐX: ngay sau thời điểm hết hạn nộp HSĐX.
  • Thời gian hiệu lực của HSĐX: tối thiểu 60 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSĐX.
  • Hình thức bảo đảm tham gia lựa chọn: Chuyển khoản hoặc thư bảo lãnh do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.