Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thành – Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ngày 30/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) nhận được Công văn số 1563/UBCK-GSĐC ngày 19/3/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

Ngày 16/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn văn Kỳ.

Ngày 01/02/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  có văn bản số 472/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin: Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Á ĐôngPhó Trưởng Ban phụ trách Ban Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán – Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kể từ ngày 01/02/2018.

Trang 1 trong 6 trang