Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 10:38

Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đối với ông Lại Xuân Thanh

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có văn bản số 2708A/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 28/6/2017 của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Lại Xuân Thanh.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.