Thứ ba, 14 Tháng 7 2015 05:48

Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI), Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2015

 

Thực hiện Hướng dẫn số 900-HD/ĐU ngày 16/12/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về “Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2004, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015” và Kế hoạch số 1009-KH/ĐU ngày 17/4/2015 của Đảng ủy Tổng công ty về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI)”, ngày 10/7/2015, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI), tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên các Chi bộ Khối cơ quan Tổng công ty và Chi bộ Công ty cổ phần Vận tải hàng không Miền Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 tại hội nghị

 

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI), bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; và một số vấn đề quan trọng khác…

 

Hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản các văn kiện, Nghị quyết, kết luận của Hội nghị, trên cơ sở đó các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI) tại đơn vị.

 

Trong phần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2015, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã truyền đạt những nội dung chủ yếu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Để thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, hăng hái đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trước; trung thực, trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; thực hiện nói đi đôi với làm; coi công tác xây dựng Đảng là then chốt, biết dựa vào dân để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.