CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI

Address:  Tam Nghia Ward - Nui Thanh District - Quang Nam Province

Phone: (+84) 235.3535518 - Fax: ( +84) 235.3535516

Email: vanthuchulai@vietnamairport.vn