Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:40 12:40 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:25 08:25 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
11:45 11:45 DLI-HAN BL242
12:10 12:10 DLI-DAD 0V8926
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
18:25 18:25 DLI-SGN 0V8381
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
10:25 10:25 VDH-HAN QH1242 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
07:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
14:10 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN VJ395 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:50 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
11:15 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
06:20 06:20 PQC-SGN VN9360 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43687 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 16-18 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43687 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 16-18 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43624 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
11:55 11:55 PQC-HEL BY563 28-32 OPN
12:20 12:20 PQC-SGN BL312 43813 OPN
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 43687 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43814 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-SGN BL314 16-18 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43624 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:40 16:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43624 OPN
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43814 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL322 16-18 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43624 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-32 OPN
23:15 23:15 PQC-SGN BL328 43687 OPN
00:20 00:20 PQC-ICN ZE582 32-35 OPN
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
11:35 11:35 BMV-VII QH1762 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN QH1402
16:50 16:50 BMV-DAD VN1914 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
21:40 21:40 BMV-SGN VN1417 OPN
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:30 --:-- CXR-SGN BL393
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
06:40 --:-- CXR-KJA ZF2444
07:05 --:-- CXR-THD VJ792
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:20 --:-- CXR-OVB ZF5544
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:30 --:-- CXR-SVX ZF9644
09:00 --:-- CXR-SGN VJ615
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:10 --:-- CXR-DSN VJ5494
09:55 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:50 --:-- CXR-CGO VN704
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:05 --:-- CXR-IKT ZF8544
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414
12:00 --:-- CXR-SGN VJ611
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:20 --:-- CXR-NGB VN496
13:45 --:-- CXR-SHE VJ5176
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
15:05 --:-- CXR-JJN VJ5768
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
15:55 --:-- CXR-JJN VN876
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:20 --:-- CXR-CSX BL1126
16:25 15:25 CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:05 --:-- CXR-HGH JD422
17:15 16:50 CXR-UYN VJ5388
17:25 --:-- CXR-SVO N42736
17:40 --:-- CXR-TYN VJ5284
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
17:50 --:-- CXR-XIY VJ5362
18:05 --:-- CXR-VII BL522
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:40 --:-- CXR-KWE VJ5336
18:55 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
19:45 --:-- CXR-CKG 3U8856
20:00 --:-- CXR-SGN VJ683
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:10 --:-- CXR-SGN VN9341
23:35 --:-- CXR-SGN VN9345
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
00:20 --:-- CXR-SGN BL3930
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
02:50 --:-- CXR-ICN TW158
03:15 --:-- CXR-SGN VJ697
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:05 --:-- CXR-TAO QW9904
04:30 --:-- CXR-IKT S7570
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:05 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:40 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
21:45 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
00:05 --:-- HUI-SGN VJ315
06:00 --:-- VII-HAN QH7652 OPN
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
08:20 --:-- VII-DAD 0V8021 OPN
08:25 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:20 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
09:30 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:20 --:-- VII-BKK VJ7135 OPN
12:55 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:10 --:-- VII-SGN VJ229 OPN
13:20 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:40 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
15:55 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
15:55 --:-- VII-CXR BL523 OPN
16:50 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
16:55 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:15 --:-- VII-SGN BL551 OPN
20:25 --:-- VII-HAN VN7714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
20:40 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:40 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:00 --:-- VII-HAN QH7650 OPN
23:25 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
07:15 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:40 --:-- VCA-VCS 0V8068 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:35 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
18:10 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
20:20 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:50 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A1-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
03:30 --:-- SGN-ICN OZ392 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:20 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
05:35 --:-- SGN-HAN VJ136 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:40 --:-- SGN-DAD VJ1656 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 CLS
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CNX
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL746 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:55 06:40 SGN-VII QH1152 CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
07:00 --:-- SGN-THD BL562 OPN
07:00 --:-- SGN-VCL VJ1390 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 OPN
07:10 --:-- SGN-HAN VJ188 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-VCA **VNA268 OPN
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 OPN
07:40 --:-- SGN-VDO QH1970 OPN
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G OPN
07:45 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 OPN
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 OPN
08:30 --:-- SGN-HAN BL754 OPN
08:30 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:35 --:-- SGN-HAN VN224 OPN
08:40 --:-- SGN-VCS 0V8065 OPN
08:40 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G OPN
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G OPN
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 OPN
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G OPN
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:20 09:20 SGN-SIN VN651 OPN
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 OPN
09:30 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G OPN
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:35 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
09:40 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 OPN
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 OPN
09:55 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
09:55 --:-- SGN-HAN QH204 OPN
09:55 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:15 --:-- SGN-CRK **CATA101 OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G OPN
10:30 --:-- SGN-VII BL546 OPN
10:30 10:30 SGN-VII VN1264 OPN
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 OPN
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 G OPN
10:40 --:-- SGN-PQC BL313 OPN
10:50 --:-- SGN-VII VJ1220 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:00 --:-- SGN-TPE