Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
16:15 16:15 SGN-TBB BL435
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
08:35 08:35 DLI-SGN BL343
09:00 09:00 DLI-DAD VN7954
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:20 12:20 DLI-HAN VJ402
12:40 12:40 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN VJ406
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:40 16:40 DLI-HAN VJ410
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
17:25 17:25 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-SGN BL351
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43687 OPN
09:20 09:20 PQC-WNZ BL1132 28-31 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 16-18 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 32-35 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43814 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43654 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43813 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN BL312 43687 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43813 OPN
18:45 18:45 PQC-CTU VN722 32-35 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43687 OPN
19:05 19:05 PQC-DAD BL840 13-15 OPN
19:30 19:30 PQC-SGN BL324 16-18 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1240 43687 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43813 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
02:30 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:20 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:30 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:40 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
17:50 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
19:45 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:30 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:55 --:-- VII-SGN BL555 OPN
07:50 07:50 VDH-HAN VNA1590 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
13:15 13:15 VDH-SGN BL511 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:00 18:00 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
09:10 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
13:20 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
16:05 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
04:30 --:-- CXR-SGN VN9521
05:00 --:-- CXR-SGN BL393
05:00 --:-- CXR-SGN VJ603
05:00 --:-- CXR-SGN VJ687
05:05 --:-- CXR-SGN VJ613
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
06:45 --:-- CXR-SGN VJ691
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
08:55 --:-- CXR-ZYI BL1230
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:20 --:-- CXR-HAN VJ778
10:30 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:05 --:-- CXR-SVO RL7502
11:15 --:-- CXR-SVO N42736
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:20 --:-- CXR-IKT ZF8544
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:45 --:-- CXR-LYI VJ5110
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:25 --:-- CXR-SWA VJ5466
14:25 --:-- CXR-HAN VJ772
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-KJA EO2512
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562
15:35 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:15 --:--