Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:25 08:25 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN BL345
11:25 11:25 DLI-HAN BL242
12:30 12:30 DLI-SGN VJ363
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
15:50 15:50 DLI-ICN VN9408
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
17:50 17:50 DLI-SGN VJ365
19:25 19:25 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
11:15 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
09:45 --:-- VCL-SGN VN1461 OPEN
13:30 --:-- VCL-SGN BL463 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:55 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
09:20 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
14:35 14:35 BMV-HAN QH-1402
16:50 16:10 DAD-BMV VN1914 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
05:25 --:-- CXR-SGN VN7347
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
06:30 --:-- CXR-KJA ZF2444
06:35 --:-- CXR-KHV ZF2744
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
08:25 --:-- CXR-IKT RL8792
08:40 --:-- CXR-DAD VJ580
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:10 --:-- CXR-DSN VJ5494
09:55 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-JJN VJ5768
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:30 11:30 CXR-HAN QH1414
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:45 --:-- CXR-SHE VJ5176
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
15:20 15:20 CXR-KHV N42532
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:20 --:-- CXR-CSX BL1126
16:25 --:-- CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:05 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:05 --:-- CXR-HGH JD422
17:15 17:30 CXR-UYN VJ5388
17:40 --:-- CXR-TYN VJ5284
17:50 --:-- CXR-XIY VJ5362
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:20 --:-- CXR-NKG VN728
18:40 18:00 CXR-KWE VJ5336
18:55 18:35 CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:15 19:15 CXR-SVO EO2736
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
20:00 --:-- CXR-SGN VJ683
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-BQS EO2554
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:00 --:-- CXR-SGN BL397
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:00 --:-- CXR-SGN BL361
03:15 --:-- CXR-SGN VJ697
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:00 --:-- CXR-TAO QW9904
04:30 --:-- CXR-IKT S7570
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:20 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:20 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
22:25 --:-- VII-SGN BL557 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
17:55 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:10 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:30 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:55 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:35 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
07:55 08:00 UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 08:00 UIH-SGN VJ381 43718 OPN
08:05 08:05 UIH-SGN VN1393 43591 OPN
08:40 08:40 UIH-HAN VJ432 43654 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 43782 OPN
11:55 --:-- UIH-SGN VN1395 43591 OPN
14:20 --:-- UIH-HAN QH1212 43655 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 43782 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 43655 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 43591 OPN
19:50 --:-- UIH-SGN VJ383 43687 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43814 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43687 CLS
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43814 CLS
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43530 CLS
10:55 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 CLS
11:00 11:00 PQC-VKO ZF7748 28-32 CLS
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43687 CLS
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43592 OPN
12:05 12:05 PQC-KEJ RL8760 22-26 OPN
12:25 12:25 PQC-SGN BL312 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 15-18 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL314 43687 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43592 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43530 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43656 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 22-26 OPN
16:50 16:50 PQC-SGN VN1832 43530 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43656 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43814 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN BL322 16-18 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43530 OPN
18:20 18:20 PQC-SGN BL324 43814 OPN
18:50 16:50 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43530 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 22-26 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:50 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
06:55 --:-- DAD-HAN VJ504 CLS
07:20 --:-- DAD-HHA VJ8358 46-48 CLS
07:25 --:-- DAD-CXR VJ583 CLS
07:35 --:-- DAD-SGN VJ625 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:05 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
09:30 --:-- DAD-SGN BL679 CLS
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 31-34 CLS
10:00 09:35 DAD-HAN QH102 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 47-49 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 CLS
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 CLS
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 36-39 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 33-35 CLS
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858 49-51 CLS
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 30-32 CLS
13:00 --:-- DAD-PUS BX738 4-7 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:05 --:-- DAD-CJJ VJ8764 46-48 CLS
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 16-18 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 41-44 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
13:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 CLS
13:50 --:-- DAD-CJJ VN9404 CLS
14:00 --:-- DAD-CSX BK2920 19-21 CLS
14:00 --:-- DAD-SGN BL677 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
14:05 --:-- DAD-HAN QH106 CNX
14:10 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
14:25 14:30 DAD-SGN VJ675 CLS
14:30 --:-- DAD-SGN VJ637 CLS
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
14:35 --:-- DAD-ICN LJ086 37-40 CLS
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
15:00 --:-- DAD-SYX ##B8158 CLS
15:15 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
15:25 --:-- DAD-ICN VJ874 49-51 CLS
15:30 --:-- DAD-CGO CZ8368 CLS
15:30 --:-- DAD-KMG MU2582 CLS
15:30 --:-- DAD-SGN VN129 CLS
15:45 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 45-47 CLS
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 CLS
16:00 --:-- DAD-MFM ##B8271 CLS
16:10 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
16:30 --:-- DAD-SGN VN131 CLS
16:45 17:15 DAD-SGN VJ623 CLS
17:00 --:-- DAD-MFM CHVJT617 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN184 CLS
18:15 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 42-44 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:10 19:25 DAD-HAN QH104 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
19:55 --:-- DAD-HKG KA223 33-37 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:20 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:40 --:-- DAD-HAN VJ516 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:55 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
22:00 --:-- DAD-ICN BL1194 OPN
22:35 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 42-44 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 45-46 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 38-41 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 42-45 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 34-37 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 8-11 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:35 02:05 DAD-ICN LJ060 38-41 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 46-49 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 42-45 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:50 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 G8-10 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A6-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
03:30 --:-- SGN-ICN OZ392 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:15 --:-- SGN-DWC VN9883 CNX
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:40 --:-- SGN-DAD VJ1638 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-VCS 0V8065 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 CLS
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CLS
06:40 --:-- SGN-HPH BL582 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:45 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:01 13:00 SGN-HKG **N7777N CLS
07:05 --:-- SGN-HAN VJ1198 I-J-K CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:35 --:-- SGN-DAD BL678 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 CLS
08:55 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:00 --:-- SGN-TBB **AUSCAL2 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:35 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
09:35 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
09:40 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN QH204 CLS
10:00 --:-- SGN-TBB **AUSCAL2. OPN
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
10:00 --:-- SGN-VII BL546 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:45 --:-- SGN-PQC BL313 CLS
10:50 --:-- SGN-ALA ##DV454 K7-10 CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K CLS
11:25 12:00 SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:25 11:50 SGN-CXR VN1340 CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
11:35 --:-- SGN-VDH BL516 CLS
11:50 --:-- SGN-PQC BL315 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 CNX
11:55 11:55 SGN-BKK VN605 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN7370 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 C