Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:40 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
08:55 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
13:55 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:25 --:-- HPH-VCA QH1671 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
15:55 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
02:30 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:40 08:40 DLI-SGN VN1381
09:10 09:10 DLI-SGN BL343
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:00 12:00 DLI-SGN VN1385
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:25 16:25 DLI-DAD VN1954
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
16:40 16:40 DLI-HAN VJ410
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:00 19:00 DLI-VII QH1772
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:35 12:35 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:20 19:20 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 43687 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN7822 43529 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 16-18 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43624 OPN
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 28-31 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ450 15-17 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 43687 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:15 13:15 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 15-17 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 43624 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43529 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43624 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:50 16:50 PQC-SGN BL320 43687 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL322 43687 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43813 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43624 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VJ460 16-18 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
20:20 20:20 PQC-SGN BL324 43687 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL326 43592 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ699 OPN
05:05 --:-- CXR-SGN VJ613 OPN
05:50 --:-- CXR-SGN VJ685 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
06:05 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
07:30 --:-- CXR-HAN VJ782 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
08:25 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
09:15 --:-- CXR-SGN VJ609 OPN
09:30 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
10:30 --:-- CXR-SGN VN7361 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:15 --:-- CXR-HAN VN7550 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
12:40 --:-- CXR-HAN VJ774 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:10 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
18:00 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ687 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
09:25 --:-- VII-DAD BL845 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:55 --:-- VII-SGN BL551 OPN
13:10 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:20 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:05 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
22:05 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
09:25 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
10:30 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
11:40 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
16:45 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:55 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:20 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
20:55 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
21:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:05 --:-- VCA-CXR VJ470 OPN
11:35 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
11:35 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
16:30 --:-- VCA-SGN VN5003 OPN
17:10 --:-- VCA-HPH QH1672 OPN
19:45 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 00:55 DAD-SGN VJ653. CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 37-40 CLS
00:35 01:00 DAD-TAE VJ870. 47-48 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
04:00 --:-- DAD-SGN VJ621 CLS
05:30 --:-- DAD-HAN VJ524 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:10 --:-- DAD-HAN VJ502 CLS
07:40 --:-- DAD-HAN VJ518 CLS
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:25 --:-- DAD-HAN QH102 CLS
08:30 --:-- DAD-HAN BL632 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 CLS
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 CLS
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 42-44 CLS
09:45 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
09:45 --:-- DAD-SGN VJ629 CLS
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 30-34 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 45-47 CLS
10:30 --:-- DAD-SGN VN119 CLS
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
10:45 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
11:10 --:-- DAD-VII BL846 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 35-41 CLS
11:10 --:-- DAD-MFM VJ8892 49-51 CLS
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 CLS
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 15-18 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:45 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 31-33 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 42-44 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:10 --:-- DAD-KUL OD503 CNX
12:15 --:-- DAD-HAN