Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:05 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:25 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
12:55 12:55 DLI-HAN BL242
13:25 13:25 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:10 07:10 PQC-SGN BL302 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 16-18 OPN
09:45 09:45 PQC-SGN VN7828 43529 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43592 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-SGN BL312 16-18 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 20-22 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 23-25 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43624 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43529 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43624 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN VN7832 43624 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL320 43813 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43529 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43624 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN BL324 16-18 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN VN7824 43529 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 32-35 OPN
22:00 22:00 PQC-SGN BL326 43687 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
04:55 --:-- CXR-SGN VJ605
05:00 --:-- CXR-SGN VJ613
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564
06:05 --:-- CXR-BQS ZF2844
06:25 --:-- CXR-YIH VN696
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776
07:50 --:-- CXR-YTY BL1022
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
08:50 --:-- CXR-VVO ZF2544
09:15 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:30 --:-- CXR-HAN VN7558
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:25 --:-- CXR-VII BL520
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CGO VN704
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:40 --:-- CXR-HAN VN7588
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:10 --:-- CXR-SGN VN7343
13:15 --:-- CXR-TYN VJ5282
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562
14:35 --:-- CXR-TSN VN500
15:25 --:-- CXR-XNN 3U8184
15:30 --:-- CXR-HRB VN870
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
15:50 --:-- CXR-JJN VN876
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722
17:30 --:-- CXR-SGN VN7341
17:35 --:-- CXR-HGH VJ5348
17:40 --:-- CXR-KWE VJ5334
17:55 --:-- CXR-CSX BL1126
17:55 --:-- CXR-HAN BL230
18:10 --:-- CXR-NKG VN728
18:15 --:-- CXR-KWE BL1128
18:20 --:-- CXR-HGH CA728
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
18:50 --:-- CXR-WUH VJ5378
18:50 --:-- CXR-HAN VN7566
19:10 --:-- CXR-CSX VJ5358
19:20 --:-- CXR-KJA EO2512
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 22:10 CXR-KMG VJ5324
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:25 --:-- CXR-ICN VJ836
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:40 --:-- CXR-HAN VJ778
23:55 --:-- CXR-SGN VJ615
00:40 --:-- CXR-SGN VJ611
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
01:55 --:-- CXR-SGN BL393
02:00 --:-- CXR-SGN VN9729
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
03:20 --:-- CXR-HRB VJ5164
08:15 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:35 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:35 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:35 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:50 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:25 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
07:50 07:50 VDH-HAN VNA1590 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 35-38 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 47-48 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
01:50 --:-- DAD-MWX VN9421 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
05:45 --:-- DAD-SGN VJ679 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
07:00 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
07:40 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN7158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN