Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:20 08:20 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:40 12:40 DLI-HAN BL242
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:25 13:25 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
15:55 15:55 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
20:40 20:40 DLI-SGN VJ363
22:00 22:00 DLI-HAN VN7572
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:15 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
12:40 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
16:20 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
10:40 --:-- VII-SGN VN7263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:55 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
10:35 10:35 VII-BMV QH1761 OPN
11:40 11:40 SGN-BMV BL424 OPN
12:35 12:35 VII-BMV VJ741 OPN
16:05 16:05 DAD-BMV VN1915 OPN
16:30 16:30 HAN-BMV QH1401 OPN
18:55 18:55 HAN-BMV VN1603 OPN
21:05 21:05 SGN-BMV VJ356 OPN
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:30 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:35 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
12:40 --:-- VCA-VCS 0V8074 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:30 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
17:30 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
19:45 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
07:50 07:50 VDH-HAN VNA1590 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
12:05 12:05 VDH-SGN BL513 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-SGN BL517 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
07:15 07:15 VCS-SGN 0V8050 Cancel
08:20 08:20 VCS-SGN 0V8052
09:50 09:50 VCS-SGN 0V8054
10:20 10:20 VCS-VCA 0V8071
10:50 10:50 VCS-SGN 0V8058
11:20 11:20 VCS-SGN 0V8062
12:45 12:45 VCS-SGN 0V8066
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8072
15:40 15:40 VCS-SGN 0V8078
15:50 15:50 VCS-SGN 0V8056
16:45 16:45 VCS-SGN 0V8084
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:40 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
13:30 --:-- HUI-SGN VN7379 OPN
15:00 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:35 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:20 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:20 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
21:20 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
22:30 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
04:30 04:30 PQC-SGN VN9723 CLS
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 16-18 CLS
08:15 08:15 PQC-SGN VN7826 43624 CLS
09:10 09:25 PQC-SGN VN7814 43529 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 16-18 CLS
11:00 11:00 PQC-SGN VN1822 43529 CLS
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 CLS
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 CLS
11:40 11:40 PQC-SGN VN1824 43624 CLS
13:00 13:00 PQC-HAN BL254 14-16 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 20-22 CLS
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- CLS
13:15 13:15 PQC-HAN VN1232 43529 CLS
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 23-25 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-SGN VN1814 43592 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43687 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN BL312 43813 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:35 17:50 PQC-HAN VN7232 43529 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN BL320 43687 CNX
17:15 17:15 PQC-SGN VN1826 43624 OPN
18:10 18:10 PQC-SGN BL322 43813 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
19:50 20:45 PQC-HAN VN1240 43624 OPN
19:55 19:55 PQC-SGN BL324 43813 OPN
20:50 20:50 PQC-SGN VN7832 43529 OPN
21:25 21:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-30 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
02:05 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-4 CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:30 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
05:35 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL540 CLS
05:40 --:-- SGN-DOH QR8971 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CNX
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VN1821 CNX
06:20 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:30 --:-- SGN-CXR BL370 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN BL746 CLS
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CLS
06:35 --:-- SGN-PQC VN7827 CLS
06:40 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:45 --:-- SGN-CXR VN1340 CLS
06:50 --:-- SGN-DLI BL340 CLS
06:55 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 CLS