Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 08:00 TBB-SGN VJ207
08:45 08:45 TBB-HAN VJ448
14:20 14:20 TBB-HAN VN1651
15:50 15:50 TBB-SGN BL435
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
13:30 --:-- VCL-SGN BL463 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
03:40 03:40 DLI-SGN VJ367
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-HAN VJ406
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
08:40 08:40 VDH-SGN VN1401 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL353 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:20 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
16:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
21:10 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
20:10 20:10 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
08:55 --:-- SGN-THD VJ241 OPN
08:55 --:-- SGN-THD BL487 OPN
10:15 --:-- SGN-THD VJ249 OPN
11:35 --:-- CXR-THD VJ793 OPN
16:30 --:-- SGN-THD VN1271 OPN
17:10 --:-- SGN-THD VJ243 OPN
20:30 --:-- SGN-THD BL491 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43259 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43448 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43322 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43164 OPN
09:05 09:05 PQC-SGN VJ324 16-18 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43448 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43449 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
11:45 11:45 PQC-SGN BL312 43322 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43164 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:50 14:50 PQC-OVB RL8798 22-26 OPN
15:35 15:35 PQC-NNG BK3054 32-35 OPN
15:40 15:40 PQC-SGN VN1824 43259 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
18:30 18:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN VN7826 43164 OPN
20:40 20:40 PQC-SGN BL328 43322 OPN
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
07:05 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ319 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:00 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:35 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:35 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
20:40 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
05:20 --:-- CXR-SGN VJ601
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:25 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-SGN VJ619
06:40 --:-- CXR-GOJ ZF5242
06:45 --:-- CXR-HAN VJ784
07:20 --:-- CXR-KEJ ZF4244
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
08:50 --:-- CXR-OVB ZF5444
09:00 --:-- CXR-ZYI VJ5766
09:30 --:-- CXR-IKT RL8792
09:45 --:-- CXR-DAD VN7944
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
11:20 --:-- CXR-SGN VN1345
11:30 --:-- CXR-TSN VJ5320
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
12:35 --:-- CXR-HAN VN1556
12:50 --:-- CXR-CSX BK3012
13:00 --:-- CXR-SGN **CH22880
13:00 --:-- CXR-SGN **CH63727
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:55 --:-- CXR-SHE VN474
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-HAN VJ776
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:05 --:-- CXR-CXS VJ5356
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-CZX VN486
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:00 --:-- CXR-HGH BL1170
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
17:25 --:-- CXR-HAN VJ788
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:55 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
20:35 --:-- CXR-HAN VJ786
20:45 --:-- CXR-SGN VJ609
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:45 --:-- CXR-SGN VJ615
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4903
02:35 --:-- CXR-SGN BL399
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:00 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
01:05 --:-- HAN-LHR VN55 F1-F12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D1-D5 CLS
01:20 01:50 HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938 E9-E12 CLS
01:45 --:-- HAN-HKG CX048 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
02:00 --:-- HAN-DWC EK9853 CNX
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 OPN
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 CLS
03:25 --:-- HAN-DEL KE9575 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
03:40 --:-- HAN-SVO RU656 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:30 --:-- HAN-SIN OZ383 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 OPN
05:50 06:00 HAN-DAD VN161 A24-32 OPN
06:00 --:-- HAN-TPE CI6596D OPN
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 OPN
06:00 --:-- HAN-DAD VJ513 E24-33 OPN
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 OPN
06:05 --:-- HAN-PEK CA742 F8-F12 OPN
06:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 OPN
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A24-32 OPN
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 OPN
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 OPN
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-23 OPN
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VJ125 A05-14 OPN
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 OPN
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 OPN
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A24-32 OPN
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 OPN
07:20 --:-- HAN-VCL VN1641 A24-32 OPN
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 OPN
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 OPN
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 OPN
08:05 --:-- HAN-HUI VN1543 A24-32 OPN
08:15 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 OPN
08:15 --:-- HAN-DOH QR8951 OPN
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 OPN
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A05-14 OPN
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 OPN
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 OPN
08:50 --:-- HAN-SGN VJ131 A05-14 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 OPN
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 OPN
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 A24-32 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 OPN
09:05 --:-- HAN-CSX CZ8360 F5-F7 OPN
09:15 --:-- HAN-GAY BL1105 B10-B12 OPN
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 OPN
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 OPN
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 OPN
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
09:45 --:-- HAN-DAD VN165 A24-32 OPN
09:50 --:-- HAN-SGN VJ137 A05-14 OPN
09:50 --:-- HAN-PQC VJ453 E24-33 OPN
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 OPN
10:00 --:-- HAN-CXR VN1557 A24-32 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 OPN
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 OPN
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C1-C3 OPN
10:10 --:-- HAN-HLG HA605 E09-09 OPN
10:10 --:-- HAN-CXR VJ781 E24-33 OPN
10:20 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 OPN
10:20 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 OPN
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 OPN
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A05-14 OPN
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:40 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 OPN
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 OPN
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 OPN
11:00 --:-- HAN-DAD VJ509 E24-33 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A20-23 OPN
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 OPN
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A24-32 OPN
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 OPN
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 A24-32 OPN
11:55 --:-- HAN-TBB VN1651 A24-32 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 OPN
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
12:20 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VN173 A24-32 OPN
12:25 --:-- HAN-SGN VJ121 A05-14 OPN
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 OPN
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 OPN
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 OPN
12:55 --:-- HAN-CTU VN552 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-HKG OZ952 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 B6-B9 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A05-14 OPN
13:30 --:-- HAN-SGN VJ147 A05-14 OPN
13:40 --:-- HAN-SGN BL761 E10-16 OPN
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A24-32 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 OPN
14:05 --:-- HAN-SGN VJ141 A05-14 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B9-B12 OPN
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A20-23 OPN
14:20 --:-- HAN-SGN VJ133 A05-14 OPN
14:35 14:35 HAN-SGN VN243 B09-18 OPN
14:45 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 OPN
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B1-B5 OPN
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
14:50 --:-- HAN-SGN VJ145 A05-14 OPN
14:50 --:-- HAN-SGN VJ187 A05-14 OPN
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 OPN
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 OPN
14:55 --:-- HAN-DLI VJ405 E24-33 OPN
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A24-32 OPN
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A24-32 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 OPN
15:05 --:-- HAN-VCA VJ465 E24-33 OPN
15:10 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:20 --:-- HAN-CXR BL231 E10-16 OPN
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 OPN
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 OPN
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:50 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 OPN
16:05 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 OPN
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:20 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 OPN
16:20 --:-- HAN-UIH VN1625 A24-32 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 D1-D5 OPN
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 A24-32 OPN
16:35 --:-- HAN-SGN VJ199 A05-14 OPN
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A24-32 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 OPN
16:45 --:-- HAN-PXU VN1613 A24-32 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 OPN
17:00 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
17:05 --:-- HAN-DAD BL649 E10-16 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 OPN
17:30 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 OPN
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A20-23 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:40 --:-- HAN-NNG MU2566 E9-E12 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
17:55 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 OPN
18:00 --:-- HAN-TPE CI6596 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:10 --:-- HAN-CXR VJ789 E24-33 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 B09-18 OPN
18:35 18:35 HAN-DAD VN185 A24-32 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ545 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:45 --:-- HAN-HUI VN1545 A24-32 OPN
19:00 --:-- HAN-VII VN1715 A24-32 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 OPN
19:10 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A4 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:10 --:-- HAN-VCA VN1207 A24-32 OPN
19:25 --:-- HAN-DAD VJ537 E24-33 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VJ157 A05-14 OPN
19:35 --:-- HAN-SGN VJ177 A05-14 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN VJ195 A05-14 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:10 --:-- HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN BL789 E10-16 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:25 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
20:35 --:-- HAN-HKG CV4627 OPN
20:40 --:-- HAN-SGN VN277 B09-18 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:55 --:-- HAN-SGN BL791 E10-16 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:15 --:-- HAN-DMK SL185 A1-A5 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:25 --:-- HAN-DOH QR8953 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ119 A05-14 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
21:45 --:-- HAN-SGN VJ197 A05-14 OPN
22:00 --:-- HAN-HKG CX3248 OPN
22:05 --:-- HAN-IST TK170 A1-A8 OPN
22:35 --:-- HAN-SGN RH320 OPN
22:40 --:-- HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
22:55 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:15 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:15 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
23:20 --:-- HAN-SGN BL799 E10-16 OPN
23:20 --:-- HAN-DEL TK6565 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN BL150 E10-E12 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:45 --:-- HAN-SYD VN787 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-ICN VN406 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:10 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:40 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 G1-8 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 OPN
02:30 --:-- SGN-CNX **B8196 OPN
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
03:00 --:-- SGN-POM **RSD144 OPN
03:10 --:-- SGN-DWC EK9859 CNX
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:35 --:-- SGN-POM **RSD040 OPN
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:10 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:25 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 OPN
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 OPN
07:10 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K OPN
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:35 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K OPN
07:40 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 E OPN
07:45 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K OPN
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 OPN
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-DRW **VNA268 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-THD VJ254 I-J-K OPN
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 OPN
08:25 --:-- SGN-DOH QR8969 OPN
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 G1-3 OPN
08:30 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:35 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
08:50 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-ICN KE396 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E OPN
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 E OPN
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:10 --:-- SGN-CDG AF253 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K OPN
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 E OPN
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 OPN
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:25 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G4-6 OPN
09:45 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-POM **RSD038 OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 OPN
09:50 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-VII BL546 OPN
10:00 --:-- SGN-THD BL564 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:00 --:-- SGN-KHH VN582 OPN
10:05 --:-- SGN-PQC BL313 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E OPN
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 OPN
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 E OPN
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:00 --:-- SGN-DAD BL672 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN BL760 OPN
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CV4626 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 OPN
11:20 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
11:25 --:-- SGN-HAN VJ136 I-J-K OPN
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 E OPN
11:30 --:-- SGN-CNX VJ891 E OPN
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 OPN
11:35 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:40 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K OPN
11:40 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VJ130 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:25 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:35 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:50 12:50 SGN-THD VN1270 OPN
12:55 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VN7112 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 OPN
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
13:10 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G1-3 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 G4-6 OPN
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-NNG-HGH 3U8914 H1-4 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
14:00 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:00 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 14:30 SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:05 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:25 14:55 SGN-THD VJ240 I-J-K OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-CXR BL378 OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
14:55 --:--