Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
10:40 10:40 DLI-SGN BL343
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:40 12:40 DLI-HAN BL242
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:25 13:25 DLI-HPH VJ692
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
14:35 14:35 DLI-BKK VZ941
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
20:40 20:40 DLI-SGN VJ363
21:15 21:15 DLI-HAN VN7572
07:15 07:15 VCS-SGN 0V8050
08:20 08:20 VCS-SGN 0V8052
09:50 09:50 VCS-SGN 0V8054
10:20 10:20 VCS-VCA 0V8071
10:50 10:50 VCS-SGN 0V8058
11:20 11:20 VCS-SGN 0V8062
12:45 12:45 VCS-SGN 0V8066
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8072
15:40 15:40 VCS-SGN 0V8078
15:50 15:50 VCS-SGN 0V8056
16:45 16:45 VCS-SGN 0V8084
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:05 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:25 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
04:30 04:30 PQC-SGN VN9723 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 16-18 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
08:15 08:15 PQC-SGN VN7826 43624 OPN
09:05 09:05 PQC-SGN VN7814 43529 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 16-18 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43624 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 15-17 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
13:00 13:00 PQC-HAN BL254 20-22 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 15-17 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 23-25 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43624 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43529 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43624 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 31-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:30 16:30 PQC-HAN VN7232 43529 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN BL320 43687 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43592 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN BL324 43813 OPN
20:00 20:00 PQC-HAN VN1240 43624 OPN
21:25 21:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-30 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
22:00 22:00 PQC-SGN VN7832 43529 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:55 --:-- VII-SGN VN7263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
08:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
12:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
05:05 --:-- CXR-SGN VJ687 33-38 OPN
05:10 --:-- CXR-SGN VJ613 33-38 OPN
05:45 --:-- CXR-DAD VJ582 33-38 OPN
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603 33-38 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
08:00 --:-- CXR-CXR ***CBA40 OPN
08:00 --:-- CXR-SGN VJ617 33-38 OPN
08:00 --:-- CXR-HAN VJ776 33-38 OPN
08:05 --:-- CXR-HAN VJ770 33-38 OPN
08:30 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
08:30 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
08:30 --:-- CXR-HAN VN7566 OPN
09:10 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
09:30 --:-- CXR-UIH ***CBA40. OPN
10:15 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
13:15 --:-- CXR-HAN VN7558 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
18:25 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
21:35 --:-- CXR-HAN VN7562 OPN
21:45 --:-- CXR-SGN VN7347 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-SGN VJ605 OPN
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ615 OPN
00:55 --:-- CXR-SGN VJ619 OPN
02:00 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:15 12:15 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
16:40 16:40 BMV-DAD VN1914 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:35 19:35 BMV-SGN VN1415 OPN
21:40 21:40 BMV-SGN VJ357 OPN
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:30 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:35 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:30 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
19:45 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
11:10 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:40