Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 CMA-SGN 0V8060 0pen
12:15 12:15 DIN-HAN 0V8203 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL212
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
14:15 14:15 DLI-SGN VN1385
16:15 16:15 DLI-SGN BL359
17:30 17:30 DLI-DAD 0V8926
18:25 18:25 DLI-HAN VJ404
18:30 18:30 DLI-WUH VJ9370
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-HAN VJ412
21:30 21:30 DLI-SGN 0V8381
23:05 23:05 DLI-HPH VJ692
03:40 03:40 DLI-SGN VJ367
--:-- --:--
07:50 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
07:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
09:30 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
12:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
12:55 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:55 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
21:50 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
21:55 --:-- UIH-HAN VJ436 OPN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:30 08:30 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
11:15 11:15 VCS-SGN 0V8074
11:40 11:40 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
14:25 14:25 VCS-SGN 0V8056
14:50 14:50 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
04:30 04:30 PQC-SGN BL274 43164 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43322 OPN
08:45 08:45 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
09:05 09:05 PQC-HAN VJ450 43448 OPN
09:40 09:40 PQC-SGN VJ320 16-18 OPN
10:00 10:00 PQC-HAN VJ480 43227 OPN
10:20 10:20 PQC-SGN BL262 43322 OPN
11:10 11:10 PQC-SGN VN1824 43164 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ338 43448 OPN
11:30 11:30 PQC-PQC CH-PHSVS OPN
11:45 11:45 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
12:05 12:05 PQC-SGN BL266 43322 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ482 15-17 OPN
12:40 12:40 PQC-HAN VN1232 43164 OPN
13:00 13:00 PQC-HAN VN7232 43259 OPN
13:35 13:35 PQC-SGN BL276 16-18 OPN
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
14:10 14:10 PQC-HGH VJ3346 28-31 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:45 14:45 PQC-SGN VN1830 43259 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
15:20 15:20 PQC-SGN VJ328 16-18 OPN
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 43322 OPN
16:25 16:25 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
16:35 16:35 PQC-SGN BL268 15-17 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ330 43259 OPN
17:25 17:25 PQC-HAN VJ456 14-16 OPN
17:30 17:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:20 19:20 PQC-HAN VJ458 43448 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1230 43322 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN BL272 16-18 OPN
21:00 21:00 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
21:55 21:55 PQC-SGN VN7812 43259 OPN
22:25 22:25 PQC-SGN VN7810 43164 OPN
23:55 23:55 PQC-SGN VJ332 43322 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
08:30 08:55 THD-SGN BL486 0
08:55 --:-- THD-SGN VJ242 0
10:15 --:-- THD-SGN VN1270 0
10:30 --:-- THD-SGN VJ246 0
16:40 --:-- THD-SGN VJ248 0
17:10 --:-- THD-SGN VJ244 0
17:20 --:-- THD-SGN BL490
18:55 --:-- THD-SGN VJ250 0
08:05 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
08:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:10 --:-- HUI-DLI BL233 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:30 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL571 OPN
13:00 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:10 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
15:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:45 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
19:50 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:50 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
08:00 --:-- VII-CXR BL321 OPN
08:30 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
10:25 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
11:45 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:20 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL521 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:05 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
18:25 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:20 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:30 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
20:45 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:55 --:-- VII-SGN BL529 OPN
21:20 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
22:05 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
07:45 07:45 VDH-HAN VN1591 OPN
09:35 09:35 VDH-SGN VN1401 OPN
08:35 08:35 VDH-SGN VJ263 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
19:10 19:10 VDH-SGN BL351 OPN
19:20 19:20 VDH-HAN 0V8592 OPN
08:40 08:40 BMV-DAD VN1914 OPN
10:45 10:45 BMV-VII VJ740 OPN
11:55 11:55 BMV-SGN BL563 OPN
13:50 13:50 BMV-HAN BL204 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN VJ492 OPN
20:30 20:30 BMV-SGN VJ357 OPN
21:25 21:25 BMV-SGN VJ1415 OPN
09:05 --:-- VCA-BKK VZ3971 OPN
09:25 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:55 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
15:05 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
18:50 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:00 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
08:30 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
08:35 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:30 09:35 HPH-SGN VJ279 OPN
09:50 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:10 10:20 HPH-CXR VJ731 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
11:00 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ725 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
11:55 13:40 HPH-SGN VJ289 OPN
15:25 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
16:10 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
15:00 17:45 HPH-SGN VJ281 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:20 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
21:05 22:55 HPH-SGN VJ283 OPN
23:35 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN BL371
05:00 --:-- CXR-SGN VN9343
05:50 --:-- CXR-SGN VJ603
05:55 --:-- CXR-SGN VN7349
06:00 --:-- CXR-HAN VJ772
06:05 --:-- CXR-SGN VJ601
07:05 --:-- CXR-SGN VN7351
07:10 --:-- CXR-HAN VJ780
07:50 --:-- CXR-HAN VN7554
08:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
08:40 --:-- CXR-HAN VN1552
09:30 --:-- CXR-HAN VJ774
10:10 --:-- CXR-DAD VN1944
10:15 --:-- CXR-VII BL322
10:20 --:-- CXR-HKG UO567
10:30 --:-- CXR-HAN VN1560
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:00 --:-- CXR-SGN VJ689
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:05 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:05 --:-- CXR-HAN VN7568
14:20 --:-- CXR-HAN VJ782
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
15:40 --:-- CXR-SGN BL367
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
15:50 --:-- CXR-HAN VN1562
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:00 --:-- CXR-TSN VN500
16:05 15:30 CXR-ICN VJ838
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
17:50 --:-- CXR-SGN VN1349
18:35 --:-- CXR-CGO VJ5260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:00 --:-- CXR-HAN VN1568
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
19:40 --:-- CXR-HAN VN7558
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
20:40 --:-- CXR-KJA ZF2444
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 20:30 CXR-CSX VJ5358
21:25 20:45 CXR-HAK VJ5286
21:30 --:-- CXR-XIY VN470
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:45 --:-- CXR-HAN VJ778
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:05 --:-- CXR-HAN VJ788
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:25 --:-- CXR-SGN VN7369
22:30 --:-- CXR-IKT EO2520
22:30 22:50 CXR-HAN VJ786
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
00:00 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8890
00:05 --:-- CXR-SGN VJ605
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:10 --:-- CXR-MFM RD7213
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
00:05 --:-- HAN-NRT JL752 OPN
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 OPN
01:15 --:-- HAN-MNL 5J745 OPN
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 OPN
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 OPN
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 OPN
02:00 --:-- HAN-DWC EK9855 OPN
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 OPN
04:20 --:-- HAN-SGN FX5775 OPN
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 OPN
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 OPN
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 OPN
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 OPN
09:45 --:-- HAN-SVO SU291 OPN
10:00 --:-- HAN-HLG HA605 OPN
10:05 --:-- HAN-DMK SL181 OPN
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 OPN
10:10 --:-- HAN-HLG HA601 OPN
10:35 --:-- HAN-HKG KA296 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 OPN
11:50 --:-- HAN-NNG MU2566 OPN
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 OPN
12:15 --:-- HAN-KUL OD572 OPN
12:20 --:-- HAN-ICN OZ728 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 OPN
14:45 --:-- HAN-KUL OD574 OPN
15:05 --:-- HAN-HND NH858 OPN
15:25 --:-- HAN-ICN KE484 OPN
15:30 --:-- HAN-KUL AK513 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 OPN
16:45 --:-- HAN-SZX CZ8470 OPN
17:30 --:-- HAN-BKK QR835 OPN
17:35 --:-- HAN-IST TK166 OPN
17:55 --:-- HAN-HKG HX529 OPN
18:30 --:-- HAN-SIN SQ187 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 OPN
19:55 --:-- HAN-HKG KA294 OPN
20:20 --:-- HAN-UTH 8K524 OPN
20:20 --:-- HAN-DMK SL185 OPN
20:45 --:-- HAN-BKK TG565 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 OPN
23:05 --:-- HAN-HKG CX3218 OPN
23:10 --:-- HAN-ICN KE680 OPN
23:15 --:-- HAN-MFM NX897 OPN
23:30 --:-- HAN-ICN OZ734 OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
01:35 02:25 DAD-SGN VJ647. OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:50 --:-- DAD-SGN BL599 OPN
03:00 --:-- DAD-ICN 7C2908 OPN
05:25 --:-- DAD-HAN VN7190 OPN
05:45 --:-- DAD-HAN VN7182 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN7180 OPN
06:15 --:-- DAD-SGN VN7105 OPN
06:15 --:-- DAD-SGN VN7131 OPN
06:15 --:-- DAD-HAN VN7176 OPN
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:30 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
06:30 --:-- DAD-SGN VN7197 OPN
06:40 --:-- DAD-HAN VN7192 OPN
07:15 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
07:45 --:-- DAD-SGN VN7143 OPN
07:45 --:-- DAD-HAN VN7196 OPN
07:50 --:-- DAD-HAN VJ540 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL581 OPN
08:00 --:-- DAD-ZZZ CHN877H OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
08:15 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN BL552 OPN
08:30 --:-- DAD-SGN VJ645 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VN7101 OPN
08:55 --:-- DAD-SGN BL583 OPN
09:10 --:-- DAD-MFM NX869 OPN
09:15 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
09:30 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
09:45 --:-- DAD-SGN VJ631 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:20 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
10:30 --:-- DAD-HKG BL160 OPN
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 32-35 OPN
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:50 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
11:50 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
11:55 --:-- DAD-HAN VN7154 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 38-40 OPN
12:00 --:-- DAD-HAN VN170 OPN
12:05 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 41-43 OPN
12:50 --:-- DAD-CAN HU7952 CNX
13:00 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:10 --:-- DAD-SGN VN7109 OPN
13:30 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
13:35 --:-- DAD-SIN MI637 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:15 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:20 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
14:25 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
14:30 --:-- DAD-KIX BL164 OPN
14:45 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 OPN
15:45 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
16:05 --:-- DAD-HAN VN7158 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:20 --:-- DAD-SGN VN7119 OPN
16:30 --:-- DAD-HFE BL168 OPN
16:45 --:-- DAD-HAN VJ544 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
16:45 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
17:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:15 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL601 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 38-40 OPN
17:45 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:55 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
18:00 --:-- DAD-SGN VN7127 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:20 --:-- DAD-CKG 3U8192 OPN
18:25 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
18:30 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 30-32 OPN
18:45 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:20 --:-- DAD-HAN BL548 OPN
19:20 --:-- DAD-SGN BL591 OPN
19:25 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 11-13 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 24-28 OPN
20:15 --:-- DAD-SGN VJ655 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VN7168 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:35 --:-- DAD-XIY VN560 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:55 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 37-40 OPN
21:15 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
21:30 --:-- DAD-CTU VJ8168 15-17 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:55 --:-- DAD-XIY VJ8906 33-35 OPN
22:00 --:-- DAD-HAN BL554 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN VN7184 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 1-4 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ504 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:15 --:-- DAD-SGN BL597 OPN
23:25 --:-- DAD-HAN VJ526 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:35 --:-- DAD-HAN VJ522 OPN
23:45 --:-- DAD-HAN VJ502 OPN
23:45 --:-- DAD-SGN VJ629 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 33-35 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 29-32 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 37-40 OPN
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 27-28 OPN
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 9-12 OPN
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 41-44 OPN
01:40 --:-- DAD-TAE TW130 33-36 OPN
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 23-26 OPN
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 29-32 OPN
11:00 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
11:05 --:-- PXU-SGN BL257 OPN
14:05 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
18:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:25 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
00:20 01:20 SGN-HAN VJ182. I-J-K OPN
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 OPN
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H OPN
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 E8-10 OPN
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H OPN
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 OPN
05:30 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
05:40 --:-- SGN-VII BL526 OPN
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:40 --:-- SGN-DAD VN7106 OPN
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 OPN
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-CXR VJ614 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
06:05 --:-- SGN-UIH VJ380 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:20 --:-- SGN-THD BL486 OPN
06:20 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
06:25 --:-- SGN-HKG CX772 OPN
06:25 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K OPN
06:25 --:-- SGN-VDH VJ262 I-J-K OPN
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
06:40 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K OPN
06:45 --:-- SGN-DAD VN7100 OPN
06:45 --:-- SGN-HAN VN7206 OPN
06:50 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:55 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 OPN
07:00 --:-- SGN-DLI BL354 OPN
07:00 --:-- SGN-DAD BL584 OPN
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:00 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:05 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 OPN
07:15 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
07:25 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E OPN
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 OPN
07:40 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E OPN
07:45 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
07:55 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-VII VJ210 I-J-K OPN
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:10 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
08:25 --:-- SGN-HKT VJ809 E OPN
08:25 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 OPN
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 OPN
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 E OPN
08:40 --:-- SGN-PQC BL263 OPN
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E OPN
09:00 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:05 --:-- SGN-HPH VJ274 I-J-K OPN
09:05 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:20 --:-- SGN-PXU BL256 OPN
09:25 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
09:25 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E OPN
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:35 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K OPN
09:40 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8075 OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F1-3 OPN
09:55 --:-- SGN-HUI BL570 OPN
10:00 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:05 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 H1-4 OPN
10:20 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E OPN
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:40 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:45 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
10:45 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
11:00 --:-- SGN-DAD BL582 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:05 --:-- SGN-DAD VN7108 OPN
11:10 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
11:10 --:-- SGN-DLI VN1384 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 E OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 OPN
11:20 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
11:30 --:-- SGN-VCL BL228 OPN
11:30 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K OPN
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:35 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:55 --:-- SGN-PQC BL265 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
12:00 --:-- SGN-BKK BL663 OPN
12:00 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:05 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
12:10 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:25 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:35 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 OPN
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
12:40 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
12:45 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
12:45 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
12:50 --:-- SGN-HAN BL796 OPN
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:55 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
13:00 --:-- SGN-PQC VN1831 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL661 OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 OPN
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 OPN
13:30 --:-- SGN-CXR BL362 OPN
13:30 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:45 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K OPN
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:50 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
13:55 --:-- SGN-PQC BL267 OPN
13:55 --:-- SGN-DAD BL588 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:15 --:-- SGN-DAD VN7118 OPN
14:15 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
14:25 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:30 --:-- SGN-TBB BL328 OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K OPN
14:40 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
14:40 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
14:45 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K OPN
14:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
14:50 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DLI BL358 OPN
14:55 --:-- SGN-HAN BL802 OPN
14:55 14:55 SGN-DOH QR8971 OPN
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-PQC BL269 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:05 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:20 --:-- SGN-DAD BL600 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-DAD VN134 OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 OPN
15:35 --:-- SGN-PQC VJ337 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:45 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
15:45 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
15:55 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
15:55 --:-- SGN-CXR VN1348 OPN
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
16:00 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:05 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:10 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-CXR VJ612 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:30 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
16:35 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:40 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-VDH BL350 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:00 --:-- SGN-CXR VN9364 OPN
17:15 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:15 --:-- SGN-HAN VN7268 OPN
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:25 --:-- SGN-DAD BL590 OPN
17:25 --:-- SGN-DAD BL596 OPN
17:30 --:-- SGN-PNH VJ834 E OPN
17:45 --:-- SGN-HAN BL806 OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
17:55 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:10 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD VN7136 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN BL800 OPN
18:30 --:-- SGN-VII BL528 OPN
18:30 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
18:45 --:-- SGN-CXR VN1350 OPN
18:55 --:-- SGN-HAN VJ164 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:15 --:-- SGN-PQC BL273 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-PQC VN1829 OPN
19:25 --:-- SGN-SIN VN653 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:35 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:40 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN VJ194 I-J-K OPN
20:05 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-PQC VN7813 OPN
20:20 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-DAD VN7128 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
20:25 --:-- SGN-AUH EY440 OPN
20:30 --:-- SGN-CXR VN7368 OPN
20:40 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
20:40 --:-- SGN-PQC VN7811 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:50 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
20:55 --:-- SGN-CAN FX6065 OPN
21:00 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 OPN
21:15 --:-- SGN-HAN VN7250 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD BL594 OPN
21:20 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:30 --:-- SGN-IST TK166 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 OPN
21:40 --:-- SGN-SIN 3K552 OPN
21:50 --:-- SGN-DAD VN7122 OPN
21:55 --:-- SGN-HAN BL816 OPN
22:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:00 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-DAD VN7142 OPN
22:10 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-HAN BL814 OPN
22:20 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:30 --:-- SGN-SZX 8F782 OPN
22:30 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
22:35 --:-- SGN-MEL JQ64 OPN
22:35 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL612 OPN
22:45 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:25 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:30 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-HAN VJ172 I-J-K OPN
23:45 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 OPN
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:45 --:-- SGN-LHR VN51 OPN
01:50 --:-- SGN-TPE BR382 OPN
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 OPN
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 OPN
02:35 --:-- SGN-PVG MU282 OPN
04:45 --:-- SGN-HKG HX569 OPN
05:00 --:-- SGN-DOH QR8973 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:55 06:55 SGN-CMA 0V8061 open
10:30 10:30 HAN-DIN 0V8202
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:45 07:45 SGN-DLI VN1380
07:50 07:50 HAN-DLI VJ403
10:05 10:05 VII-DLI VJ713
12:15 12:15 HAN-DLI BL211
13:15 13:15 HAN-DLI VN1577
13:30 13:30 SGN-DLI VN1384
15:45 15:45 SGN-DLI BL358
17:00 17:00 SGN-DLI 0V8380
17:00 17:00 SGN-DLI VJ366
17:50 17:50 SGN-DLI VN1382
17:55 17:55 HAN-DLI VJ407
18:00 18:00 HPH-DLI VJ693
21:00 21:00 DAD-DLI 0V8927
22:35 22:35 HAN-DLI VJ401
02:55 02:55 WUH-DLI VJ9371
--:-- --:--
07:10 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
07:15 --:-- SGN-UIH VJ380 OPN
08:40 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
08:45 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:15 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:20 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
14:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
17:00 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
17:35 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
21:15 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
21:20 --:-- HAN-UIH VJ431 OPN
06:55 06:55 SGN-VCS 0V8051
08:00 08:00 SGN-VCS 0V8077
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8053
10:15 10:15 SGN-VCS 0V8055
10:45 10:45 SGN-VCS 0V8075
11:10 11:10 SGN-VCS 0V8079
13:15 13:15 SGN-VCS 0V8059
13:55 13:55 SGN-VCS 0V8057
14:20 14:20 SGN-VCS 0V8067
16:00 16:00 VCA-VCS 0V8070
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8073
03:30 03:30 CGO-PQC BL1179 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL261 OPN
07:30 07:30 CXR-PQC CH-PHSVS OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1823 OPN
08:30 08:30 HAN-PQC VJ451 OPN
09:10 09:10 SGN-PQC VJ321 OPN
09:30 09:30 HAN-PQC VJ481 OPN
09:45 09:45 SGN-PQC BL263 OPN
10:25 10:25 SGN-PQC VN1825 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ339 OPN
11:10 11:10 SGN-PQC VJ323 OPN
11:30 11:30 HAN-PQC BL207 OPN
11:50 11:50 HAN-PQC VN1233 OPN
11:50 11:50 HAN-PQC VJ483 OPN
12:15 12:15 HAN-PQC VN7233 OPN
13:00 13:00 SGN-PQC BL265 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:05 13:05 HPH-PQC VJ767 OPN
13:10 13:10 SGN-PQC VJ325 OPN
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 OPN