Thông tin lịch bay
<
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:30 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
13:55 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:55 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
16:25 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-SGN BL343
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
11:30 11:30 DLI-SGN BL345
12:40 12:40 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:10 18:10 DLI-HAN BL246
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
20:40 20:40 DLI-SGN VJ363
21:15 21:15 DLI-HAN VN7572
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 16-18 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
08:15 08:15 PQC-SGN VN7826 43624 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 43813 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 16-18 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 28-30 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
13:00 13:00 PQC-HAN BL254 20-22 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- OPN
13:15 13:15 PQC-HPH VJ768 23-25 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43813 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 16-18 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43624 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43529 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
15:25 15:25 PQC-SGN VN1824 43624 OPN
16:00 16:00 PQC-HAN VN7232 43561 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN BL320 20-22 OPN
17:10 17:10 PQC-SGN VN7814 43624 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43687 OPN
17:55 17:55 PQC-SGN VN7832 43813 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 23-25 OPN
18:35 18:35 PQC-SGN VN7830 43592 OPN
18:45 18:45 PQC-CTU VN722 28-31 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 13-15 OPN
19:00 19:00 PQC-DAD BL840 16-18 OPN
19:25 19:25 PQC-SGN BL322 43687 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43529 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43624 OPN
19:55 19:55 PQC-SGN BL324 43813 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:05 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
09:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
13:20 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:10 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
00:15 --:-- SGN-ICN TW124 J1-4 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:35 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
03:30 --:-- SGN-DOH QR8971 CLS
03:40 --:-- SGN-MLE **EAU51J OPN
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-4 CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:00 --:-- SGN-DOH QR8973 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:30 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
05:30 --:-- SGN-HAN VN7206 OPN
05:35 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
05:40 --:-- SGN-VII BL540 OPN
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 OPN
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN BL740 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:05 --:-- SGN-THD VJ242B I-J-K OPN
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
06:20 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
06:20 --:-- SGN-HAN BL746 CNX
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 OPN
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 OPN
06:35 --:-- SGN-PQC VN7827 OPN
06:40 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:45 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
06:45 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K OPN
06:55 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
07:00 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:05 --:-- SGN-HPH QH1540 G7-12 OPN
07:05 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:20 --:-- SGN-PXU BL442 OPN
07:20 --:-- SGN-HAN BL748 OPN
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 OPN
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
07:30 --:-- SGN-HAN VN218