Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:40 12:40 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
07:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
10:20 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
14:10 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:50 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:35 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
09:20 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:30 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
14:00 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
09:05 09:05 DLI-HAN QH1422
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
12:10 12:10 DLI-DAD 0V8926
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:10 14:10 DLI-HAN VN1576
14:10 14:10 DLI-SGN VN1385
15:20 15:20 DLI-HAN VJ406
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
18:25 18:25 DLI-SGN 0V8381
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
08:00 --:-- VII-SGN BL543 OPN
08:20 --:-- VII-DAD 0V8021 OPN
09:15 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:30 --:-- VII-BMV QH1716 OPN
09:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:50 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:40 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
14:25 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
16:50 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
19:05 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
22:00 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
23:35 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
04:45 --:-- CXR-SGN VN9347
05:00 --:-- CXR-SGN VJ607
05:45 --:-- CXR-LED ZF7844
06:00 --:-- CXR-SGN BL395
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:15 --:-- CXR-UFA ZF1242
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:40 --:-- CXR-SGC ZF8646
08:00 --:-- CXR-HAN VJ770
08:30 09:20 CXR-KEJ RL8762
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:00 --:-- CXR-SGN VJ685
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:50 --:-- CXR-DAD VJ580
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:50 --:-- CXR-XNN 3U8184
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5340
15:05 --:-- CXR-HAN VN1562
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:10 --:-- CXR-BAV VN874
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:40 --:-- CXR-KWE VJ5336
18:50 --:-- CXR-PVG VN462
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:50 --:-- CXR-HAN VJ786
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
21:00 --:-- CXR-SGN VJ609
21:30 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:00 --:-- CXR-OVB S75782
23:10 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ605
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:15 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
02:50 --:-- CXR-ICN TW158
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
09:00 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:15 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
17:55 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:30 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:45 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
10:25 10:25 VDH-HAN QH1242 OPN
17:15 17:15 VDH-SGN VN1401 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
07:15 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:20 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
18:50 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
19:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43687 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
08:00 08:00 PQC-IKT ZF8548 28-32 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 16-18 CLS
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43813 CLS
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43529 CLS
10:55 11:20 PQC-SGN VJ338 43687 CLS
11:15 12:00 PQC-SGN VJ322 15-18 CLS
11:40 11:40 PQC-SGN VN1832 43624 CLS
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43529 CLS
12:00 12:00 PQC-DME IO7532 28-32 CLS
12:15 12:15 PQC-SVX ZF9648 20-24 CLS
12:25 12:25 PQC-SGN BL312 43813 CLS
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 16-18 CLS
12:45 12:45 PQC-SGN VJ324 43687 CLS
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43623 CLS
13:45 13:45 PQC-SGN BL314 43814 CLS
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:05 14:25 PQC-KUL AK546 28-32 CLS
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43529 CLS
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43624 CLS
15:30 17:10 PQC-ICN VJ974 32-35 CLS
17:05 17:20 PQC-SGN VJ326 43813 CLS
17:10 17:20 PQC-SGN BL316 16-18 CLS
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43687 CLS
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43593 CLS
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43529 CLS
19:10 19:45 PQC-SGN BL328 43813 OPN
19:25 19:25 PQC-SGN VN7822 43624 CLS
19:40 19:40 PQC-HAN VN7230 43529 CLS
00:20 00:40 PQC-ICN ZE582 32-35 OPN
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:20 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
00:30 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE BR382 CLS
02:00 03:20 SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:35 --:-- SGN-DOH QR8973 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-VII BL542 CLS
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:40 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
05:50 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 CLS
06:10 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-GMP **N123EM CLS
06:30 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:55 --:-- SGN-VII QH1152 CLS
06:55 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HAN BL754 CLS
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-DAD VJ644 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:15 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-DAD VJ620 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:40 --:-- SGN-HAN BL752 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:10 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-VCS 0V8065 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:45 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-CXR VJ612 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:15 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN7128 CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:40 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN QH204 CLS
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
10:00 12:45 SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
10:00 --:-- SGN-PQC VN1833 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-REP K6809 CLS
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:45 --:-- SGN-PQC BL313 CLS
10:45 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
11:10 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-HAN VJ158 I-J-K CLS
11:20 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K CLS
11:25 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-DAD BL670 CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:35 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K CLS
11:40 --:-- SGN-KHH VJ890 G CLS