Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 08:15 TBB-SGN VJ207
11:00 11:00 TBB-SGN BL329
13:30 13:30 TBB-HAN VN1650
12:15 12:15 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:40 15:40 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:25 07:25 CMA-SGN 0V8060 0pen
09:20 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
09:30 --:-- VCL-SGN BL229 OPEN
09:45 --:-- VCL-HAN VJ416 OPEN
11:55 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
15:45 --:-- VCL-SGN VJ373 OPEN
18:00 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:05 08:05 DLI-SGN BL355
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
10:00 10:00 DLI-HUI BL232
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL212
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:15 16:15 DLI-SGN BL359
17:30 17:30 DLI-DAD 0V8926
18:25 18:25 DLI-HAN VJ404
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
21:35 21:35 DLI-SGN 0V8381
22:10 22:10 DLI-HAN VJ406
03:40 03:40 DLI-SGN VJ367
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
08:15 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
08:45 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:45 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:00 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:20 --:-- HPH-DAD VJ289 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:30 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:55 --:-- THD-SGN BL487 OPN
08:55 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
16:30 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
17:10 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
17:40 --:-- THD-SGN VJ253 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
20:30 --:-- THD-SGN BL491 OPN
22:10 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
09:35 09:35 VDH-SGN VN1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
19:20 19:20 VDH-SGN BL353 OPN
19:20 19:20 VDH-HAN 0V8592 OPN
07:50 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
07:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
09:30 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
12:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
12:50 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:55 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
21:50 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ601
05:50 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
06:55 --:-- CXR-LYI BL1046
06:55 --:-- CXR-SGN VN7351
07:05 --:-- CXR-HAN VN7554
07:25 --:-- CXR-SGN VJ617
07:35 --:-- CXR-DAD VN1944
09:30 --:-- CXR-SGN VJ613
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
11:45 --:-- CXR-DAD VJ580
11:45 --:-- CXR-ZYI VN766
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:30 --:-- CXR-HAN VN1556
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:50 --:-- CXR-HET VN742
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:00 --:-- CXR-MFM RD7213
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 15:30 CXR-CSX VJ5356
16:30 --:-- CXR-HAN VN1562
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CZX VN486
17:05 --:-- CXR-HGH BL170
17:10 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:15 --:-- CXR-HET VJ5188
17:30 17:40 CXR-TNA VJ5246
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
18:00 --:-- CXR-TOF ZF7044
18:35 --:-- CXR-CGO VJ5260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
19:20 --:-- CXR-HAN VN1568
20:45 --:-- CXR-SGN VN1351
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-KJA EO2512
21:25 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:35 --:-- CXR-HAN VJ774
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ609
00:05 --:-- CXR-SGN VJ605
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8800
08:30 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:45 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL523 OPN
12:55 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:05 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:35 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:30 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
20:35 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:40 --:-- VII-SGN BL529 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1600 OPN
09:50 09:50 BMV-VII VJ740 OPN
11:55 11:55 BMV-SGN BL563 OPN
13:40 13:40 BMV-HAN VJ492 OPN
19:45 19:45 BMV-SGN VN1417 OPN
21:35 21:35 BMV-SGN VJ357 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL233 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:30 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
11:45 --:-- HUI-SGN BL571 OPN
13:00 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
17:50 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:10 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
19:50 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
20:10 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
21:55 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
23:45 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
08:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:45 --:-- PXU-SGN BL257 OPN
11:05 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:35 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
09:25 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:55 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
15:05 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
18:55 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
21:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43448 CLS
08:00 08:00 PQC-SGN VN1822 43164 CLS
09:40 10:00 PQC-SGN VJ320 43322 CLS
11:10 11:10 PQC-SGN VN1824 43164 CLS
11:35 11:35 PQC-SGN VJ322 43322 CLS
12:05 18:40 PQC-SGN BL266 43448 OPN
12:25 13:30 PQC-HAN VJ482 43448 CLS
13:05 13:05 PQC-HAN VN1232 43164 CLS
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:40 14:40 PQC-SGN VN1830 43259 CLS
14:50 15:50 PQC-HAN VJ452 16-18 CLS
14:50 14:50 PQC-HAN VN1236 43164 CLS
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 43448 CLS
16:45 16:45 PQC-SGN VJ326 43322 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ328 16-18 OPN
17:25 19:45 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:35 19:35 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
21:40 21:55 PQC-SGN BL272 43322 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
00:05 --:-- SGN-HAN VJ190. I-J-K CLS
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:45 --:-- SGN-YNY VJ2534. H CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
03:00 06:00 SGN-XSP **VHPFV CLS
05:15 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
05:50 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CNX
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
06:00 --:-- SGN-CGK 8F781 CNX
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1823 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL486 CLS
06:20 --:-- SGN-HUI BL570 CLS
06:25 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL782 CLS
06:55 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL582 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-UIH VJ380 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:15 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:30 --:-- SGN-BKK ##TVJ1017 CLS
07:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
07:35 --:-- SGN-VCL BL228 CLS
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-H4 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:10 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
08:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
08:25 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
08:25 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
08:30 --:-- SGN-CDG AF253 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 G4-6 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-PXU BL256 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 11:45 SGN-CXR VN1344 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:10 --:-- SGN-ICN KE396 OPN
09:10 --:-- SGN-PEN KE8341 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:15 --:-- SGN-TBB BL326 CLS
09:15 11:05 SGN-PXU VN1426 CLS
09:25 --:-- SGN-HAN BL784 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:30 09:00 SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:40 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G1-3 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 CLS
09:50 --:-- SGN-REP K6809 OPN
09:50 --:-- SGN-KHH VN582 CLS
09:55 --:-- SGN-VII BL522 CLS
10:00 11:25 SGN-HAN VJ158 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:00 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:15 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 CNX
10:20 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 CLS
10:25 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E CLS
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:40 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
10:55 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-KIX **N607CV OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:05 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K CLS
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 E CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-F4 CLS
11:25 --:-- SGN-DAD BL586 CLS
11:30 --:-- SGN-DLI BL354 CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:30 --:-- SGN-CXR VN1344R CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:40 --:-- SGN-CNX VJ891 E CLS
11:45 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
12:00 --:-- SGN-SZB **TBJ18 CLS
12:00 --:-- SGN-BKK BL663 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 CLS
12:05 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:20 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
12:25 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
12:30 --:-- SGN-HAN BL786 CLS
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:35 --:-- SGN-UIH VN1396 CLS
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 CLS
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 CLS
12:45 --:-- SGN-DAD BL590 CLS
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:55 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
12:55 13:35 SGN-HPH VN1188 CLS
12:55 --:-- SGN-PQC VN1831 CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:00 15:40 SGN-HAN VN7284 CLS
13:05 --:-- SGN-UIH BL252 CLS
13:10 --:-- SGN-HAN CI6880 CLS
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G4-6 CLS
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 G7-9 CLS
13:30 --:-- SGN-HAN BL798 CLS
13:30 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-TPE VJ842 E CLS
13:30 --:-- SGN-CXR VN1945 CLS
13:50 --:-- SGN-VCL VJ372 I-J-K CLS
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E CLS
13:50 13:45 SGN-DAD VN126 CLS
13:55 --:-- SGN-NNG 3U8914 H1-H4 CLS
13:55 --:-- SGN-PQC BL267 CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K CLS
14:00 14:45 SGN-CXR BL364 CLS
14:00 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:00 --:-- SGN-CXR VN7345 CLS
14:05 --:-- SGN-DOH QR8969 CLS
14:05 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K CLS
14:05 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
14:15 --:-- SGN-HAN BL800 CLS
14:15 --:-- SGN-HAN BL802 CNX
14:25 --:-- SGN-CXR VN7342 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:30 17:15 SGN-THD VN1270 OPN
14:30 14:45 SGN-SIN VN655 CLS
14:35 14:35 SGN-HAN VN246 CLS
14:45 18:20 SGN-HAN BL796 OPN
14:50 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
14:50 15:55 SGN-DAD VN128 CLS
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 CLS
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 CLS
15:00 --:-- SGN-SZB **VPCHL CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:05 --:-- SGN-HKG VJ876 E CLS
15:05 --:-- SGN-DAD VN130 CLS
15:05 --:-- SGN-KUL VN675 CLS
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
15:15 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K CLS
15:15 16:55 SGN-CXR VJ696 I-J-K OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 --:-- SGN-MNL PR598 CLS
15:30 --:-- SGN-ICN VN406 CLS
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 CLS
15:35 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K CLS
15:35 17:00 SGN-DAD VN134 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K CLS
15:45 --:-- SGN-CXR VJ616 I-J-K CLS
15:45 17:40 SGN-HUI VN1374 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH BL254 CLS
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 G1-3 CLS
15:50 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
15:55 --:-- SGN-SIN SQ183 CLS
15:55 --:-- SGN-PQC VN1827 CLS
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
16:00 --:-- SGN-REP K6821 CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:05 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 CLS
16:20 --:-- SGN-PQC BL271 CNX
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-F4 CLS
16:20 --:-- SGN-REP VN813 CLS
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 --:-- SGN-SIN VN659 CLS
16:30 --:-- SGN-CXR VN9360 CLS
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 CLS
16:55 18:10 SGN-DAD VN132 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 CLS
17:00 --:-- SGN-DLI BL358 CLS
17:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN258 CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 CLS
17:00 --:-- SGN-CXR VN9356 CLS
17:05 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:10 --:-- SGN-VDH BL352 CLS
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:20 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
17:30 19:35 SGN-DOH QR8973 OPN
17:40 18:30 SGN-BKK VJ805 E OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:45 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
17:50 --:-- SGN-PQC VN1829 OPN
17:50 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
17:55 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 20:10 SGN-BMV VN1416 OPN
18:10 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
18:30 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:30 19:10 SGN-DAD VN136 OPN
18:40 19:20 SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
18:50 19:30 SGN-CXR VN1350 OPN
18:55 19:35 SGN-HPH BL518 OPN
19:00 19:40 SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:15 --:-- SGN-VII BL528 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 20:15 SGN-HUI VN1378 OPN
19:35 21:15 SGN-HAN BL806 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:40 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:45 --:-- SGN-HAN VJ174 I-J-K OPN
19:45 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
19:55 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-BWN BI384 H1-4 OPN
20:00 20:20 SGN-PQC BL273 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
20:05 20:25 SGN-DAD VN140 OPN
20:20 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
20:20 22:30 SGN-DLI VN1382 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:50 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:00 21:15 SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 F5-7 OPN
21:15 23:40 SGN-HAN BL804 OPN
21:30 --:-- SGN-IST TK166 G1-7 OPN
21:30 21:30 SGN-MEL VN781 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F8-10 OPN
21:40 --:-- SGN-SIN 3K552 E1-3 OPN
21:50 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:05 --:-- SGN-MNL 5J754 CNX
22:10 --:-- SGN-HAN BL814 OPN
22:20 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:30 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
22:35 --:-- SGN-SYD JQ62 H5-10 OPN
22:35 --:-- SGN-ICN TW122 H1-H4 OPN
22:40 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
22:40 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL612 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN BL816 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
22:50 01:35 SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
22:50 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:25 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:30 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:45 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
00:00 --:-- SGN-AUH EY976 CLS
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:50 --:-- SGN-TPE B7030 G1-8 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:35 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:40 05:10 SGN-HKG CV464 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 38-40 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
03:00 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
06:30 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
07:05 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:50 --:-- DAD-HAN VJ506 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
08:10 --:-- DAD-HPH VJ724 CLS
08:10 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
08:25 --:-- DAD-HAN BL552 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
09:15 --:-- DAD-TPE BL162 CLS
09:30 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
09:45 --:-- DAD-SGN VJ631 CLS
10:05 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 32-35 CLS
11:30 --:-- DAD-CXR HU475 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VJ629 CLS
11:45 11:15 DAD-SGN VN121 CLS
11:50 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 41-43 CLS
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:25 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 38-40 CLS
12:50 --:-- DAD-CAN HU7952 24-26 CLS
12:55 --:-- DAD-NKG VJ8858 11-13 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:20 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
13:30 --:-- DAD-CSX BK2920 CNX
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK VZ961 14-16 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
14:00 --:-- DAD-MWX VN9421 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
14:30 --:-- DAD-KIX BL164 CLS
14:35 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
15:05 --:-- DAD-HKG BL160 CLS
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 CLS
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 CLS
15:55 --:-- DAD-SGN VN129 CLS
15:55 --:-- DAD-TSN VN488 CLS
16:00 --:-- DAD-LYI VJ8320 40-42 CLS
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 CLS
16:25 --:-- DAD-SGN BL587 CLS
16:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 CLS
16:50 --:-- DAD-VCA VJ705 CLS
17:05 18:10 DAD-SGN VN131 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 CLS
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 31-33 OPN
17:40 --:-- DAD-SGN VN7135 OPN
17:45 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
18:10 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 20:00 DAD-HAN VJ532 OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 41-43 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:25 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 3-5 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:10 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA227 24-28 OPN
20:10 20:10 DAD-HAN VN186 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 30-33 OPN
20:30 21:00 DAD-ICN LJ080 34-40 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
20:35 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:35 --:-- DAD-XIY VN560 OPN
20:45 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:30 22:00 DAD-CTU VJ8168 14-16 OPN
21:40 22:00 DAD-HHA VJ8358 17-18 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:50 --:-- DAD-HAN VJ518 OPN
22:10 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 36-38 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-MWX TW9130 CNX
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 39-40 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 41-44 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 29-32 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 5-8 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 33-36 CLS
01:40 --:-- DAD-TAE TW130 9-12 CLS
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 27-28 CLS
02:20 02:45 DAD-ICN RS552 41-44 CLS
00:05 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:30 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:35 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:50 01:05 HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:50 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:50 --:-- HAN-LHR VN55 F1-F12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:15 01:40 HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:20 01:35 HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A8 CLS
01:40 02:10 HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:50 --:-- HAN-CAN OZ934 CLS
03:25 --:-- HAN-DEL KE9575 CLS
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 B1-B4 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
04:15 --:-- HAN-XIY GI4110 CNX
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 B5-B8 CLS
05:20 --:-- HAN-SGN VJ155 A05-14 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 CLS
05:35 --:-- HAN-SGN VJ121 A05-14 CLS
05:45 --:-- HAN-PEK CA742 F9-F12 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E19-28 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VJ509 E19-28 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A24-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:10 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 CLS
06:15 --:-- HAN-DAD VJ507 E19-28 CLS
06:30 --:-- HAN-DAD BL551 E10-16 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN BL789 E10-16 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1201 A24-32 CLS
06:45 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-23 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VJ125 A05-14 CLS
07:00 --:-- HAN-UIH VJ433 E19-28 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-BMV VN1601 A24-32 CLS
07:05 --:-- HAN-VCL VN1641 A24-32 CLS
07:15 --:-- HAN-VCA VJ461 E19-28 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VJ197 A05-14 CLS
07:30 07:30 HAN-PXU VJ421 E19-28 CLS
07:30 --:-- HAN-BMV VJ491 E19-28 CLS
07:35 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
07:40 --:-- HAN-VCL VJ415 E19-28 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:15 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:25 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A24-32 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 CLS
08:40 08:40 HAN-SGN VJ183 A05-14 CLS
08:40 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 CLS
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 CLS
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 B4-B12 CLS
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:05 --:-- HAN-CSX CZ8360 F4-F7 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN163 A24-32 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:40 --:-- HAN-HKG RH318D CLS
09:40 --:-- HAN-SGN VJ133 A05-14 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 B09-18 CLS