Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:25 08:25 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN BL345
11:25 11:25 DLI-HAN BL242
12:30 12:30 DLI-SGN VJ363
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
15:50 15:50 DLI-ICN VN9408
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
17:50 17:50 DLI-SGN VJ365
19:25 19:25 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
11:15 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
09:45 --:-- VCL-SGN VN1461 OPEN
13:30 --:-- VCL-SGN BL463 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:55 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
09:20 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
14:35 14:35 BMV-HAN QH-1402
16:50 16:10 DAD-BMV VN1914 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
05:25 --:-- CXR-SGN VN7347
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
06:30 --:-- CXR-KJA ZF2444
06:35 --:-- CXR-KHV ZF2744
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
08:25 --:-- CXR-IKT RL8792
08:40 --:-- CXR-DAD VJ580
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:10 --:-- CXR-DSN VJ5494
09:55 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-JJN VJ5768
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:30 11:30 CXR-HAN QH1414
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:45 --:-- CXR-SHE VJ5176
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
15:20 15:20 CXR-KHV N42532
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:20 --:-- CXR-CSX BL1126
16:25 --:-- CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:05 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:05 --:-- CXR-HGH JD422
17:15 17:30 CXR-UYN VJ5388
17:40 --:-- CXR-TYN VJ5284
17:50 --:-- CXR-XIY VJ5362
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:20 --:-- CXR-NKG VN728
18:40 18:00 CXR-KWE VJ5336
18:55 18:35 CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:15 19:15 CXR-SVO EO2736
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
20:00 --:-- CXR-SGN VJ683
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-BQS EO2554
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:00 --:-- CXR-SGN BL397
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:00 --:-- CXR-SGN BL361
03:15 --:-- CXR-SGN VJ697
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:00 --:-- CXR-TAO QW9904
04:30 --:-- CXR-IKT S7570
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:20 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:20 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
22:25 --:-- VII-SGN BL557 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
17:55 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:10 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:30 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:55 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:35 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
07:55 08:00 UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 08:00 UIH-SGN VJ381 43718 OPN
08:05 08:05 UIH-SGN VN1393 43591 OPN
08:40 08:40 UIH-HAN VJ432 43654 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 43782 OPN
11:55 --:-- UIH-SGN VN1395 43591 OPN
14:20 --:-- UIH-HAN QH1212 43655 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 43782 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 43655 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 43591 OPN
19:50 --:-- UIH-SGN VJ383 43687 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43814 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43687 CLS
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43814 CLS
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43530 CLS
10:55 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 CLS
11:00 11:00 PQC-VKO ZF7748 28-32 CLS
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43687 CLS
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43592 OPN
12:05 12:05 PQC-KEJ RL8760 22-26 OPN
12:25 12:25 PQC-SGN BL312 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 15-18 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL314 43687 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43592 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43530 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43656 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 22-26 OPN
16:50 16:50 PQC-SGN VN1832 43530 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43656 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43814 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN BL322 16-18 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43530 OPN
18:20 18:20 PQC-SGN BL324 43814 OPN
18:50 16:50 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43530 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 22-26 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346. G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426. F1-F12 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932. A9-A12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938. E5-E8 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C9 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:50 --:-- HAN-CKG OZ956 CLS
01:55 02:30 HAN-TAE TW142 F9-F12 CLS
01:55 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 CLS
02:15 --:-- HAN-KIX BL170. E10-E12 CLS
02:15 03:25 HAN-ICN TW146 F9-F12 CLS
02:30 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 CLS
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 CNX
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CNX
04:00 --:-- HAN-HKG CV4625 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 A1-A4 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 CLS
06:00 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:05 --:-- HAN-CAN CZ490 CLS
06:05 --:-- HAN-DAD VJ509 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 CNX
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A16-20 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VJ175 A05-14 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-CXR VJ771 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 CLS
07:30 07:30 HAN-DAD QH101 A15-19 CLS
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 CLS
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:20 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:20 08:20 HAN-HKG RH318. CLS
08:25 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:30 --:-- HAN-DOH QR8955 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:40 08:40 HAN-VDH QH1241 A15-19 CLS
08:40 09:00 HAN-SGN VJ129 A05-14 CLS
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 CLS
08:55 08:55 HAN-CXR QH1413 A15-19 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 --:-- HAN-DLI BL243 E10-16 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:20 --:-- HAN-SGN BL757 E10-16 CLS
09:25 --:-- HAN-DEL EY973 CLS
09:25 --:-- HAN-SGN VJ161 A05-14 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:45 --:-- HAN-SGN VJ117 A05-14 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 CNX
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 CLS
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 11:20 HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 CLS
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 CLS
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 CLS
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
10:50 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A16-20 CLS
11:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 CLS
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 CLS
11:15 --:-- HAN-DWC Z53074 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 CLS
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 A25-32 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:40 --:-- HAN-DME VN65 F1-F12 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:45 11:45 HAN-UIH QH1213 A15-19 CLS
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 CLS
11:55 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 CLS
12:00 --:-- HAN-DAD QH105 CNX
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
12:05 --:-- HAN-HUI VN7547 CNX
12:15 12:20 HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:15 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-19 CLS
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
12:30 --:-- HAN-UTP CHKTK6521 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 CLS
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 CLS
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:50 12:50 HAN-SGN QH201 A15-19 CLS
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 CLS
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A05-14 CLS
13:15 --:-- HAN-CXR VJ783 E24-33 CLS
13:30 13:45 HAN-SGN BL751 E10-16 CLS
13:35 13:50 HAN-SGN VJ145 A05-14 CLS
13:50 --:-- HAN-SGN BL775 E10-16 CLS
13:50 13:50 HAN-RMQ VJ948 B6-B9 CLS
14:00 14:15 HAN-PQC QH1631 A15-19 CLS
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 CLS
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B9-B12 CLS
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A16-20 CLS
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 CLS
14:45 --:-- HAN-HLG HA603 CNX
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B1-B5 CLS
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 CLS
14:50 15:20 HAN-SGN BL771 E10-16 CLS
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 CLS
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 CLS
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VJ149 A05-14 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 CLS
15:05 --:-- HAN-CXR VN1553 A25-32 CLS
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 CLS
15:25 15:25 HAN-BKK N7245 CLS
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 CLS
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 CLS
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 CLS
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 CLS
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 CLS
16:00 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 CLS
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 CLS
16:05 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 CLS
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 CLS
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 CLS
16:10 --:-- HAN-REP ZA214 D9-D12 CLS
16:20 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 CLS
16:30 --:-- HAN-HGH CHVPCJY OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 A1-A4 CLS
16:30 --:-- HAN-REP VJ957 A9-A12 CLS
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 A25-32 CLS
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 CLS
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 CLS
16:35 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 CLS
16:40 16:40 HAN-SGN QH203 A15-19 CLS
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 CLS
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 CLS
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 CLS
17:05 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 CLS
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 CLS
17:20 17:20 HAN-DAD QH103 A15-19 CLS
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A16-20 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:00 --:-- HAN-TPE CI6596 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:10 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 OPN
18:20 18:40 HAN-DAD VJ503 E24-33 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:30 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A4 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 A25-32 OPN
18:35 --:-- HAN-HUI VN1545 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ545 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 OPN
18:50 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN267 B09-18 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:10 19:10 HAN-VCA VN1207 A25-32 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN BL785 E10-16 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VN277 B09-18 OPN
19:45 19:45 HAN-SGN QH205 A15-19 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:40 20:40 HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
20:50 --:-- HAN-SGN BL755 E10-16 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:55 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN QH207 A15-19 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:30 --:-- HAN-SGN VN287 B09-18 CNX
21:45 21:45 HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN VJ177 A05-14 OPN
22:05 --:-- HAN-IST TK168 A1-A8 OPN
22:05 22:05 HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
22:25 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:35 22:35 HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
22:50 --:-- HAN-SGN VJ179 A05-14 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:30 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:55 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:50 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
06:55 --:-- DAD-HAN VJ504 CLS
07:20 --:-- DAD-HHA VJ8358 46-48 CLS
07:25 --:-- DAD-CXR VJ583 CLS
07:35 --:-- DAD-SGN VJ625 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:05 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
09:30 --:-- DAD-SGN BL679 CLS
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 31-34 CLS
10:00 09:35 DAD-HAN QH102 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 47-49 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 CLS
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 CLS
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 36-39 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 33-35 CLS
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858