Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 08:15 TBB-SGN VJ207
09:35 09:35 TBB-HAN VN1650
16:15 16:15 TBB-SGN BL435
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
08:55 08:55 DLI-HAN BL242
09:35 09:35 DLI-SGN BL343
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:05 13:05 DLI-SGN BL349
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
15:55 15:55 DLI-HAN VN1576
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-SGN BL351
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
23:45 23:45 DLI-ICN KE476
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:05 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:30 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:25 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:10 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:35 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
13:20 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
16:10 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
08:55 --:-- VII-CXR BL521 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:15 --:-- VII-SGN BL551 OPN
15:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
16:55 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:00 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN BL391
05:05 --:-- CXR-SGN VJ687
05:10 --:-- CXR-SGN VJ613
05:40 --:-- CXR-SGN VJ603
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564
06:25 --:-- CXR-SGN VN1341
06:55 --:-- CXR-DAD VN1944
08:00 --:-- CXR-HAN VJ776
08:05 --:-- CXR-DAD VJ582
08:05 --:-- CXR-SGN VJ601
08:30 --:-- CXR-OMS ZF5544
09:05 --:-- CXR-SGN VJ609
09:05 --:-- CXR-HAN VN1552
10:00 --:-- CXR-VKO ZF7744
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:20 --:-- CXR-YIH BL1010
10:30 --:-- CXR-HKG UO567
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CGO VN704
11:00 --:-- CXR-SGN VN1345
11:05 --:-- CXR-VII BL520
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:20 --:-- CXR-LHW VJ5126
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:05 12:45 CXR-DLC VJ5152
13:10 --:-- CXR-MFM QH582
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:30 --:-- CXR-SGN VN1347
13:40 12:40 CXR-SHE VJ5176
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
13:40 --:-- CXR-CZX VN494
13:45 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-HGH VJ5346
16:05 --:-- CXR-JJN VJ5768
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:25 --:-- CXR-TSN VN500
16:30 --:-- CXR-JJN VN876
16:35 --:-- CXR-DAD VJ584
17:25 --:-- CXR-HGH VJ5348
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:50 --:-- CXR-NKG VJ5418
17:55 --:-- CXR-HAN BL230
18:10 --:-- CXR-CSX BL1126
18:10 --:-- CXR-NKG VN728
18:20 --:-- CXR-HGH CA728
18:35 --:-- CXR-IKT EO2520
18:40 --:-- CXR-HPH QH1722
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
18:50 19:20 CXR-WUH VJ5378
19:10 --:-- CXR-CSX VJ5358
19:15 --:-- CXR-KWE BL1128
20:00 --:-- CXR-HAN QH1416
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:30 19:45 CXR-XIY VJ5362
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 20:30 CXR-CKG VJ5396
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 20:45 CXR-CTU VJ5316
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 21:10 CXR-KMG VJ5324
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836
22:40 --:-- CXR-HAN VJ774
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:00 --:-- CXR-HAN VJ780
23:05 --:-- CXR-SGN VJ697
23:45 --:-- CXR-HPH VJ732
23:55 --:-- CXR-SGN VJ615
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
01:40 --:-- CXR-SGN VJ619
01:45 04:00 CXR-SGN VN9343
02:10 --:-- CXR-SGN BL395
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:15 --:-- CXR-CTU QW6092
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800