Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 08:00 TBB-SGN VJ207
08:45 08:45 TBB-HAN VJ448
14:20 14:20 TBB-HAN VN1651
15:50 15:50 TBB-SGN BL435
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
13:30 --:-- VCL-SGN BL463 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
03:40 03:40 DLI-SGN VJ367
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-HAN VJ406
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
08:40 08:40 VDH-SGN VN1401 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL353 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:20 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
16:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
21:10 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
20:10 20:10 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
08:55 --:-- SGN-THD VJ241 OPN
08:55 --:-- SGN-THD BL487 OPN
10:15 --:-- SGN-THD VJ249 OPN
11:35 --:-- CXR-THD VJ793 OPN
16:30 --:-- SGN-THD VN1271 OPN
17:10 --:-- SGN-THD VJ243 OPN
20:30 --:-- SGN-THD BL491 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43259 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43448 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43322 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43164 OPN
09:05 09:05 PQC-SGN VJ324 16-18 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43448 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43449 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
11:45 11:45 PQC-SGN BL312 43322 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43164 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:50 14:50 PQC-OVB RL8798 22-26 OPN
15:35 15:35 PQC-NNG BK3054 32-35 OPN
15:40 15:40 PQC-SGN VN1824 43259 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
18:30 18:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN VN7826 43164 OPN
20:40 20:40 PQC-SGN BL328 43322 OPN
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
07:05 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ319 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:00 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:35 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:35 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
20:40 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
05:20 --:-- CXR-SGN VJ601
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:25 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-SGN VJ619
06:40 --:-- CXR-GOJ ZF5242
06:45 --:-- CXR-HAN VJ784
07:20 --:-- CXR-KEJ ZF4244
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
08:50 --:-- CXR-OVB ZF5444
09:00 --:-- CXR-ZYI VJ5766
09:30 --:-- CXR-IKT RL8792
09:45 --:-- CXR-DAD VN7944
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
11:20 --:-- CXR-SGN VN1345
11:30 --:-- CXR-TSN VJ5320
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
12:35 --:-- CXR-HAN VN1556
12:50 --:-- CXR-CSX BK3012
13:00 --:-- CXR-SGN **CH22880
13:00 --:-- CXR-SGN **CH63727
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:55 --:-- CXR-SHE VN474
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-HAN VJ776
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:05 --:-- CXR-CXS VJ5356
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-CZX VN486
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:00 --:-- CXR-HGH BL1170
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
17:25 --:-- CXR-HAN VJ788
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:55 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
20:35 --:-- CXR-HAN VJ786
20:45 --:-- CXR-SGN VJ609
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:45 --:-- CXR-SGN VJ615
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4903
02:35 --:-- CXR-SGN BL399
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 39-40 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
03:20 --:-- DAD-ICN 7C2908 OPN
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 21-32 OPN
07:50 --:-- DAD-HAN VJ530 21-32 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 21-32 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 21-32 OPN
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
09:00 --:-- DAD-CXR CH22880 OPN
09:00 --:-- DAD-CXR CH63721 OPN
09:00 --:-- DAD-HAN VN160 OPN
09:40 --:-- DAD-SGN VJ645 21-32 OPN
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 24-28 OPN
10:10 --:-- DAD-SGN VJ629 21-32 OPN
10:35 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:50 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
10:50 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 21-32 OPN
11:00 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
11:10 --:-- DAD-MFM VJ8892 38-40 OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 21-32 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 21-32 OPN
11:30 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 2-4 OPN
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 41-44 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN CH9MWST OPN
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 34-36 OPN
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 21-32 OPN
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 31-33 OPN
12:45 --:-- DAD-XSP CHB95119 OPN
12:55 --:-- DAD-HAN VJ512 21-32 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 14-16 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 37-40 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:10 --:-- DAD-CXR VJ581 21-32 OPN
14:30 --:-- DAD-KIX BL174 OPN
14:30 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
14:45 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
15:10 --:-- DAD-SGN VN7113 OPN
15:15 --:-- DAD-SGN VN7135 OPN
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 OPN
15:30 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:25 --:-- DAD-HGH VJ8790 34-36 OPN
16:30 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
16:35 --:-- DAD-SGN VJ625 21-32 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 21-32 OPN
16:50 --:-- DAD-HPH VJ724 21-32 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:30 --:-- DAD-HAN VJ538 21-32 OPN
17:50 --:-- DAD-PVG VN528 OPN
18:10 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
18:15 --:-- DAD-SGN BL689 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:40 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:40 --:-- DAD-HGH VN568 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 42-44 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN BL648 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:25 --:-- DAD-NNG VJ8226 2-4 OPN
19:45 --:-- DAD-SGN VJ653 21-32 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VJ508 21-32 OPN
20:20 --:-- DAD-SGN VJ639 21-32 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:50 --:-- DAD-SIN 3K542 32-35 OPN
21:20 --:-- DAD-SGN VJ655 21-32 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:15 --:-- DAD-HAN VJ532 21-32 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 38-40 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 21-32 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 41-42 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 30-33 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 41-44 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 5-8 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 27-30 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 31-34 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 35-38 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 41-44 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-ICN VN406 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:10 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:40 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 G1-8 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 OPN
02:30 --:-- SGN-CNX **B8196 OPN
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
03:00 --:-- SGN-POM **RSD144 OPN
03:10 --:-- SGN-DWC EK9859 CNX
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 OPN
05:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K OPN
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 OPN
05:35 --:-- SGN-POM **RSD040 OPN
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 OPN
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
06:10 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
06:20 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:25 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 OPN
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 OPN
07:10 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K OPN
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:35 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K OPN
07:40 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 E OPN
07:45 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K OPN
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 OPN
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-DRW **VNA268 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-THD VJ254 I-J-K OPN
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 OPN
08:25 --:-- SGN-DOH QR8969 OPN
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 G1-3 OPN
08:30 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:35 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
08:50 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-ICN KE396 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E OPN
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 E OPN
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:10 --:-- SGN-CDG AF253 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K OPN
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 E OPN
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 OPN
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:25 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G4-6 OPN
09:45 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-POM **RSD038 OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 OPN
09:50 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-VII BL546 OPN
10:00 --:-- SGN-THD BL564 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:00 --:-- SGN-KHH VN582 OPN
10:05 --:-- SGN-PQC BL313 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E OPN
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 OPN
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 E OPN
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:00 --:-- SGN-DAD BL672 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN BL760 OPN
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 OPN
11:20 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
11:25 --:-- SGN-HAN VJ136 I-J-K OPN
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 E OPN
11:30 --:-- SGN-CNX VJ891 E OPN
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 OPN
11:35 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:40 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K OPN
11:40 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VJ130 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:25 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:35 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:50 12:50 SGN-THD VN1270 OPN
12:55 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VN7112 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 OPN
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
13:10 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G1-3 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 G4-6 OPN
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-NNG-HGH 3U8914 H1-4 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
14:00 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:00 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:05 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:25 --:-- SGN-THD VJ240 I-J-K OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-CXR BL378 OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
14:55 --:-- SGN-DAD BL680 OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
15:10 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
15:15 15:15 SGN-PXU VN1426 OPN
15:20 --:-- SGN-MNL PR598 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 OPN
15:30 --:-- SGN-DYG VJ2552 F OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:35 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 OPN
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:15 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
16:15 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN BL776 OPN
16:30 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:30 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:40 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
16:50 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K OPN
16:50 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
16:50 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:55 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 --:-- SGN-DAD VJ624 I-J-K OPN
17:05 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:25 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
17:35 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
17:35 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:40 17:45 SGN-HAN VN258 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-CSX **HYT9045 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 H5-7 OPN
17:55 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-DAD VJ642 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 F8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:10 --:-- SGN-HKG VN598 OPN
18:10 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
18:10 --:-- SGN-PQC VN7827 OPN
18:15 --:-- SGN-VII BL554 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN-IST TK170 G1-7 OPN
18:30 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:30 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-PQC BL329 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:20 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VJ184 I-J-K OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VJ694 I-J-K OPN
19:30 19:35 SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VN7149 OPN
19:35 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:50 --:-- SGN-FRA 3S621 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:00 --:-- SGN-SIN VN653 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 F4-6 OPN
20:15 --:-- SGN-HAN BL794 OPN
20:20 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:35 --:-- SGN-BWN BI384 H5-8 OPN
20:40 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F8-10 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
21:05 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
21:05 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 H1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:20 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F1-3 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VJ182 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:15 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:20 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
22:35 --:-- SGN-SYD JQ62 H5-10 OPN
22:35 --:-- SGN-HAN VJ188 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL154 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:50 --:-- SGN-POM **RSD032 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL070 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
00:30