Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
08:35 --:-- VCL-SGN BL459 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
09:45 --:-- VCL-SGN VN1461 OPEN
12:55 --:-- VCL-SGN VJ355 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
17:30 --:-- VCL-SGN BL465 OPEN
17:55 --:-- VCL-SGN VJ377 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
20:35 --:-- VCL-SGN VJ391 OPEN
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
14:15 --:-- UIH-SGN VJ389 OPN
14:20 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:50 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
14:10 14:10 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
18:30 18:30 DLI-HAN VJ406
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
21:20 21:20 DLI-ICN VN9408
09:15 09:15 BMV-HPH VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN QH1402 OPN
16:50 16:10 BMV-DAD VN1914 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
22:05 22:05 BMV-SGN VN1417 OPN
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343 OPN
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613 OPN
07:55 --:-- CXR-THD VJ792 OPN
08:40 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
11:20 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
18:40 --:-- CXR-SGN VJ681 OPN
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
23:40 --:-- CXR-SGN VJ611 OPN
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
23:55 00:05 CXR-SGN VJ697 OPN
02:00 --:-- CXR-SGN BL393 OPN
03:40 --:-- CXR-SGN VJ687 OPN
04:55 04:55 PQC-SGN VJ336 43687 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43687 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
09:45 09:45 PQC-LGW BY065 28-32 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 15-18 OPN
10:40 10:40 PQC-KJA ZF2448 31-35 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43530 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43687 CLS
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43813 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43624 OPN
12:30 12:30 PQC-SGN BL314 16-18 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43687 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43592 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN BL316 43813 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43530 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 28-32 OPN
16:30 16:30 PQC-SGN VN1832 43530 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43656 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN BL322 43624 OPN
19:10 19:10 PQC-SGN BL324 43813 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43530 OPN
19:40 19:40 PQC-HAN VN1230 43656 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-32 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:15 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
14:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:10 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
17:50 --:-- HUI-SGN VJ1309 OPN
18:10 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
21:05 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:15 --:-- HUI-SGN VJ1315 OPN
23:45 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
11:15 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:15 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:15 --:-- VII-SGN VJ1229 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
14:45 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:35 --:-- VII-SGN VJ233 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
22:15 --:-- VII-SGN BL557 OPN
22:35 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
00:10 00:30 HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346. G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 OPN
00:40 --:-- HAN-PUS VN426. F1-F12 CLS
00:45 01:30 HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932. A9-A12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:20 02:05 HAN-ICN ZE542 C1-C4 OPN
01:35 02:25 HAN-ICN TW146 F7-F12 OPN
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938. E5-E9 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-LHR VN55. F1-F12 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:50 --:-- HAN-CKG OZ956 OPN
01:55 --:-- HAN-TAE TW142 F7-F12 CLS
01:55 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 OPN
02:15 --:-- HAN-KIX BL170. E10-E12 OPN
02:30 --:-- HAN-MNL 5J745 D1-D5 OPN
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 OPN
03:20 --:-- HAN-ANC EY991 OPN
03:25 --:-- HAN-DEL KE9575 OPN
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 A1-A4 OPN
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 OPN
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 OPN
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 A5-A8 OPN
04:30 --:-- HAN-SIN OZ383 OPN
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 OPN
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 OPN
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 OPN
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 OPN
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 OPN
06:05 --:-- HAN-PEK CA742 F8-F12 OPN
06:05 --:-- HAN-DAD VJ509 E24-33 OPN
06:15 --:-- HAN-DOH QR8952 CNX
06:30 --:-- HAN-SGN VJ135 A05-14 OPN
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 OPN
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 OPN
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-23 OPN
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VJ175 A05-14 OPN
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 OPN
07:00 --:-- HAN-CXR VJ771 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 OPN
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 OPN
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 OPN
07:20 --:-- HAN-VCL VN1641 B09-18 OPN
07:30 --:-- HAN-DAD QH101 A15-19 OPN
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 OPN
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 OPN
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 OPN
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 OPN
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 OPN
08:15 --:-- HAN-SGN VJ1197 A05-14 OPN
08:20 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 OPN
08:25 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 OPN
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 OPN
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 OPN
08:40 --:-- HAN-VDH QH1241 A15-19 OPN
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A05-14 OPN
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 OPN
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 OPN
08:55 --:-- HAN-CXR QH1413 A15-19 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 OPN
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 OPN
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 A25-32 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 OPN
09:05 --:-- HAN-CSX CZ8360 F5-F7 OPN
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 OPN
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 OPN
09:20 --:-- HAN-SGN BL755 E10-16 OPN
09:25 --:-- HAN-SGN VJ161 A05-14 OPN
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 OPN
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 OPN
09:40 --:-- HAN-SGN VJ131 A05-14 OPN
09:45 --:-- HAN-SGN VJ169 A05-14 OPN
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 OPN
09:55 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
10:00 --:-- HAN-HLG HA605 E09-09 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 OPN
10:05 10:05 HAN-HLG HA601 E09-09 OPN
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 OPN
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C1-C3 OPN
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 OPN
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 OPN
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:45 --:-- HAN-SGN BL757 E10-16 OPN
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 OPN
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 OPN
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 OPN
10:50 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A20-23 OPN
11:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 OPN
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:40 --:-- HAN-DME VN65 F1-F12 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 OPN
11:45 --:-- HAN-UIH QH1213 A15-19 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 OPN
11:50 --:-- HAN-VCA VN1205 B09-18 OPN
11:55 11:55 HAN-DLI VN1577 A25-32 OPN
11:55 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 OPN
12:15 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-19 OPN
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
12:25 --:-- HAN-SGN VJ147 A05-14 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VJ537 E24-33 OPN
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 OPN
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 OPN
12:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-19 OPN
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:10 --:-- HAN-SGN BL761 E10-16 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A05-14 OPN
13:15 --:-- HAN-CXR VJ783 E24-33 OPN
13:30 --:-- HAN-SGN BL763 E10-16 OPN
13:50 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 OPN
14:00 --:-- HAN-PQC QH1631 A15-19 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B6-B9 OPN
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A20-23 OPN
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 OPN
14:45 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 OPN
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B9-B12 OPN
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 OPN
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 OPN
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 OPN
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VJ149 A05-14 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 OPN
15:05 --:-- HAN-VCA VJ465 E24-33 OPN
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 OPN
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:45 --:-- HAN-KMG MU2576 E9-E12 OPN
15:55 --:-- HAN-SGN VJ171 A05-14 OPN
16:00 --:-- HAN-HKG HX529 B1-B5 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 OPN
16:05 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 OPN
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 OPN
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:10 --:-- HAN-DLI VJ405 E24-33 OPN
16:10 --:-- HAN-REP ZA214 D9-D12 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 D1-D5 OPN
16:30 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 OPN
16:40 --:-- HAN-SGN QH203 A15-19 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 OPN
16:45 --:-- HAN-DAD VN181 A25-32 OPN
16:45 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 OPN
16:50 --:-- HAN-PQC VN1231 A25-32 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 OPN
17:05 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 OPN
17:20 --:-- HAN-DAD QH103 A15-19 OPN
17:25 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A20-23 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:50 --:-- HAN-SGN VJ1185 A05-14 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
17:55 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN CHN508CK OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:20 --:-- HAN-DAD VJ503 E24-33 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-SGN BL775 E10-16 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ545 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:50 --:-- HAN-VCA VN1207 A25-32 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD VN185 A25-32 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:10 --:-- HAN-HUI VN1545 A25-32 OPN
19:20 --:-- HAN-SGN VJ1189 A05-14 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VN277 B09-18 OPN
19:45 --:-- HAN-SGN QH205 A15-19 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
19:55 --:-- HAN-TPE BR6010 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:25 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
20:40 --:-- HAN-SGN BL789 E10-16 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:50 --:-- HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:10 --:-- HAN-SGN VJ1195 A05-14 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN QH207 A15-19 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:30 --:-- HAN-SGN VN287 CNX
21:35 --:-- HAN-SGN VJ119 A05-14 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
21:45 --:-- HAN-SGN VJ187 A05-14 OPN
21:45 --:-- HAN-SGN VJ197 A05-14 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN VJ177 A05-14 OPN
22:05 --:-- HAN-IST TK168 A1-A8 OPN
22:25 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:30 --:-- HAN-SGN VJ1191 A05-14 OPN
22:50 --:-- HAN-SGN VJ179 A05-14 OPN
23:00 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:10 --:-- HAN-SGN BL785 E10-16 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN FX6002 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:30 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:35 --:-- HAN-SYD VN787 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:50 --:-- HAN-ZRH VN1 H1-H12 OPN
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:40 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A5-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 OPN
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 OPN
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 OPN
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I OPN
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 OPN
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 OPN
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K OPN
05:35 --:-- SGN-HAN VJ1182 I-J-K OPN
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:45 --:-- SGN-HPH VJ1284 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN QH202 OPN
06:00 --:-- SGN-DAD VJ1638 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 OPN
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:20 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:30 --:-- SGN-VDH VJ262 I-J-K OPN
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:40 --:-- SGN-VCL BL458 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 OPN
06:45 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:01 --:-- SGN-HKG **N7777N OPN
07:05 --:-- SGN-HAN VJ172 I-J-K OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 OPN
07:10 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 OPN
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:30 08:40 SGN-HAN VN218 OPN
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G OPN
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 OPN
08:00 --:-- SGN-PNH **BLMF OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-HAN BL752 OPN
08:10 --:-- SGN-ZRH WK061 H1-6 OPN
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 OPN
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 OPN
08:30 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 OPN
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:50 --:-- SGN-UIH VN7396 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G OPN
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G OPN
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K OPN
09:15 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K OPN
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G OPN
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 OPN
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G OPN
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
09:30 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 OPN
09:45 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 OPN
09:50 --:-- SGN-HAN QH204 OPN
09:55 --:-- SGN-VCS 0V8077 OPN
09:55 --:-- SGN-VII VJ1228 I-J-K OPN
09:55 --:-- SGN-KHH VN582 OPN
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
10:00 --:-- SGN-VII BL546 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
10:00