Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 CMA-SGN 0V8060 0pen
12:15 12:15 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:40 15:40 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:05 07:05 DLI-SGN VN7385
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:05 08:05 DLI-SGN BL355
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
10:00 10:00 DLI-HUI BL232
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:10 11:10 DLI-HAN VN1576
12:45 12:45 DLI-HAN BL212
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
16:15 16:15 DLI-SGN BL359
17:30 17:30 DLI-DAD 0V8926
18:25 18:25 DLI-HAN VJ404
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-HAN VJ412
21:30 21:30 DLI-SGN 0V8381
23:05 23:05 DLI-HPH VJ692
07:50 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
07:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
09:30 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
12:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
12:55 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:55 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
21:50 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
21:55 --:-- UIH-HAN VJ436 OPN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:30 08:30 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
11:15 11:15 VCS-SGN 0V8074
11:40 11:40 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
14:25 14:25 VCS-SGN 0V8056
14:50 14:50 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
08:25 08:25 TBB-SGN VJ207
09:30 09:30 TBB-HAN VJ448
13:30 13:30 TBB-HAN VN7650
16:15 16:15 TBB-SGN BL329
08:50 08:50 SGN-VDH VN1400 OPN
08:00 08:00 SGN-VDH VJ262 OPN
17:20 17:20 SGN-VDH VJ260 OPN
17:30 17:30 HAN-VDH VJ429 OPN
18:45 18:45 SGN-VDH BL352 OPN
18:50 18:50 HAN-VDH 0V8593 OPN
08:55 --:-- THD-SGN BL487 OPN
08:55 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
10:15 --:-- THD-SGN VJ249 OPN
11:35 --:-- THD-CXR VJ793 OPN
16:30 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
17:10 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
17:40 --:-- THD-SGN VJ253 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
20:30 --:-- THD-SGN BL491 OPN
22:10 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL321 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:30 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:50 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:45 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL521 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:05 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:30 --:-- VII-SGN BL8529 OPN
15:35 --:-- VII-CXR BL323 OPN
18:50 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
19:35 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:20 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:30 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
20:55 --:-- VII-SGN BL529 OPN
21:20 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
09:25 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:55 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
15:05 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
19:40 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:00 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
09:20 09:50 HPH-SGN VN1181 OPN
10:15 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
10:10 10:20 HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
--:-- 12:35 HPH-SGN VJ271 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
10:50 16:00 HPH-SGN VJ275 OPN
16:10 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
15:00 17:40 HPH-PXU VJ751 OPN
23:30 01:30 HPH-ICN VJ926 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:20 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
21:05 22:55 HPH-SGN VJ283 OPN
05:35 --:-- CXR-SGN VJ603
05:40 --:-- CXR-SGN VN1369
06:05 --:-- CXR-HAN VN7552
06:55 --:-- CXR-DME ZF744
07:05 --:-- CXR-HAN VN7554
07:10 --:-- CXR-HAN VJ780
07:25 --:-- CXR-SGN VJ687
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
07:55 --:-- CXR-SGN VN7343
08:00 --:-- CXR-UUS ZF6544
08:30 --:-- CXR-SGN VN7349
08:35 --:-- CXR-HAN BL500
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
09:40 --:-- CXR-KHN BL1030
10:00 --:-- CXR-HKG UO567
10:05 09:45 CXR-CGO VJ5258
10:10 --:-- CXR-DAD VN1944
10:15 --:-- CXR-VII BL322
10:20 --:-- CXR-HAN VN1560
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CGO VN704
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:20 11:45 CXR-LHW VJ5126
12:20 --:-- CXR-HAN VN1556
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-HAN VN7560
13:20 --:-- CXR-HRB VN870
13:25 --:-- CXR-VII BL324
13:25 --:-- CXR-NGB VN496
13:40 12:30 CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 15:15 CXR-HGH VJ5348
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-TSN VN500
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
15:55 --:-- CXR-HAN VN1562
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 15:30 CXR-ICN VJ838
16:45 --:-- CXR-SVO N42736
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
17:50 --:-- CXR-CSX BL126
17:50 --:-- CXR-HGH JD422
17:55 --:-- CXR-SGN VN1349
18:00 --:-- CXR-KWE BL128
18:00 --:-- CXR-HGH BL170
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:05 --:-- CXR-HGH CA728
19:30 --:-- CXR-HAN VN1568
19:35 20:45 CXR-CKG VJ5396
19:40 --:-- CXR-OVB EO2538
19:40 --:-- CXR-HAN VN7558
20:30 20:30 CXR-XIY VJ5362
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 20:10 CXR-CTU VJ5316
21:10 22:10 CXR-CSX VJ5358
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 22:00 CXR-KMG VJ5324
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:35 --:-- CXR-HAN VJ778
22:55 --:-- CXR-SGN VJ699
23:00 --:-- CXR-CSX BK3012
23:20 --:-- CXR-SGN BL367
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
00:00 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8890
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:15 --:-- CXR-SGN VJ697
02:10 --:-- CXR-SGN BL371
08:40 08:40 BMV-DAD VN1914 OPN
10:45 10:45 BMV-VII VJ740 OPN
11:55 11:55 BMV-SGN BL563 OPN
13:50 13:50 BMV-HAN BL204 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN VJ492 OPN
20:30 20:30 BMV-SGN VJ357 OPN
21:25 21:25 BMV-SGN VJ1415 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
11:00 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
11:05 --:-- PXU-SGN BL257 OPN
16:55 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
17:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:25 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
19:45 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
20:45 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
06:30 06:30 PQC-SGN VN7840 43164 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43322 CLS
08:45 09:20 PQC-SGN VN1822 43164 CLS
09:05 09:05 PQC-HAN VJ450 43448 CLS
09:40 09:40 PQC-SGN VJ320 15-17 CLS
10:00 10:00 PQC-HAN VJ480 43322 CLS
10:40 10:40 PQC-HAN VN7230 43164 CLS
10:45 10:45 PQC-SGN VN1824 43259 CLS
11:45 12:20 PQC-SGN VJ322 43448 CLS
12:05 12:05 PQC-SGN BL266 16-18 CLS
12:25 12:45 PQC-HAN VJ482 43322 CLS
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43164 CLS
12:55 12:55 PQC-SGN VJ334 13-15 CLS
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 16-18 CLS
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:10 14:10 PQC-DMK CHHSMED CLS
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 CLS
14:30 14:30 PQC-OVB RL8798 27-31 CLS
14:40 14:40 PQC-SGN VN1830 43259 CLS
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 43448 CLS
15:20 16:00 PQC-SGN VN7816 43259 OPN
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 16-18 OPN
16:25 16:25 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
16:45 17:30 PQC-SGN VJ342 43322 OPN
17:25 17:25 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:30 17:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:15 19:15 PQC-CGO BL1178 28-31 OPN
19:30 19:30 PQC-SGN BL270 43448 OPN
19:35 19:35 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
19:35 19:35 PQC-PVG VN734 32-35 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1230 43259 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN BL272 16-18 OPN
21:00 21:00 PQC-SGN VN7812 43164 OPN
22:15 22:15 PQC-KMG MU2572 27-30 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
08:05 --:-- HUI-SGN VJ317
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 CLS
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 CLS
11:30 12:05 HUI-SGN VJ303 CLS
12:55 --:-- HUI-SGN BL571 CLS
13:00 --:-- HUI-HAN VJ568 CLS
14:05 --:-- HUI-SGN VJ319 CLS
14:15 --:-- HUI-SGN VN1373 CLS
15:50 --:-- HUI-HAN VN1546 CLS
17:45 18:00 HUI-SGN VN1375 CLS
17:45 18:35 HUI-SGN VJ313 CLS
20:20 --:-- HUI-SGN VJ305 CLS
21:35 22:05 HUI-SGN VN1379 OPN
21:55 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
23:50 00:10 HUI-SGN VJ315 OPN
00:05 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:10 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:25 01:00 HAN-DAD VJ529, 119-128 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:15 02:30 HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A8 CLS
01:30 --:-- HAN-LHR VN55 F1-F12 CLS
01:40 02:15 HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-KIX BL620 D9-D11 CLS
02:00 --:-- HAN-DWC EK9853 CNX
02:30 02:30 HAN-DAD VJ539 119-128 CLS
03:00 03:00 HAN-SGN VJ151, 1-10 CLS
03:20 --:-- HAN-PEN KE373 CNX
03:35 --:-- HAN-ICN OZ388 OPN
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
04:10 --:-- HAN-SIN OZ383 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
05:00 --:-- HAN-DLI VJ403 119-128 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 1-10 CLS
05:35 --:-- HAN-SGN VJ121 1-10 CLS
05:35 --:-- HAN-SGN VN7213 41-50 CLS
05:45 --:-- HAN-PEK CA742 F9-F12 CLS
05:45 --:-- HAN-UIH VN1621 41-50 CLS
05:50 --:-- HAN-DAD VN7195 21-28 CLS
05:55 --:-- HAN-CXR VN1553 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-BMV BL203 110-116 OPN
06:00 --:-- HAN-VDH VN1591 41-50 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 41-50 CLS
06:15 --:-- HAN-DAD VN7153 21-28 CLS
06:20 --:-- HAN-PQC VJ451 119-128 CLS
06:30 --:-- HAN-DAD BL551 110-116 CLS
06:30 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1201 21-28 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 41-50 CLS
06:35 --:-- HAN-SGN BL781 110-116 CLS
06:35 --:-- HAN-SGN VN7209 41-50 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 19-19 CLS
07:00 --:-- HAN-UIH VJ433 119-128 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD VN159 21-28 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 41-50 CLS
07:05 --:-- HAN-VCL VN1641 21-28 CLS
07:15 --:-- HAN-TBB VJ449 119-128 CLS
07:15 --:-- HAN-VCA VJ461 119-128 CLS
07:20 --:-- HAN-PQC VJ481 119-128 OPN
07:25 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VJ155 1-10 CLS
07:30 --:-- HAN-BMV VJ491 119-128 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 41-50 OPN
07:35 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
07:40 --:-- HAN-CXR VN1561 21-28 OPN
07:50 --:-- HAN-PQC VN7231 41-50 OPN
07:50 --:-- HAN-CXR VN7551 21-28 OPN
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 119-128 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 41-50 OPN
08:10 --:-- HAN-SGN BL787 CNX
08:10 08:25 HAN-HND VN384 G1-G12 OPN
08:25 --:-- HAN-CXR VJ771 119-128 OPN
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 OPN
08:35 --:-- HAN-DAD VJ509 119-128 OPN
08:40 --:-- HAN-HUI VN1543 21-28 OPN
08:40 --:-- HAN-PXU VN1613 41-50 OPN
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 OPN
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 B4-B12 OPN
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 OPN
09:00 --:-- HAN-HLG HA601 109-109 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 41-50 OPN
09:20 --:-- HAN-PQC BL207 110-116 OPN
09:30 --:-- HAN-DAD VJ505 119-128 OPN
09:30 --:-- HAN-DAD VN163 21-28 OPN
09:35 --:-- HAN-HKG BL678 B1-B3 OPN
09:40 --:-- HAN-PQC VJ483 119-128 OPN
09:40 --:-- HAN-DAD VJ521 119-128 OPN
09:40 --:-- HAN-CXR VN1557 21-28 OPN
09:45 --:-- HAN-PQC VN1233 41-50 OPN
09:50 --:-- HAN-DLI VJ407 119-128 OPN
09:50 --:-- HAN-DAD VJ523 119-128 OPN
09:55 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
10:00 --:-- HAN-SIN VJ915 A9-A12 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 41-50 OPN
10:05 --:-- HAN-SVO SU291 C1-C9 OPN
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C10-C12 OPN
10:10 10:10 HAN-SGN VJ129 1-10 OPN
10:20 --:-- HAN-DLI BL211 110-116 OPN
10:20 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:25 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-DIN 0V8202 19-19 OPN
10:30 --:-- HAN-DAD VN165 21-28 OPN
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 41-50 OPN
10:30 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-CXR VN7559 21-28 OPN
10:45 --:-- HAN-SGN BL789 110-116 OPN
10:50 --:-- HAN-SVO RU356 OPN
10:55 10:55 HAN-PVG VN530 G1-G12 OPN
11:00 --:-- HAN-CXR BL501 110-116 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 41-50 OPN
11:10 --:-- HAN-SGN VJ195 1-10 OPN
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
11:15 --:-- HAN-TBB VN1651 21-28 OPN
11:15 --:-- HAN-DWC Z53043 OPN
11:20 --:-- HAN-HUI VJ569 119-128 OPN
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 41-50 OPN
11:20 --:-- HAN-VCA VN7201 21-28 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:35 --:-- HAN-PQC VN1237 41-50 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 B9-B12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ781 119-128 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 41-50 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL797 110-116 OPN
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 C8-C12 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN VJ189 1-10 OPN
12:05 --:-- HAN-PQC VJ453 119-128 OPN
12:05 --:-- HAN-RGN VJ917 B3-B6 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C7 OPN
12:15 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:20 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VN171 21-28 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 21-28 OPN
12:30 12:30 HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 B1-B2 OPN
12:45 --:-- HAN-DAD VJ537 119-128 OPN
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-DOH QR8955 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 41-50 OPN
13:00 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 OPN
13:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 OPN
13:15 --:-- HAN-CXR VN1563 21-28 OPN
13:20 --:-- HAN-SGN VJ131 1-10 OPN
13:20 --:-- HAN-CXR VJ783 119-128 OPN
13:30 --:-- HAN-DAD VN183 21-28 OPN
13:45 13:45 HAN-UIH VJ435 119-128 OPN
13:55 --:-- HAN-DIN 0V8204 19-19 OPN
14:00 --:-- HAN-HUI VN1547 21-28 OPN
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 21-28 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 41-50 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B7-B12 OPN
14:10 14:10 HAN-DME VN65 F1-F12 OPN
14:20 --:-- HAN-SGN VJ191 1-10 OPN
14:40 --:-- HAN-PQC VJ457 119-128 OPN
14:40 --:-- HAN-CXR VJ779 119-128 OPN
14:40 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
14:50 --:-- HAN-PXU VJ421 119-128 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 21-28 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN243 41-50 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 41-50 OPN
15:05 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:10 --:-- HAN-CXR VJ787 119-128 OPN
15:15 --:-- HAN-CXR BL505 110-116 OPN
15:15 --:-- HAN-SGN BL805 110-116 OPN
15:25 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:25 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 41-50 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:45 --:-- HAN-DAD VN7175 21-28 OPN
15:45 --:-- HAN-CXR VN7561 OPN
15:55 --:-- HAN-DAD VJ515 119-128 OPN
15:55 --:-- HAN-DAD VN7171 21-28 OPN
16:00 --:-- HAN-DAD BL557 110-116 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 41-50 OPN
16:05 --:-- HAN-DAD VN7179 21-28 OPN
16:20 --:-- HAN-CXR VN1567 21-28 OPN
16:25 --:-- HAN-DAD VJ547 119-128 OPN
16:25 16:25 HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
16:30 16:30 HAN-VII VN1715 21-28 OPN
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 41-50 OPN
16:35 --:-- HAN-VDH VJ429 119-128 OPN
16:35 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F4 OPN
16:45 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:50 16:50 HAN-DAD VN181 21-28 OPN
16:55 --:-- HAN-REP VJ957 A9-A12 OPN
17:00 --:-- HAN-PQC VN1231 21-28 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 41-50 OPN
17:05 --:-- HAN-VCA VN1205 21-28 OPN
17:20 --:-- HAN-VDH 0V8593 19-19 OPN
17:20 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:30 --:-- HAN-BKK QR835 B3-B12 OPN
17:30 --:-- HAN-VCA VJ465 119-128 OPN
17:35 --:-- HAN-SGN BL807 110-116 OPN
17:35 --:-- HAN-SGN VJ165 1-10 OPN
17:35 --:-- HAN-DAD VJ511 119-128 OPN
17:45 --:-- HAN-SGN VJ199 1-10 OPN
17:55 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A5 OPN
18:00 --:-- HAN-TPE CI6596 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 41-50 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN7563 OPN
18:10 --:-- HAN-UIH VN1625 21-28 OPN
18:15 18:15 HAN-DAD VJ519 119-128 OPN
18:20 18:20 HAN-CXR VN7557 21-28 OPN
18:25 --:-- HAN-HKG RU439 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VJ543 119-128 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 41-50 OPN
18:35 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VN185 21-28 OPN
18:45 --:-- HAN-SGN BL809 110-116 OPN
18:45 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:50 --:-- HAN-DLI BL213 110-116 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 41-50 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F3 OPN
19:15 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
19:20 --:-- HAN-DAD VN197 21-28 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VN277 41-50 OPN
19:40 --:-- HAN-UIH VJ431 119-128 OPN
19:45 --:-- HAN-SGN BL811 110-116 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VJ501 119-128 OPN
19:55 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
19:55 --:-- HAN-SGN VJ163 1-10 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 41-50 OPN
20:05 --:-- HAN-DAD BL555 110-116 OPN
20:05 --:-- HAN-HUI VN1545 21-28 OPN
20:15 --:-- HAN-HKG CV462 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN7275 41-50 OPN
20:20 --:-- HAN-UTH 8K524 OPN
20:30 --:-- HAN-SGN BL819 110-116 OPN
20:35 --:-- HAN-DAD VN7183 21-28 OPN
20:45 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:45 --:-- HAN-DLI VJ401 119-128 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 A8-A12 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 41-50 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 41-50 OPN
21:15 --:-- HAN-DAD VJ527 119-128 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VN7219 41-50 OPN
21:20 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VN287 41-50 OPN
21:45 --:-- HAN-DAD VJ545 119-128 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN VJ167 1-10 OPN
22:20 --:-- HAN-IST TK168 A1-A7 OPN
22:20 22:20 HAN-DAD VN7185 41-50 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN7187 41-50 OPN
22:25 --:-- HAN-SGN RH320 OPN
23:00 --:-- HAN-DAD VJ529 119-128 OPN
23:10 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C9 OPN
23:10 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
23:15 --:-- HAN-CAN FX6002 OPN
23:15 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:20 --:-- HAN-SGN VJ153 1-10 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:30 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:40 --:-- HAN-DAD BL791 110-116 OPN
23:40 --:-- HAN-SGN VJ193 1-10 OPN
23:40 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:45 --:-- HAN-CAN BL672 E10-E12 OPN
23:59 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
01:55 00:00 DAD-ICN ZE596 CNX
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
03:00 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
05:10 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
05:30 --:-- DAD-SGN VN7121 CLS
05:45 --:-- DAD-HAN VN7188 CLS
05:50 --:-- DAD-SGN VJ621 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VN7105 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
06:35 --:-- DAD-SGN VN7139 CLS
07:00 --:-- DAD-HAN BL556 CLS
07:00 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
07:05 --:-- DAD-SGN VJ661 CLS
07:15 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:35 --:-- DAD-HAN VJ512 CLS
07:50 --:-- DAD-HAN VJ540 CLS
07:55 --:-- DAD-HAN VN7196 CLS
08:15 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
08:20 --:-- DAD-HAN VN7152 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN BL552 OPN
08:25 --:-- DAD-HPH VJ726 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VN7101 OPN
08:55 --:-- DAD-SGN BL581 OPN
09:10 --:-- DAD-MFM NX869 OPN
09:15 --:-- DAD-TPE BL162 OPN
09:15 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
09:30 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
09:45 10:00 DAD-SGN VJ631 OPN
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 24-28 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN BL583 OPN
10:15 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:20 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
10:55 11:55 DAD-HAN VJ510 OPN
11:00 --:-- DAD-CRK ##PAT096 OPN
11:00 --:-- DAD-CRK ##PAT320 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 29-35 OPN
11:10 --:-- DAD-MFM VJ8892 39-41 OPN
11:15 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 5-8 OPN
11:35 --:-- DAD-HAN VJ516 OPN
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:45 --:-- DAD-HAN VN170 OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 17-19 OPN
11:50 12:15 DAD-HAN VJ520 OPN
11:50 --:-- DAD-SWA VJ8585 OPN
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 23-25 OPN
12:05 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858 42-44 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 26-28 OPN
12:40 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
13:00 --:-- DAD-CRK ##PAT093 OPN
13:00 --:-- DAD-SGN BL585 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:15 --:-- DAD-CRK ##PAT110 OPN
13:35 --:-- DAD-SIN MI637 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:15 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:35 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
14:45 --:-- DAD-NNG VJ8226 36-38 OPN
14:45 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
14:55 --:-- DAD-PVG VN528 OPN
15:00 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 OPN
15:30 --:-- DAD-KMG MU2582 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 41-43 OPN
15:45 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:30 --:-- DAD-BPE BL1016 OPN
16:35 --:-- DAD-SGN VJ625 OPN
16:45 --:-- DAD-HAN VJ544 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
16:50 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
16:55 --:-- DAD-HAN BL548 OPN
16:55 --:-- DAD-HGH VJ8790 33-35 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:15 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 38-40 OPN
17:40 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
17:45 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:55 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VN7170 OPN
18:05 --:-- DAD-HAN VJ514 OPN
18:05 --:-- DAD-KWE VN544 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:10 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
18:15 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
18:30 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:45 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VJ635 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:25 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:25 --:-- DAD-HAN VJ518 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:15 --:-- DAD-SGN VJ655 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 35-38 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 31-34 OPN
21:25 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
21:30 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
21:35 --:-- DAD-HAN VJ502 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:00 --:-- DAD-ICN BL194 OPN
22:05 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN VN7184 OPN
22:30 --:-- DAD-HAN VN7176 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:40 --:-- DAD-SGN VN7119 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 36-38 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:05 --:-- DAD-HAN VJ524 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:35 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
23:45 --:-- DAD-SGN VJ629 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 33-35 OPN
00:15 01:45 DAD-TAE VJ870 42-44 CLS
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 38-41 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 29-32 CLS
00:55 --:-- DAD-TAE TW150 5-8 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 36-39 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 32-35 CLS
02:20 --:-- DAD-PUS BX734 27-28 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS554 41-44 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:55 06:55 SGN-CMA 0V8061 open
10:30 10:30 HAN-DIN 0V8202
13:55 13:55 HAN-DIN 0V8204
06:20 06:20 SGN-DLI VN7384
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:35 07:35 SGN-DLI BL354
07:45 07:45 SGN-DLI VN1380
07:50 07:50 HAN-DLI VJ403
09:30 09:30 HUI-DLI BL233
10:05 10:05 VII-DLI VJ713
10:30 10:30 HAN-DLI VN1577
12:15 12:15 HAN-DLI BL211
13:00 13:00 BKK-DLI VZ940
15:45 15:45 SGN-DLI BL358
17:00 17:00 SGN-DLI 0V8380
17:50 17:50 SGN-DLI VN1382
17:55 17:55 HAN-DLI VJ407
18:00 18:00 HPH-DLI VJ693
21:00 21:00 DAD-DLI 0V8927
22:35 22:35 HAN-DLI VJ401
07:10 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
07:15 --:-- SGN-UIH VJ380 OPN
08:40 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
08:45 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:15 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:20 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
14:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
17:00 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
17:35 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
21:15 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
21:20 --:-- HAN-UIH VJ431 OPN
06:55 06:55 SGN-VCS 0V8051
08:00 08:00 SGN-VCS 0V8077
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8053
10:15 10:15 SGN-VCS 0V8055
10:45 10:45 SGN-VCS 0V8075
11:10 11:10 SGN-VCS 0V8079
13:15 13:15 SGN-VCS 0V8059
13:55 13:55 SGN-VCS 0V8057
14:20 14:20 SGN-VCS 0V8067
16:00 16:00 VCA-VCS 0V8070
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8073
07:50 07:50 SGN-TBB VJ206
08:55 08:55 HAN-TBB VJ449
12:45 12:45 HAN-TBB VN7651
15:40 15:40 SGN-TBB BL328
07:00 07:00 HAN-VDH VN1590 OPN
08:50 08:50 SGN-VDH VN1400 OPN
08:00 08:00 SGN-VDH VJ262 OPN
17:20 17:20 SGN-VDH VJ260 OPN
17:30 17:30 HAN-VDH VJ429 OPN
18:45 18:45 SGN-VDH BL352 OPN
18:50 18:50 HAN-VDH 0V8593 OPN
08:20 --:-- SGN-THD BL486 OPN
08:25 --:-- SGN-THD VJ242 OPN
09:40 --:-- CXR-THD VJ792 OPN
11:00 --:-- SGN-THD VJ252 OPN
15:50 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
16:35 --:-- SGN-THD VJ246 OPN
17:05 --:-- SGN-THD VJ248 OPN
18:20 --:-- SGN-THD VJ244 OPN
19:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
21:35 --:-- SGN-THD VJ250 OPN
07:20 --:-- SGN-VII BL526 OPN
07:45 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
07:45 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:10 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
11:00 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
11:40 --:-- CXR-VII BL322 OPN
11:55 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:15 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
13:55 --:-- SGN-VII BL8528 OPN
15:00 --:-- CXR-VII BL324 OPN
18:10 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
18:50 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
19:40 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:50 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
20:10 --:-- SGN-VII BL528 OPN
20:45 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
08:45 --:-- HAN-VCA VN1201 OPN
09:25 --:-- HAN-VCA VJ461 OPN
11:40 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN
13:25 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
13:30 --:-- HAN-VCA VN7201 OPN
14:35 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
19:10 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
19:15 --:-- HAN-VCA VN1205 OPN
19:40 --:-- HAN-VCA VJ465 OPN
07:20 --:-- SGN-HPH BL510 OPN
08:40 09:10 SGN-HPH VN1180 OPN
09:40 --:-- DAD-HPH VJ726 OPN
09:40 09:45 DAD-HPH VJ722 OPN
10:20 10:30 SGN-HPH VJ286 OPN
--:-- 12:00 SGN-HPH VJ270 OPN
12:45 12:50 SGN-HPH VN1186 OPN
15:00 15:05 SGN-HPH VN1188 OPN
10:00 15:15 ICN-HPH VJ925 OPN
15:40 --:-- PQC-HPH VJ768 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
19:00 00:10 SGN-HPH VJ280 OPN
20:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
20:45 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
20:30 21:20 PXU-HPH VJ750 OPN
22:35 22:45 DAD-HPH VJ724 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
00:50 --:-- DLI-HPH VJ692 OPN
04:50 04:50 OVB-CXR ZF5443
05:00 06:30 CTU-CXR VJ5317
05:00 05:04 ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
07:00 --:-- XIY-CXR VN471
07:50 --:-- HAN-CXR VN1553
08:00 --:-- PEK-CXR VN521
09:00 --:-- HKG-CXR UO566
09:20 --:-- ICN-CXR VN441
09:35 --:-- HAN-CXR VN1561
09:40 --:-- VII-CXR BL321
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
09:45 --:-- HAN-CXR VN7551
10:10 --:-- SGN-CXR VN1344
10:15 --:-- HAN-CXR VJ771
11:05 --:-- SGN-CXR VJ608
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:35 --:-- HAN-CXR VN1557
11:45 --:-- SGN-CXR VJ602
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:25 --:-- SGN-CXR VJ696
12:25 --:-- SGN-CXR VN7340
12:30 --:-- HAN-CXR VN7559
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
12:50 --:-- HAN-CXR BL501
12:50 12:50 SVO-CXR N42735
13:20 --:-- THD-CXR VJ793
13:20 --:-- DAD-CXR VN1945
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:45 --:-- SGN-CXR VJ604
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:10 --:-- HAN-CXR VJ783
15:10 --:-- HAN-CXR VN1563
16:25 --:-- SGN-CXR BL364.
16:30 --:-- HAN-CXR VJ779
16:50 --:-- HGH-CXR JD421
16:55 --:-- KHN-CXR BL1031
17:00 --:-- HAN-CXR VJ787
17:05 --:-- HAN-CXR BL505
17:10 --:-- SGN-CXR BL323
17:10 --:-- SGN-CXR VN1348
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:40 --:-- HAN-CXR VN7561
18:15 --:-- PKC-CXR EO2595
18:45 --:-- HAN-CXR VN1567
18:55 --:-- HAN-CXR VN7557
19:20 --:-- CGO-CXR VJ5259
19:20 --:-- SGN-CXR VJ606
19:55 --:-- SGN-CXR VN1350
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:00 --:-- HAN-CXR VN7563
20:05 --:-- PEK-XIY-CXR GJ8889
20:05 --:-- SGN-CXR VJ610
20:10 --:-- CGO-CXR VN705
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855
21:30 --:-- CSX-CXR BK3011
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:35 --:-- NGB-CXR VN497
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:05 --:-- ZGC-CXR VJ5127
22:45 --:-- SGN-CXR BL362
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5349
23:05 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:45 --:-- ICN-CXR KE467
23:55 --:-- TNA-CXR VJ5247
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5347
00:45 --:-- CSX-CXR BL125
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:10 --:-- KWE-CXR BL129
01:30 --:-- KWE-CXR VJ5337
01:35 --:-- HRB-CXR VN871
02:20 --:-- HGH-CXR BL171
03:40 --:-- PVG-CXR VN463
03:45 --:-- KMG-CXR VN737
03:55 --:-- HHA-CXR VJ5359
04:25 --:-- KMG-CXR VJ5325
08:10 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
10:10 --:-- HAN-BMV VJ491 CLS
11:20 --:-- SGN-BMV BL562 CLS
13:15 --:-- HAN-BMV BL203 CLS
14:10 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
20:00 --:-- HAN-BMV VJ356 OPN
20:45 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
06:35 06:35 SGN-VKG 0V8003 OPN
09:50