Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
03:40 03:40 DLI-SGN VJ367
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:30 10:30 DLI-SGN VN1381
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:00 13:00 DLI-SGN BL347
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
14:30 14:30 DLI-SGN VN7381
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:00 17:00 DLI-HAN VN7576
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
17:40 17:40 DLI-HAN VJ406
18:00 18:00 DLI-SGN VN7383
18:30 18:30 DLI-SGN VN7385
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:55 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
10:20 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:50 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
08:40 08:40 VDH-SGN VN1401 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL353 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-CXR VN1581 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:20 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
16:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
21:10 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
02:30 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
19:25 19:25 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
09:40 09:40 PXU-HAN VJ422 CLS
10:15 10:15 PXU-SGN BL441 CLS
16:50 16:50 PXU-SGN VN1427 CLS
18:55 18:55 PXU-HAN VN1612 CLS
19:30 19:30 PXU-SGN VJ397 CLS
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:05 --:-- VII-SGN VJ227 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:15 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:25 --:-- VII-SGN VJC215 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
23:25 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
07:05 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ319 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:45 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
19:35 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
20:30 18:25 HUI-HAN VN1544 OPN
23:40 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ699
05:20 --:-- CXR-SGN VJ601
06:00 05:30 CXR-SGN VJ697
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-SGN BL395
06:30 --:-- CXR-SGN VJ619
06:30 --:-- CXR-HAN VN7564
06:45 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-SGN VN7347
07:15 06:40 CXR-LED ZF7844
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
07:50 06:00 CXR-OVB ZF5444
08:00 --:-- CXR-SGN VN9349
08:20 --:-- CXR-NOZ ZF4242
09:00 --:-- CXR-KJA EO2512
09:00 --:-- CXR-ZYI VJ5766
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:30 --:-- CXR-TSN VJ5320
12:00 --:-- CXR-NRT **DH200
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:55 --:-- CXR-SHE VN474
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-HAN VJ776
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
14:45 --:-- CXR-UFA ZF1242
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:05 15:40 CXR-CSX VJ5356
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-CGQ VJ5486
16:25 --:-- CXR-CZX VN486
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:00 --:-- CXR-HGH BL1062
17:25 --:-- CXR-HKG UO567.
17:25 --:-- CXR-HAN VJ788
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:55 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
20:00 --:-- CXR-SVX ZF9644
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
20:45 --:-- CXR-SGN VJ609
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
23:00 --:-- CXR-OVB GH536
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:45 --:-- CXR-SGN VJ615
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
02:35 --:-- CXR-SGN BL399
02:40 --:-- CXR-SGN VN9347
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:10 12:10 HAN-DIN 0V8202
15:15 15:15 HAN-DIN 0v8204
02:55 02:55 WUH-DLI VJ9371
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 HAN-DLI VJ403
07:40 07:40 SGN-DLI BL344
09:10 09:10 HUI-DLI BL469
09:30 09:30 SGN-DLI VN1380
09:45 09:45 VII-DLI VJ713
11:50 11:50 HAN-DLI BL245
12:10 12:10 SGN-DLI BL346
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
12:50 12:50 HAN-DLI VN1577
12:55 12:55 BKK-DLI VZ940
13:30 13:30 SGN-DLI VN7380
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
16:00 16:00 HAN-DLI VN7577
16:45 16:45 HAN-DLI VJ405
16:50 16:50 SGN-DLI 0V8380
17:00 17:00 SGN-DLI VN7382
17:30 17:30 SGN-DLI VN7384
18:15 18:15 SGN-DLI VN1382
19:45 19:45 SGN-DLI VJ366
20:00 20:00 HAN-DLI VJ407
20:25 20:25 DAD-DLI 0V8927
06:55 06:55 SGN-VCS 0V8051
08:00 08:00 SGN-VCS 0V8077
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8053
10:15 10:15 SGN-VCS 0V8055
10:45 10:45 VCA-VCS 0V8068
09:40 09:40 SGN-VCS 0V8075
13:50 13:50 SGN-VCS 0V8079
13:15 13:15 SGN-VCS 0V8059
12:45 12:45 SGN-VCS 0V8057
15:50 01:55 SGN-VCS 0V8067
16:00 16:00 VCA-VCS 0V8070
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8073
07:25 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
08:10 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
09:40 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:30 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
15:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
16:05 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
17:40 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
08:00 08:00 SGN-VDH VN1400 OPN
16:45 16:45 SGN-VDH VJ260 OPN
19:30 19:30 SGN-VDH BL352 OPN
19:10 19:10 HAN-VDH 0V8593 OPN
07:45 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
07:45 --:-- CXR-HPH VN1580 OPN
08:00 --:-- SGN-HPH VJ270 OPN
08:25 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
09:45 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
10:30 --:-- BMV-HPH VJ670 OPN
10:40 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
12:10 --:-- SGN-HPH VJ276 OPN
12:55 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
15:00 --:-- DLI-HPH VJ692 OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ278 OPN
15:50 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
15:55 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
17:15 --:-- BKK-HPH VJ906 OPN
18:05 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
19:55 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
20:35 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
20:40 --:-- SGN-HPH VJ280 OPN
22:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
23:10 --:-- SGN-HPH VJ286 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
00:05 --:-- SZX-HPH DZ6251 OPN
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:50 08:50 HAN-BMV VN1603 OPN
11:55 11:55 SGN-BMV BL424 OPN
12:25 12:25 VII-BMV VJ741 OPN
18:45 18:45 SGN-BMV VN1416 OPN
20:35 20:35 SGN-BMV VJ356 OPN
09:10 08:50 HAN-PXU VJ421 CLS
09:45 09:40 SGN-PXU BL440 CLS
16:05 16:05 SGN-PXU VN1426 CLS
18:15 18:15 HAN-PXU VN1613 CLS
19:00 19:00 SGN-PXU VJ396 CLS
07:35 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
07:55 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:05 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:20 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:45 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
11:20 --:-- SGN-VII VJ216 OPN
12:00 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:25 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:40 --:-- VII-SGN BL546 OPN
16:40 --:-- SGN-VII VJ210 OPN
18:10 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:40 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:20 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:55 --:-- SGN-VII BL554 OPN
21:00 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
22:40 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
06:35 --:-- SGN-HUI VJ318 OPN
07:25 --:-- SGN-HUI VJ302 OPN
07:25 --:-- SGN-HUI VJ304 OPN
07:45 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
07:55 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
09:50 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
11:10 --:-- DLI-HUI BL468 OPN
11:40 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
13:30 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
17:55 --:-- SGN-HUI VJ308 OPN
18:35 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
19:00 --:-- SGN-HUI VJ312 OPN
19:50 --:-- HAN-HUI VN1545 OPN
23:05 --:-- SGN-HUI VJ316 OPN
04:40 --:-- SVX-CXR ZF9643
04:55 --:-- CKG-CXR VJ5397
05:05 --:-- VKO-CXR ZF7743
05:20 --:-- KZN-CXR ZF1641
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:10 --:-- OVB-CXR ZF5443
07:15 --:-- PVG-CXR VN463
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
10:25 --:-- SGN-CXR VN1344
11:00 --:-- SZB-CXR **DH200
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
12:00 --:-- HAN-CXR VJ781
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:10 --:-- SGN-CXR VJ696
12:25 --:-- SGN-CXR VN7340
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:35 --:-- SGN-CXR VJ606
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604
14:50 --:-- SGN-CXR VJ610
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:00 --:-- SGN-CXR BL380
16:10 --:-- HKG-CXR UO566.
16:40 --:-- ZYI-CXR VJ5767
17:00 --:-- HAN-CXR VN7563
17:10 --:-- HAN-CXR BL231
17:15 --:-- SGN-CXR VJ608
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
19:20 --:-- SGN-CXR VN7344
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
19:40 --:-- DAD-CXR VN7945
20:30 --:-- SGN-CXR VJ694
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:45 --:-- OVB-CXR GH535
21:55 --:-- CAN-CXR 3U8397
22:20 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:45 --:-- NKG-CXR VJ5417
23:05 --:-- CSX-CXR VJ5357
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
01:15 --:-- HGH-CXR BL1063
01:25 --:-- CZX-CXR VN487
01:30 --:-- SHE-CXR VN475
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- WUH-CXR VJ5379
06:35 06:35 SGN-VKG 0V8003 OPN