Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
10:30 10:30 DLI-SGN VN1381
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
17:35 17:35 DLI-HAN VJ406
17:45 17:45 DLI-HAN BL246
18:45 18:45 DLI-WUH VJ9370
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:30 --:-- HPH-CXR VN1581 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
16:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:55 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
23:50 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:50 --:-- VCA-VCS 0V8068 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:20 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
15:00 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
17:45 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349 23-29 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VN7564 23-29 OPN
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613 19-20 OPN
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770 16-17 OPN
07:55 --:-- CXR-THD VJ792 14-15 OPN
08:45 --:-- CXR-SGN BL371 23-29 OPN
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351 14-21 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 14-21 OPN
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:30 --:-- CXR-HAN VJ786 OPN
20:50 --:-- CXR-SGN VJ609 OPN
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:05 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
20:30 18:25 HUI-HAN VN1544 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43448 CLS
07:45 08:30 PQC-SGN VJ320 16-18 CLS
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43322 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43197 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 13-15 CLS
10:00 10:00 PQC-SGN CH-VNA268. 43447 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 16-18 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43197 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43322 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43448 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43197 OPN
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 43322 OPN
13:05 13:05 PQC-BKK PG992 32-35 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:45 21:00 PQC-VKO ZF7748 28-31 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43197 OPN
15:40 06:10 PQC-SGN VN1824. 43164 CLS
15:50 15:50 PQC-SGN VN1824 43197 OPN
15:50 15:50 PQC-SGN BL318 43448 OPN
16:20 16:30 PQC-SGN VJ326 16-18 CLS
16:40 16:40 PQC-SGN BL320 43322 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43448 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43197 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN VN7826 43322 OPN
22:35 22:35 PQC-SGN BL328 43322 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL353 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
--:-- --:--
08:30 08:30 PXU-HPH VJ750 CLS
09:40 09:40 PXU-HAN VJ422 CLS
10:15 10:15 PXU-SGN BL441 CLS
10:30 10:30 PXU-VII VJ758 CLS
15:45 16:50 PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 20:30 PXU-SGN VJ397 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:55 06:55 SGN-CAH 0V8061 open
12:10 12:10 HAN-DIN 0V8202
15:15 15:15 HAN-DIN 0v8204
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 HAN-DLI VJ403
07:40 07:40 SGN-DLI BL344
09:30 09:30 SGN-DLI VN1380
12:50 12:50 HAN-DLI VN1577
12:55 12:55 BKK-DLI VZ940
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
16:40 16:40 HAN-DLI VJ405
16:50 16:50 HAN-DLI BL247
16:50 16:50 SGN-DLI 0V8380
17:00 17:00 SGN-DLI VJ366
18:15 18:15 SGN-DLI VN1382
20:00 20:00 HAN-DLI VJ407
20:25 20:25 DAD-DLI 0V8927
07:45 --:-- CXR-HPH VN1580 OPN
07:45 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
08:00 --:-- SGN-HPH VJ270 OPN
08:25 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
09:45 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
10:05 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
10:40 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
12:10 --:-- SGN-HPH VJ276 OPN
12:55 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
15:15 --:-- PQC-HPH VJ768 OPN
15:50 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
15:55 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
18:05 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
19:45 --:-- SGN-HPH VJ280 OPN
19:55 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
20:25 --:-- SGN-HPH VJ284 OPN
20:35 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
22:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
23:25 --:-- SGN-HPH VJ286 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
06:55 06:55 SGN-VCS 0V8051
08:00 08:00 SGN-VCS 0V8077
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8053
10:15 10:15 SGN-VCS 0V8055
10:45 10:45 VCA-VCS 0V8068
09:40 09:40 SGN-VCS 0V8075
13:50 13:50 SGN-VCS 0V8079
13:15 13:15 SGN-VCS 0V8059
12:45 12:45 SGN-VCS 0V8057
15:50 01:55 SGN-VCS 0V8067
16:00 16:00 VCA-VCS 0V8070
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8073
07:25 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
08:10 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:30 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
16:05 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
17:40 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
07:45 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:05 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:20 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
11:45 --:-- SGN-VII BL546 OPN
11:55 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
12:10 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
17:45 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
18:40 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:20 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:55 --:-- SGN-VII BL554 OPN
23:05 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
08:40 --:-- HAN-VCA VN1203 OPN
08:55 --:-- HAN-VCA VJ461 OPN
09:20 --:-- VCS-VCA 0V8069 OPN
09:20 --:-- DAD-VCA VJ703 OPN
11:40 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN
12:50 --:-- HAN-VCA VJ463 OPN
12:55 --:-- HAN-VCA VN1205 OPN
12:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
14:30 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
17:15 --:-- HAN-VCA VJ465 OPN
21:10 --:-- HAN-VCA VN1207 OPN
07:45 --:-- SGN-CXR VJ616 OPN
08:10 --:-- SGN-CXR VJ602 OPN
08:50 --:-- HAN-CXR VJ771 OPN
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773 OPN
09:50 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
12:00 --:-- HAN-CXR VJ781 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:20 --:-- SGN-CXR VJ618 OPN
13:15 --:-- THD-CXR VJ793 OPN
13:25 --:-- HAN-CXR VN7561 OPN
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ604 OPN
14:10 --:-- SGN-CXR VJ612 OPN
15:05 --:-- HAN-CXR VJ783 OPN
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
16:30 --:-- SGN-CXR VJ698 OPN
17:00 --:-- HAN-CXR VN7563 OPN
17:05 --:-- SGN-CXR BL382 OPN
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
20:00 --:-- HAN-CXR VJ789 OPN
20:15 --:-- SGN-CXR VJ694 OPN
20:40 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
21:10 --:-- HAN-CXR VN9465 OPN
07:25 --:-- SGN-HUI VJ302 OPN
07:55 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
09:50 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
11:25 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
11:40 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
13:20 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
15:20 --:-- SGN-HUI VJ306 OPN
16:35 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
17:55 --:-- SGN-HUI VJ308 OPN
19:35 --:-- SGN-HUI VJ312 OPN
19:50 --:-- HAN-HUI VN1545 OPN
22:30 --:-- SGN-HUI VJ316 OPN
06:35 06:35 SGN-VKG 0V8003 OPN
07:05 06:55 SGN-PQC BL305 CLS
07:05 07:05 SGN-PQC VJ321 CLS
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 CLS
08:00 07:39 SGN-PQC VN1821 CLS
09:10 09:30 HAN-PQC VJ451 CLS
10:00 10:00 HAN-PQC VJ455 CLS
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 CLS
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
11:45 19:14 VKO-PQC ZF7747 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC BL257 OPN
12:20 12:20 BKK-PQC PG991 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
15:10 15:10 SGN-PQC VN1825 OPN
15:15 15:15 SGN-PQC BL319 OPN
15:50 15:55 SGN-PQC VJ327 OPN
16:05 16:05 SGN-PQC BL321 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
19:10 19:10 SGN-PQC VN7827 OPN
22:00 22:00 SGN-PQC BL329 OPN
16:45 16:45 SGN-VDH VJ260 OPN
19:30 19:30 SGN-VDH BL352 OPN
19:10 19:10 HAN-VDH 0V8593 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
--:-- --:--
08:00 07:45 HPH-PXU VJ751 CLS
09:10 08:55 HAN-PXU VJ421 CLS
09:45 09:25 SGN-PXU BL440 CLS
10:00 09:35 VII-PXU VJ759 CLS
15:05 16:00 SGN-PXU VN1426 CLS
18:15 --:-- HAN-PXU VN1613 OPN
19:00 --:-- SGN-PXU VJ396 OPN