Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:55 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
02:30 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:20 08:20 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
10:35 10:35 DLI-HAN VN7576
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:55 12:55 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN VJ406
16:25 16:25 DLI-HAN VN1576
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
17:50 17:50 DLI-SGN BL353
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
20:40 20:40 DLI-HAN BL246
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
09:25 --:-- VII-DAD BL845 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:55 --:-- VII-SGN BL551 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:45 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:25 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
08:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
13:20 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
14:30 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
20:35 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
04:15 --:-- CXR-SGN VN9737
04:20 --:-- CXR-SGN BL393
04:45 --:-- CXR-SGN VN9871
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776
08:10 --:-- CXR-BQS ZF2844
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
08:55 --:-- CXR-HAN BL222
09:00 --:-- CXR-HAN VN7558
09:30 --:-- CXR-VCA VJ471
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:15 --:-- CXR-NOZ ZF4242
10:30 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
11:20 --:-- CXR-HAN VN7566
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:00 --:-- CXR-OVB EO2538
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:15 --:-- CXR-HFE VN720
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:45 14:15 CXR-LYI VJ5110
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
15:25 --:-- CXR-HAN VN1562
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:15 --:-- CXR-CSX VJ5356
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CZX VN486
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722
17:10 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:15 --:-- CXR-NKG VJ5416
17:20 --:-- CXR-HKG UO567
17:25 18:00 CXR-NNG VJ5228
17:25 --:-- CXR-HGH VJ5340
17:30 --:-- CXR-SGN VN7341
17:50 --:-- CXR-PVG VJ5268
17:55 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-HAN VJ782
18:40 --:-- CXR-TAO VJ5428
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
18:50 --:-- CXR-HGH BL1062
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:15 --:-- CXR-HAN VJ790
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-SGN VJ697
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:35 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:55 --:-- CXR-SGN VJ605
23:55 --:-- CXR-SGN VJ607
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:20 --:-- CXR-TAE TW160
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:00 --:-- CXR-DAD VN9731
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:15 --:-- CXR-CTU QW6092
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:05 --:-- VCA-CXR VJ470 OPN
11:35 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
11:35 --:-- VCA-DAD VJ706 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
15:45 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
07:50 07:50 VDH-HAN VNA1590 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
15:30 15:30 VDH-DAD HAI902 FERRY
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:40 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
13:55 --:-- HUI-SGN BL505 OPN
16:35 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:00 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
19:15 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:20 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
20:55 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
21:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:10 07:10 PQC-SGN BL302 16-18 CLS
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
08:15 08:15 PQC-SGN VN7826 43624 CLS
09:15 09:15 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
09:40 09:50 PQC-HAN VJ458 43813 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:50 11:00 PQC-SGN VN1822 43529 CLS
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 28-31 CLS
11:05 11:40 PQC-SGN VJ338 43813 CLS
11:40 12:10 PQC-SGN VJ322 16-18 CLS
12:25 12:35 PQC-HAN VJ450 43655 CLS
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 43813 CLS
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- CLS
13:15 15:20 PQC-HPH VJ768 16-18 CLS
13:20 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 CLS
13:25 13:45 PQC-HAN VJ452 20-22 CLS
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 23-25 CLS
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43624 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 CLS
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43687 CLS
15:20 16:25 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
15:25 15:25 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN