Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 12:20 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 15:25 DIN-HAN 0V8205 1-4
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:30 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:40 08:40 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
09:40 09:40 DLI-SGN BL343
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:00 16:00 DLI-SGN BL351
16:50 16:50 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
10:30 10:30 BMV-HPH VJ670 OPN
10:40 10:40 BMV-VII VJ740 OPN
11:05 11:05 BMV-HAN VN1602 OPN
12:40 12:40 BMV-VII QH1762 OPN
13:45 13:45 BMV-SGN BL425 OPN
14:50 14:50 BMV-HAN VJ492 OPN
15:30 15:30 BMV-HAN QH1402 OPN
20:30 20:30 BMV-SGN VN1415 OPN
21:40 21:40 BMV-SGN VJ357 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:30 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
13:20 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
16:50 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:40 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
05:30 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
06:00 --:-- CXR-SGN BL399 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
08:15 --:-- CXR-SGN BL381 OPN
10:15 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:20 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
10:30 --:-- CXR-SGN ##MGMKM OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:55 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
02:05 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
08:50 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:40 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:35 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:00 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:20 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
18:20 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
20:35 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
20:55 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
21:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43687 OPN
07:30 07:30 PQC-SGN BL302 43813 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 28-32 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 15-18 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43624 OPN
11:40 12:15 PQC-SGN VJ322 43813 OPN
12:25 12:25 PQC-SGN VJ330 43687 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 15-18 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43813 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 15-18 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43592 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43529 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43624 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 20-24 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:50 16:50 PQC-SGN BL320 43687 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43624 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43813 OPN
19:20 19:20 PQC-SGN BL318 15-18 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43624 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN BL326 43687 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
20:50 20:50 VDH-HAN QH1242 OPN
--:-- --:--
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:20 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:25 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:25 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 01:00 DAD-PUS LJ076 43-46 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870 50-51 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ621 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 CLS
07:50 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:25 --:-- DAD-HAN BL632 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:35 --:-- DAD-HAN QH102 CLS
08:50 --:-- DAD-SGN VJ625 CLS
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 CLS
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 37-39 CLS
09:45 --:-- DAD-SGN VJ629 CLS
09:55 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
10:30 --:-- DAD-HKG BL164 CLS
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 40-42 CLS
10:30 --:-- DAD-TPE FE302 CLS
10:30 --:-- DAD-SGN VN119 CLS
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 CLS
11:10 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 CLS
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 49-51 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 37-39 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:10 00:00 DAD-KUL OD503 CNX
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 40-42 CLS
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 CLS
13:00 --:-- DAD-HUI ##HAI805 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 OPN
13:20 14:15 DAD-HAN VJ504 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 45-48 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:40 14:10 DAD-VCA VJ705 OPN
13:45 13:55 DAD-CXR VJ581 OPN
13:50 --:-- DAD-SGN VJ653 OPN
13:50 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ512 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:00 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:40 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
15:00 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:00 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 OPN
15:30 15:50 DAD-ICN VJ874 49-51 OPN
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 39-41 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:35 --:-- DAD-SIN MI639 OPN
16:40 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:30 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:30 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:55 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 39-41 OPN
18:10 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 43-45 OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:20 --:-- DAD-YIH VJ8854 49-51 OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 4-6 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 35-38 OPN
18:55 19:20 DAD-HAN VJ524 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN139 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 47-48 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 30-35 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
20:40 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
20:50 21:35 DAD-SGN VJ639 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 39-45 OPN
21:00 --:-- DAD-SGN VN143 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VN198 OPN
21:30 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
21:30 --:-- DAD-CTU VJ8168 52-54 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN QH106 OPN
22:25 --:-- DAD-SGN VJ635 OPN
22:30 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:35 --:-- DAD-HAN VJ514 OPN
22:35 23:05 DAD-SGN VJ643 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 48-50 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 44-45 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 39-42 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 8-11 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 12-15 CLS
01:50 --:-- DAD-TAE TW130 36-39 CLS
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 34-35 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS512 46-49 CLS
00:10 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:20 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-TAE TW142 F1-F4 CLS
00:25 --:-- HAN-PUS VN426 F4-F12 CLS
00:30 --:-- HAN-NRT VJ932 A9-A12 CLS
00:35 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:50 01:50 HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:15 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
01:20 02:20 HAN-MNL 5J745 E9-E12 CLS
01:20 --:-- HAN-KIX VJ938 C1-C4 CLS
01:20 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:40 --:-- HAN-CAN KE393 CLS
01:40 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
01:45 02:30 HAN-MNL PR596 D5-D8 CLS
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 OPN
03:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 B5-B8 CLS
03:30 --:-- HAN-ICN TW164 F1-F4 CLS
03:45 --:-- HAN-XIY GI4110 OPN
04:00 --:-- HAN-DWC EY9848 CLS
04:20 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
05:35 --:-- HAN-HKG CV4627 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-22 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VJ143 A01-14