Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 08:15 SGN-TBB VJ207
09:30 09:30 TBB-HAN VJ448
16:15 16:15 SGN-TBB BL329
12:15 12:15 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:40 15:40 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:25 07:25 CMA-SGN 0V8060 0pen
07:40 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
13:15 --:-- VCL-SGN VJ373 OPEN
15:55 --:-- VCL-SGN BL229 OPEN
18:00 --:-- VCL-HAN VJ375 OPEN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:05 08:05 DLI-SGN BL355
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
10:00 10:00 DLI-HUI BL232
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL212
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:15 16:15 DLI-SGN BL359
17:30 17:30 DLI-DAD 0V8926
18:25 18:25 DLI-HAN VJ404
18:30 18:30 DLI-WUH VJ9370
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
21:35 21:35 DLI-SGN 0V8381
22:10 22:10 DLI-HAN VJ406
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
08:45 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:45 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:00 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
11:00 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:20 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
16:10 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:30 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:55 --:-- THD-SGN BL487 OPN
08:55 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
16:30 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
17:10 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
17:40 --:-- THD-SGN VJ253 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
20:30 --:-- THD-SGN BL491 OPN
22:10 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:10 18:10 VDH-HAN VJ428 OPN
19:55 19:55 VDH-SGN BL353 OPN
19:20 19:20 VDH-HAN 0V8592 OPN
09:45 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:55 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
15:05 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
17:55 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
18:30 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:00 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
07:50 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
07:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
09:30 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
12:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
12:50 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:55 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
21:50 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
07:30 07:30 PQC-PQC CH-PHSVX OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43322 OPN
08:45 08:45 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
09:40 09:40 PQC-SGN VJ320 43448 OPN
11:20 11:20 PQC-SGN VN1824 43164 OPN
11:35 11:35 PQC-SGN VJ322 43448 OPN
12:00 12:00 PQC-PQC CHPHSVX. CLS
12:05 12:05 PQC-SGN BL266 43322 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ482 16-18 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43259 OPN
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:40 14:40 PQC-SGN VN1830 43259 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 43322 OPN
16:25 16:25 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VJ328 16-18 OPN
17:25 17:25 PQC-HAN VJ456 43259 OPN
19:00 19:00 PQC-SGN BL270 43322 OPN
19:35 19:35 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN BL272 43322 OPN
23:25 23:25 PQC-ICN OZ7325 32-35 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
08:05 --:-- VII-SGN BL521 OPN
08:30 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:45 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:05 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
17:15 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
20:15 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:20 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:30 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
21:40 --:-- VII-SGN BL529 OPN
04:45 --:-- CXR-SGN VN9371
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:15 --:-- CXR-SGN VJ611
07:05 --:-- CXR-HAN VN7554
07:25 --:-- CXR-SGN VJ617
07:50 --:-- CXR-SGN VN7351
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
08:00 --:-- CXR-HIA BL1648
08:00 --:-- CXR-YNT VJ5790
08:30 --:-- CXR-SVX ZF9644
09:10 --:-- CXR-DSN VJ5494
09:25 --:-- CXR-HKT EO9801
09:40 --:-- CXR-KHN BL1030
10:00 --:-- CXR-DAD VN1944
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:20 --:-- CXR-OVB RL8766
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:40 --:-- CXR-SGN VN1345
10:45 --:-- CXR-CGO VN704
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:45 --:-- CXR-DAD VJ580
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:05 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5348
14:35 --:-- CXR-TSN VN500
15:25 --:-- CXR-SHE VJ5176
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:30 --:-- CXR-SGN VN1347
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
17:50 --:-- CXR-CSX BL126
17:50 --:-- CXR-HGH JD422
18:00 --:-- CXR-SGN BL373
19:00 --:-- CXR-HAN VN1568
19:05 --:-- CXR-HGH CA728
19:15 --:-- CXR-HAN VJ770
19:40 --:-- CXR-IKT ZF8544
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
20:45 --:-- CXR-CSX BK3012
20:45 20:00 CXR-CKG VJ5396
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:35 --:-- CXR-ICN VN440
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605.
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:35 --:-- CXR-HAN VJ778
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
00:45 --:-- CXR-SGN VJ697
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
08:45 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:15 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
10:00 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
10:45 --:-- PXU-SGN BL257 OPN
11:05 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
13:15 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
20:25 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:40 08:40 BMV-DAD VN1914 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1600 OPN
09:50 09:50 BMV-VII VJ740 OPN
11:55 11:55 BMV-SGN BL563 OPN
13:40 13:40 BMV-HAN VJ492 OPN
19:45 19:45 BMV-SGN VN1417 OPN
20:30 20:30 BMV-SGN VJ357 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
09:15 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:30 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL573 OPN
13:00 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:10 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:45 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:30 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
20:50 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
23:05 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
00:05 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:10 --:-- HAN-DEL TK6571 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:30 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:35 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:50 01:20 HAN-ICN LJ058 C9-C12 OPN
00:50 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 OPN
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 OPN
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 OPN
01:20 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
01:20 01:30 HAN-FUK VN356 G1-G12 OPN
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 OPN
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A8 OPN
01:40 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 OPN
01:45 --:-- HAN-KIX BL620 D9-D11 OPN
02:00 --:-- HAN-DWC Z53074 OPN
02:05 --:-- HAN-CKG OZ956 OPN
02:15 03:10 HAN-SGN BL803. E10-16 OPN
03:05 --:-- HAN-HKG CV462 OPN
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 B1-B4 OPN
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 OPN
03:45 --:-- HAN-HFE GI4040 CNX
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 OPN
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 B5-B8 OPN
05:20 --:-- HAN-SGN VJ155 A05-14 OPN
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 OPN
05:35 --:-- HAN-SGN VJ121 A05-14 OPN
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E19-28 OPN
06:00 --:-- HAN-DAD VJ509 E19-28 OPN
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A24-32 OPN
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 OPN
06:05 --:-- HAN-CAN CZ490 OPN
06:05 --:-- HAN-DEL EY9895 OPN
06:10 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 OPN
06:10 --:-- HAN-HKG OZ952 OPN
06:15 --:-- HAN-DAD VJ507 E19-28 OPN
06:30 --:-- HAN-DAD BL551 E10-16 OPN
06:30 --:-- HAN-VCA VN1201 A24-32 OPN
06:45 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 OPN
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-A23 OPN
07:00 --:-- HAN-UIH VJ433 E19-28 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 OPN
07:05 --:-- HAN-PXU VJ423 E19-28 OPN
07:05 --:-- HAN-BMV VN1601 A24-32 OPN
07:15 --:-- HAN-TBB VJ449 E19-28 OPN
07:15 --:-- HAN-VCA VJ461 E19-28 OPN
07:20 --:-- HAN-SGN VJ183 A05-14 OPN
07:30 --:-- HAN-BMV VJ491 E19-28 OPN
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 OPN
07:35 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 OPN
07:40 --:-- HAN-PXU VN1613 A24-32 OPN
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E19-28 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 OPN
08:15 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 OPN
08:25 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 OPN
08:30 --:-- HAN-HND CHN333MB OPN
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 OPN
08:40 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 OPN
08:40 --:-- HAN-DOH QR8953 OPN
08:40 --:-- HAN-HUI VN1543 A24-32 OPN
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 OPN
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 B4-B12 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN BL785 E10-16 OPN
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 OPN
09:20 --:-- HAN-PQC BL207 E10-16 OPN
09:30 --:-- HAN-MFM CHRDA2007 OPN
09:30 --:-- HAN-PNH LQ667 F5-F7 OPN
09:30 --:-- HAN-DAD VN163 A24-32 OPN
09:35 --:-- HAN-HKG BL678 B1-B3 OPN
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 OPN
09:40 --:-- HAN-SGN VJ133 A05-14 OPN
09:45 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 OPN
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A24-32 OPN
09:55 --:-- HAN-AUH EY972 OPN
09:55 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 OPN
10:05 --:-- HAN-SVO SU291 C1-C9 OPN
10:15 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 OPN
10:20 --:-- HAN-DLI BL211 E10-16 OPN
10:25 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 OPN
10:25 10:25 HAN-PQC VJ483 E19-28 OPN
10:25 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-DIN 0V8202 A20-A23 OPN
10:30 --:-- HAN-DAD VN165 A24-32 OPN
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 OPN
10:30 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:35 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-DAD VJ517 E19-28 OPN
10:40 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
11:20 --:-- HAN-HUI VJ569 E19-28 OPN
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 A24-32 OPN
11:20 --:-- HAN-DME VN65 F1-F12 OPN
11:20 --:-- HAN-VCA VN7201 A24-32 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:35 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 OPN
11:45 --:-- HAN-TPE BR6018 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 B9-B12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ781 E19-28 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 C8-C12 OPN
12:05 --:-- HAN-RGN VJ917 B3-B6 OPN
12:10 --:-- HAN-PQC VJ453 E19-28 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C7 OPN
12:15 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:20 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:25 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A24-32 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 B1-B2 OPN
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E19-28 OPN
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 A5-A8 OPN
13:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 OPN
13:25 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 OPN
13:55 --:-- HAN-DIN 0V8204 A20-A23 OPN
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A24-32 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B3-B6 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN VJ147 A05-14 OPN
14:20 --:-- HAN-KHH VJ946 B7-B10 OPN
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 OPN
14:40 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
14:45 --:-- HAN-PQC VJ457 E19-28 OPN
14:50 14:50 HAN-SGN VJ191 A05-14 OPN
14:50 --:-- HAN-UIH VN1625 A24-32 OPN
14:55 --:-- HAN-DAD VJ515 E19-28 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A24-32 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 OPN
15:00 --:-- HAN-CXR VN7561 OPN
15:05 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:15 --:-- HAN-CXR BL505 E10-16 OPN
15:15 --:-- HAN-SGN BL805 E10-16 OPN
15:20 --:-- HAN-SGN VJ145 A05-14 OPN
15:25 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:25 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:45 --:-- HAN-KMG MU2576 E9-E12 OPN
15:45 15:45 HAN-CXR VJ787 E19-28 OPN
15:55 --:-- HAN-DLI VJ407 E19-28 OPN
16:00 --:-- HAN-DAD BL557 E10-16 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN BL799 E10-16 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 OPN
16:05 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
16:10 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 OPN
16:20 --:-- HAN-CXR VN1567 A24-32 OPN
16:35 --:-- HAN-VDH VJ429 E19-28 OPN
16:35 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:40 --:-- HAN-HKG HX553 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F4 OPN
16:45 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:50 16:50 HAN-DAD VN181 A24-32 OPN
16:55 --:-- HAN-SGN BL807 E10-16 OPN
16:55 --:-- HAN-REP VJ957 A8-A12 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:05 --:-- HAN-VCA VN1205 A24-32 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E19-28 OPN
17:15 17:15 HAN-DAD VN183 A24-32 OPN
17:20 --:-- HAN-VDH 0V8593 A20-A23 OPN
17:20 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:30 --:-- HAN-BKK QR835 B3-B12 OPN
17:30 --:-- HAN-VCA VJ465 E19-28 OPN
17:45 --:-- HAN-SGN VJ199 A05-14 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:05 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:10 --:-- HAN-CXR VJ789 E19-28 OPN
18:10 --:-- HAN-CXR VN7563 A24-32 OPN
18:20 18:20 HAN-SGN VJ181 A05-14 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 A24-32 OPN
18:35 --:-- HAN-SGN BL809 E10-16 OPN
18:35 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:45 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:45 --:-- HAN-VII VN1715 A24-32 OPN
19:00 --:-- HAN-HUI VN1545 A24-32 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-TPE CI6596 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F3 OPN
19:45 --:-- HAN-SGN BL811 E10-16 OPN
19:45 --:-- HAN-DAD VJ545 E19-28 OPN
19:55 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:05 --:-- HAN-SGN BL815 E10-16 OPN
20:20 --:-- HAN-UTH 8K524 OPN
20:45 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:45 --:-- HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
20:45 --:-- HAN-DAD VJ525 E19-28 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 A8-A12 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN BL801 E10-16 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 A24-32 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN BL819 E10-16 OPN
22:20 --:-- HAN-IST TK168 A1-A7 OPN
22:25 --:-- HAN-SGN RH320 OPN
22:40 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
22:40 --:-- HAN-DAD VJ529 E19-28 OPN
23:00 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
23:10 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C9 OPN
23:15 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:15 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:30 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:30 --:-- HAN-HKG RH318. OPN
23:40 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:30 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
00:35 --:-- SGN-HAN BL804 CLS
00:45 00:45 SGN-DWC **GAA3067 OPN
00:45 --:-- SGN-HAN VJ154. I-J-K CLS
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 E8-10 CLS
02:05 --:-- SGN-TPE VN572 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 OPN
05:40 --:-- SGN-VII BL520 OPN
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
05:50 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 OPN
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 OPN
06:05 --:-- SGN-UIH VJ380 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:20 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
06:25 --:-- SGN-HKG CX772 OPN
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
06:55 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:05 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 OPN
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E OPN
07:35 --:-- SGN-HKG RH320 OPN
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
07:45 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
07:45 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E OPN
07:50 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-H4 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:10 --:-- SGN-DAD BL582 OPN
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:10 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
08:25 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:30 --:-- SGN-HKT VJ809 E OPN
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 OPN
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 OPN
08:35 08:50 SGN-BKK VJ801 E OPN
08:45 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 G4-6 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-PXU BL256 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:15 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
09:15 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:25 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
09:25 --:-- SGN-ICN KE390 OPN
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K OPN
09:30 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:35 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
09:35 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8077 OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G1-3 OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 OPN
09:55 --:-- SGN-HUI BL572 OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VJ658 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 H1-H4 OPN
10:20 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E OPN
10:25 10:25 SGN-DAD VN116 OPN
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
10:55 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
11:00 --:-- SGN-UIH BL252 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-RGN VJ2734 E OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:00 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
11:10 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 E OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-F4 OPN
11:20 --:-- SGN-VCL VJ372 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:40 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K OPN
11:45 --:-- SGN-DLI BL354 OPN
11:45 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
11:45 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
12:00 --:-- SGN-BKK BL663 OPN
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 OPN
12:00 12:00 SGN-HPH VN1186 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VJ158 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:20 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K OPN
12:25 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
12:30 --:-- SGN-HAN BL796 OPN
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 OPN
12:45 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:50 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K OPN
12:55 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
12:55 --:-- SGN-PQC VN1831 OPN
13:00 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:10 --:-- SGN-CXR VJ616 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-HAN BL798 OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G4-6 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 G7-9 OPN
13:30 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:40 --:-- SGN-REP K6825 OPN
13:45 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:50 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
13:55 --:-- SGN-PQC BL267 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
13:55 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
14:00 --:-- SGN-VCL BL228 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:15 --:-- SGN-BWN BI382 H1-4 OPN
14:15 --:-- SGN-HAN BL802 OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:40 --:-- SGN-TBB BL328 OPN
14:40 14:40 SGN-SIN VN655 OPN
14:50 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DLI BL358 OPN
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:05 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 15:10 SGN-KUL VN675 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 OPN
15:35 15:35 SGN-DAD BL588 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-HAN VJ130 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:50 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 G1-3 OPN
15:50 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
15:55 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
16:00 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:05 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:15 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-F4 OPN
16:20 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:45 --:-- SGN-IST TK6533 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:20 --:-- SGN-PQC BL271 OPN
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:30 --:-- SGN-CSX O37058 OPN
17:35 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-VDH BL352 OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:45 --:-- SGN-REP LQ661 CNX
17:45 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:50 --:-- SGN-PQC VN1829 OPN
17:50 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
17:55 --:-- SGN-CSX **HYT9045 OPN
17:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
17:55 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
18:00 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-HAN VJ164 I-J-K OPN
18:10 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
18:15 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN BL800 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN-IST TK168 G1-7 OPN
18:45 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-CXR VN1350 OPN
18:50 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-HAN BL806 OPN
19:00 --:-- SGN-TPE CI5886 CNX
19:00 --:-- SGN-TPE CI6878 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ154 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:10 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
19:15 --:-- SGN-KUL **3G811 OPN
19:15 --:-- SGN-PQC BL273 OPN
19:15 --:-- SGN-VII BL528 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-7 OPN
19:20 19:20 SGN-HPH BL518 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:35 --:-- SGN-CXR VJ612 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-DAD BL596 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:50 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 F5-7 OPN
21:20 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
21:20 --:-- SGN-MEL