Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
12:45 12:45 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:55 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
07:45 07:45 DLI-SGN BL345
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
10:30 10:30 DLI-SGN VN1381
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-HAN VJ406
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
18:45 18:45 DLI-WUH VJ9370
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422
10:15 --:-- PXU-SGN BL441
10:30 --:-- PXU-VII VJ758
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:30 --:-- HPH-CXR VN1581 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
09:50 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
16:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
16:50 16:50 BMV-DAD VN1914 OPN
20:10 20:10 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:30 --:-- CXR-HAN VN7564
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:40 --:-- CXR-BAX ZF2244
09:55 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:35 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:50 --:-- CXR-CGO VN704
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-TYN VJ5282
13:35 --:-- CXR-LHW VJ5126
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
14:55 --:-- CXR-HGH JD422
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:15 --:-- CXR-UYN VJ5388
17:30 --:-- CXR-IKT ZF8544
17:50 --:-- CXR-XIY VJ5362
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:20 --:-- CXR-NKG VN728
18:50 --:-- CXR-PVG VN460
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:30 --:-- CXR-HAN VJ786
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
20:50 --:-- CXR-SGN VJ609
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:40 --:-- CXR-SGN VJ611
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
23:55 --:-- CXR-SGN VJ697
02:00 --:-- CXR-SGN BL397
02:15 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:35 --:-- VII-SGN BL547 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:15 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
16:10 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:00 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
23:25 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL353 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
--:-- --:--
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:15 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:05 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
20:30 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346. G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 04:15 HAN-PUS VN426. F1-F12 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D1-D5 CLS
01:20 02:10 HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938. E6-E9 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 CLS
01:45 --:-- HAN-LHR VN55. F1-F12 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:50 --:-- HAN-CKG OZ956 CLS
01:55 --:-- HAN-TAE TW142 D9-D12 CLS
02:05 --:-- HAN-KIX BL170. E10-E12 CLS
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
03:20 --:-- HAN-ANC EY991 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
04:20 --:-- HAN-HKG CHATG2290 CNX
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:20 --:-- HAN-SIN OZ383 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:15 --:-- HAN-DOH QR8953 CNX
06:30 --:-- HAN-SGN VJ135 A05-14 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VJ151 A05-14 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433. E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A16-20 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VJ175 A05-14 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-CXR VJ771 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:01 --:-- HAN-HKG CHVJT778 OPN
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:40 07:40 HAN-KUL VN6681 G1-G12 CLS
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
07:55 07:55 HAN-KUL VN6685 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:15 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:25 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:25 08:25 HAN-KUL VN6683 G1-G12 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A05-14 CLS
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
08:55 09:10 HAN-SGN VJ153 A05-14 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 12:40 HAN-PEK CA742 F8-F12 OPN
09:00 --:-- HAN-UIH VJ433 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 A25-32 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:05 --:-- HAN-CSX CZ8360 F5-F7 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:40 --:-- HAN-SGN VJ143 A05-14 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 CNX
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 CLS
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C1-C3 CLS
10:20 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 CLS
10:20 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:30 10:45 HAN-NRT CHSIS55 CLS
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:35 11:00 HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:40 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 OPN
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 CLS
10:45 12:55 HAN-DAD VJ517 E24-33 OPN
10:45 10:45 HAN-CXR VJ781 E24-33 OPN
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:05 --:-- HAN-CTU CHN902MZ OPN
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A16-20 CLS
11:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 CLS
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 CLS
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:40 --:-- HAN-DME VN65 F1-F12 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
12:00 12:00 HAN-PQC VN1237 A25-32 CLS
12:00 13:00 HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 12:20 HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
12:20 --:-- HAN-TBB VN1651 B09-18 CLS
12:25 12:40 HAN-SGN VJ147 A05-14 CLS
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 CLS
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 OPN
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:40 12:55 HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:50 13:05 HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 OPN
12:55 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:10 --:-- HAN-SGN BL759 E10-16 OPN
13:15 13:30 HAN-SGN VJ191 A05-14 OPN
13:15 --:-- HAN-CXR VJ783 E24-33 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B8-B12 OPN
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A16-20 OPN
14:20 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 OPN
14:30 --:-- HAN-SGN CHVQBMM OPN
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 OPN
14:45 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 OPN
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B4-B6 OPN
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 OPN
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 OPN
14:55 16:05 HAN-DLI VJ405 E24-33 OPN
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 OPN
15:05 --:-- HAN-VCA VJ465 E24-33 OPN
15:05 15:05 HAN-CXR VN7563 A25-32 OPN
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:20 16:10 HAN-SGN BL773 E10-16 OPN
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:45 --:-- HAN-KMG MU2576 E9-E12 OPN
15:55 --:-- HAN-SGN VJ171 A05-14 OPN
16:00 --:-- HAN-HKG HX529 B1-B7 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 OPN
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 OPN
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:20 17:00 HAN-REP VJ957 C9-C12 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 D1-D5 OPN
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 OPN
16:35 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 OPN
16:50 --:-- HAN-SGN BL775 E10-16 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 OPN
17:05 --:-- HAN-DAD BL649 E10-16 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ547 E24-33 OPN
17:30 17:30 HAN-HKT CHVPBEL OPN
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A16-20 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:10 --:-- HAN-CXR VJ789 E24-33 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VJ157 A05-14 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 A25-32 OPN
18:35 --:-- HAN-HUI VN1545 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-SGN BL783 E10-16 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:50 --:-- HAN-VCA VN1207 A25-32 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:35 --:-- HAN-SGN VJ179 A05-14 OPN
19:45 --:-- HAN-SGN VJ183 A05-14 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:10 --:-- HAN-SGN VJ155 A05-14 OPN
20:20 --:-- HAN-SGN VJ193 A05-14 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:25 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:55 --:-- HAN-SGN BL791 E10-16 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ119 A05-14 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ185 A05-14 CLS
21:40 --:-- HAN-SGN BL795 E10-16 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
22:05 --:-- HAN-IST TK168 A1-A8 OPN
22:25 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:35 --:-- HAN-SGN RH320 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN FX6002 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:50 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:55 --:-- HAN-SYD VN787 F1-F12 OPN
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 43-44 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:50 --:-- DAD-MWX VN9421 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:50 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
04:25 --:-- DAD-DMK ##DD6301 31-33 CLS
04:30 --:-- DAD-DMK ##DD6307 34-36 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:00 --:-- DAD-RGN CHEY434 OPN
07:20 --:-- DAD-HHA VJ8358 4-6 CLS
07:50 --:-- DAD-HAN VJ530 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158Z OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
08:55 --:-- DAD-SGN VJ625 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:00 --:-- DAD-KUL VN9677 CLS
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 12-14 CLS
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
10:55 11:20 DAD-HAN VJ510 CLS
11:00 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 37-40 CLS
12:00 --:-- DAD-PUS BX738 41-44 CLS
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:05 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 45-47 CLS
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858 19-21 CLS
12:30 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:35 14:45 DAD-HAN VJ536 OPN
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 48-50 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 15-17 OPN
13:30 --:-- DAD-SGN BL675 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 35-38 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
14:00 --:-- DAD-CSX BK2920 40-42 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:10 14:35 DAD-CXR VJ581 OPN
14:30 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
14:30 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
15:15 --:-- DAD-BMV VN1915 OPN
15:30 --:-- DAD-CGO CZ8368 OPN
15:30 --:-- DAD-KMG MU2582 OPN
15:45 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
15:45 16:00 DAD-KUL AK641 44-46 OPN
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:15 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
16:25 --:-- DAD-HGH VJ8790 48-50 OPN
16:30 --:-- DAD-SIN MI637 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
16:50 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:05 --:-- DAD-SGN VJ653 OPN
17:40 --:-- DAD-MNL CHBKS271 OPN
18:15 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 39-41 OPN
18:55 --:-- DAD-HKG KA223 30-34 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN BL648 OPN
19:05 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:35 --:-- DAD-DOH QR0002 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:20 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:35 21:05 DAD-SGN VJ635 OPN
20:50 --:-- DAD-SIN 3K542 42-44 OPN
21:40 --:-- DAD-HAN VJ516 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:00 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
22:15 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 49-51 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 46-48 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 31-34 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 35-38 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 27-30 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 5-8 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 31-34 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 39-42 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 27-30 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:40 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 G1-8 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-DLI BL342 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:01 --:-- SGN-HPH **VNA268 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:15 --:-- SGN-HPH VJ284 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:40 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:10 --:-- SGN-DAD BL666 CLS
08:10 --:-- SGN-ZRH WK061 F1-6 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 G1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 08:30 SGN-KUL VN6679 CLS
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 CLS
08:40 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CNX
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
09:00 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:10 --:-- SGN-VII BL546 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:10 --:-- SGN-GAY VJ8637 E CLS
09:15 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
09:15 --:-- SGN-PVG