Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:10 09:10 DLI-SGN BL343
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:40 11:40 DLI-SGN VN1385
13:00 13:00 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
14:50 14:50 DLI-BKK VZ941
15:55 15:55 DLI-HAN VN1576
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
17:00 17:00 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:40 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
08:55 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
13:55 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:25 --:-- HPH-VCA QH1671 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:55 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:10 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43687 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 43813 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN7822 43592 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 16-18 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43656 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 28-32 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ450 15-17 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 43813 OPN
13:05 13:05 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43623 OPN
13:15 13:15 PQC-HPH VJ768 43687 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 16-18 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 43814 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:15 14:15 PQC-SGN VN1814 43529 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43687 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43624 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 16-18 OPN
19:00 19:00 PQC-DAD BL840 43687 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VJ460 43813 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1240 43624 OPN
20:10 20:10 PQC-SGN BL320 43687 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL326 43624 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:35 12:35 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:20 19:20 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
09:25 --:-- VII-DAD BL845 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:55 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:55 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:55 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:45 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:15 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:20 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
22:05 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
12:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
13:20 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
14:40 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
17:15 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I OPN
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I OPN
02:00 --:-- SGN-CAN **2KYCM OPN
02:20 --:-- SGN-KUL MH6065 CNX
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I OPN
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-J4 OPN
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 OPN
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K OPN
05:40 --:-- SGN-HAN BL740 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 OPN
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K OPN
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:15 --:-- SGN-CXR BL384 OPN
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
06:20 --:-- SGN-TBB BL432 OPN
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 OPN
06:40 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
06:40 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:45 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
07:00 --:-- SGN-VII BL542 OPN
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 OPN
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-12 OPN
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G OPN
07:00 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
07:00 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:00 --:-- SGN-PQC VN7823 OPN
07:05 --:-- SGN-HPH QH1540 OPN
07:05 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 OPN
07:20 --:-- SGN-HAN BL748 OPN
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 G OPN
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 OPN
07:45 --:-- SGN-DLI BL342 OPN
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
08:00 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-J4 OPN
08:00 --:-- SGN-HPH VJ274 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:10 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K OPN
08:10 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:20 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:30 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K OPN
08:35 --:-- SGN-CDG AF253 OPN
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 OPN
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 G OPN
08:45 --:-- SGN-HAN VJ132 I-J-K OPN
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 G OPN
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 OPN
08:50 --:-- SGN-VCL BL458 OPN
08:50 --:-- SGN-VDO QH1970 G7-12 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN **N213EM OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
09:00 --:-- SGN-HKT VJ809 G OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G OPN
09:00 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:05 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:10 --:-- SGN-ICN KE396 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K OPN
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 OPN
09:30 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
09:30 --:-- SGN-HAN BL752 OPN
09:30 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
09:30 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G OPN
09:30 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:35 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:40 --:-- SGN-KHH VN582