Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cam kết đảm bảo an ninh hàng không hiệu quả, tuân thủ các quy định của Việt Nam, bao gồm:

1. Hệ thống quản lý an ninh hàng không (SeMS): Xây dựng, rà soát, duy trì đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn an ninh hàng không của Việt Nam. Tất cả người lao động của ACV và các cảng hàng không chịu trách nhiệm thực hiện SeMS của ACV.

2. Văn hóa an ninh hàng không: Thực hiện và phát huy văn hóa an ninh hàng không trong hoạt động hàng ngày của ACV và các cảng hàng không nhằm nâng cao tính tự giác của tất cả nhân viên trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

3. Bảo đảm an ninh hàng không: Xác định rõ trách nhiệm an ninh và trách nhiệm giải trình của toàn thể cán bộ - nhân viên trong việc đảm bảo an ninh và đảm bảo mọi nhân viên nhận thức rõ trách nhiệm về an ninh và tuân thủ các quy định của ACV.

4. Quản lý rủi ro: Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý rủi ro ANHK nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động hàng không dân dụng, phòng ngừa rủi ro hiệu quả, phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định quốc gia.

5. Tuân thủ: Đảm bảo toàn bộ nhân sự của ACV và các chi nhánh của ACV tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu quốc gia về an ninh hàng không.

6. Nguồn lực: Cung cấp các nguồn lực phù hợp để duy trì và thực hiện Hệ thống quản lý an ninh ACV. Đảm bảo nguồn nhân lực được đào tạo đầy đủ theo quy định quốc gia.

7. Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không: Thực hiện các kỹ thuật nghiệp vụ và biện pháp giám sát để đánh giá hiện trạng công tác bảo đảm an ninh hàng không, khắc phục các hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh hàng không được phát hiện. 

8. Hệ thống báo cáo an ninh hàng không: Phát triển một hệ thống báo cáo an ninh hàng không hiệu quả để thu thập dữ liệu an ninh hàng không và thông tin liên quan đến các vi phạm/vụ việc an ninh hàng không và hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng (bao gồm các báo cáo tự nguyện về hoạt động/đồ vật đáng ngờ). Khuyến khích báo cáo tự nguyện.

9. Cải tiến liên tục: Thúc đẩy cải tiến liên tục SeMS.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC                

(Đã ký)                          


Vũ Thế Phiệt