An toàn và chất lượng là những yêu tố cốt lõi, hàng đầu của ACV. Chính sách an toàn – chất lượng của ACV được xây dựng dựa trên việc xác định các yếu tố nội bộ và bên ngoài có khả năng ảnh hưởng đến mục tiêu chiến lược và các bên quan tâm của ACV. Để đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng, ACV cam kết:

  1.   Hệ thống quản lý an toàn - chất lượng: Xây dựng, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn – chất lượng tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật, đồng thời thực hiện đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn trong ngành hàng không, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
  2.   Văn hóa an toàn: Triển khai và đưa văn hóa an toàn vào trong tất cả mọi hoạt động của chúng tôi, qua đó thấy được tầm quan trọng và giá trị tích cực của hệ thống quản lý an toàn trong mọi lúc và luôn đưa vấn đề an toàn lên hàng đầu;
  3.   Trách nhiệm về an toàn, chất lượng: Xác định rõ ràng với tất cả nhân viên trách nhiệm về an toàn, chất lượng và trách nhiệm của họ đối với việc triển khai, tuyên truyền về chủ trương và thực hiện an toàn, chất lượng. Đảm bảo tất cả các nhân viên đều được huấn luyện và trang bị đầy đủ các thông tin về vấn đề an toàn, các nhân viên phải thành thạo về các lĩnh vực an toàn và được chỉ định đảm nhiệm theo kỹ năng của từng người;
  4.   Quản lý rủi ro: Thiết lập và triển khai quy trình nhận diện mối nguy và quản lý nguy cơ rủi ro nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu những rủi ro trong công tác điều hành khai thác tàu bay và các hoạt động cung cấp dịch vụ tới mức khả thi hợp lý. Thiết lập và đo lường việc thực hiện an toàn, chất lượng để ứng phó với các tình huống trong thực tế;
  5.   Áp dụng: Đảm bảo mỗi người làm việc cho chúng tôi, làm việc với chúng tôi hoặc tham quan chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn;
  6.   Nguồn lực: Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết để duy trì hoạt động và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn - chất lượng theo thẩm quyền của Tổng công ty. Đảm bảo nguồn nhân lực được đào tạo và có đủ năng lực để thực hiện các chính sách an toàn – chất lượng và liên tục nâng cao việc thực hiện an toàn và đảm bảo chất lượng;
  7.   Giám sát an toàn, chất lượng: Kiểm soát các hoạt động bên trong cũng như kiểm tra các hoạt động bên ngoài về công tác an toàn, chất lượng và tiến hành xem xét lại việc quản lý an toàn, chất lượng nhằm đảm bảo mọi hoạt động liên quan đều được kiểm soát;
  8.   Báo cáo an toàn: Khuyến khích và không xử phạt việc báo cáo tự nguyện về các vấn đề an toàn và chất lượng, trừ khi nội dung báo cáo thuộc phạm vi báo cáo bắt buộc, các sự cố gây ra hậu quả, sai sót do vi phạm quy định, quy trình hoặc do cố ý. ACV xác định các hành vi hoạt động không thể chấp nhận được và bao gồm các trường hợp không áp dụng biện pháp kỷ luật;
  9.   Cải tiến liên tục: Thúc đẩy cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn - chất lượng cũng như hoạt động liên quan đến an toàn và chất lượng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)          


Vũ Thế Phiệt