AN TOÀN & CHUYÊN NGHIỆP

  • Xây dựng và phát huy Văn hoá an toàn hàng không.
  • Tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa mọi quy trình vận hành khai thác.

KIÊN ĐỊNH & NHẤT QUÁN

  • Kiên định, nhất quán với mục tiêu phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

MINH BẠCH & CHÍNH TRỰC

  • Minh bạch trong thông tin. Chính trực trong kinh doanh. Chân thành với đối tác.

KẾ THỪA & NIỀM TIN

  • Kế thừa, phát huy lịch sử truyền thống tự hào của Ngành hàng không Việt Nam.
  • Kế thừa, phát triển nguồn nhân lực nòng cốt về bản lĩnh, trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, chuyên nghiệp.
  • Xây dựng niềm tin trở thành sức mạnh vật chất của doanh nghiệp.