Ông Lại Xuân Thanh
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  

 
Ông Vũ Thế Phiệt
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 


Ông Đào Việt Dũng
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

  


Bà Lê Thị Diệu Thúy
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Ông Lê Văn Khiên
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Ông Nguyễn Ngọc Quý
Thành viên Hội Đồng Quản Trị