Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:55 06:55 SGN-VCS 0V8051
10:40 10:40 SGN-VCS 0V8077
09:40 09:40 SGN-VCS 0V8075
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8053
10:15 10:15 SGN-VCS 0V8055
10:45 10:45 VCA-VCS 0V8068
12:45 12:45 SGN-VCS 0V8057
13:15 13:15 SGN-VCS 0V8059
13:50 13:50 SGN-VCS 0V8079
16:00 16:00 VCA-VCS 0V8070
15:50 15:50 SGN-VCS 0V8067
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8073