Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:20 00:40 HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
00:20 --:-- HAN-NGO VN346. G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426. F1-F12 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932. B6-B8 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:35 --:-- HAN-CAN KE393 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938. E5-E8 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C9 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:55 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 CLS
02:15 --:-- HAN-KIX BL170. E10-E12 CLS
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
02:40 04:05 HAN-ICN TW146 F7-F12 CLS
02:45 --:-- HAN-DWC EK9855 CLS
02:55 --:-- HAN-TAE TW142 F7-F12 CLS
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 A1-A4 CNX
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 A5-A8 CLS
04:25 --:-- HAN-HKG CV4627 CLS
04:25 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:30 --:-- HAN-DLI QH1421 A15-22 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VJ135 A01-14 CLS
06:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 B09-18 CLS
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 08:00 HAN-VII 0V8313 A23-24 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VJ125 A01-14 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 B09-18 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:20 --:-- HAN-VCL VN1641 A25-32 CLS
07:30 --:-- HAN-DAD QH101 A15-22 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 CLS
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-DAD VN163 A25-32 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:05 --:-- HAN-UIH VN1621 A25-32 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:40 --:-- HAN-VDH QH1241 A15-22 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A01-14 CLS
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ131 A01-14 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A01-14 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN CHVPCTV CLS
09:00 --:-- HAN-CXR QH1413 A15-22 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:20 --:-- HAN-SGN BL751 E10-16 CLS
09:30 --:-- HAN-PEK CHB3373 OPN
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:30 --:-- HAN-SGN VN7243 B09-18 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:45 --:-- HAN-PQC BL257 E10-16 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:00 --:-- HAN-SZB CHVJT796. CLS
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 CLS
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-HLG HA605 E09-09 CLS
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C1-C3 CLS
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:20 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 CLS
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 CLS
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 CLS
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A01-14 CLS
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:40 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 CLS
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 A01-14 CLS
10:45 10:45 HAN-CXR VJ781 E24-33 CLS
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
10:55 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VJ133 A01-14 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:10 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 CLS
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 CLS
11:25 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:35 --:-- HAN-DLI VN1577 A25-32 CLS
11:40 --:-- HAN-PXU QH1601 A15-22 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:45 --:-- HAN-UIH QH1213 A15-22 CLS
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 CLS
11:50 --:-- HAN-DAD VN7171 A25-32 CLS
12:00 --:-- HAN-DXB CHDUB9 CLS
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:15 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-22 CLS
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
12:30 --:-- HAN-CXR VN1563 A25-32 CLS
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 CLS
12:35 13:15 HAN-TPE BR398 B1-B5 CLS
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-22 CLS
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 CLS
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
12:55 --:-- HAN-DLI VJ405 E24-33 CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 CLS
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 B6-B9 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A01-14 CLS
13:15 --:-- HAN-DAD VJ505 A01-14 CLS
13:20 13:40 HAN-SGN VJ145 A01-14 CLS
13:30 --:-- HAN-CXR VN1553 A25-32 CLS
13:40 13:55 HAN-SGN VJ147 A01-14 CLS
14:00 14:30 HAN-SGN BL767 E10-16 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VJ165 A01-14 CLS
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 CLS
14:05 14:30 HAN-TPE VJ942 B9-B12 CLS
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A23-24 CLS
14:15 --:-- HAN-PQC QH1631 A15-22 CLS
14:25 --:-- HAN-SGN VJ141 A01-14 CLS
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 CLS
14:40 --:-- HAN-DAD VN7173 A25-32 CLS
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 CLS
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 CLS
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A01-14 CLS
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 CLS
15:00 --:-- HAN-XSP CH9HVJH OPN
15:00 --:-- HAN-SGN CHVQBMM OPN
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 CLS
15:00 15:30 HAN-SGN VJ149 A01-14 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VJ515 A01-14 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 CLS
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 CLS
15:10 15:35 HAN-SGN BL773 E10-16 CLS
15:20 15:40 HAN-CXR BL231 E10-16 CLS
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 CLS
15:20 --:-- HAN-VII QH1651 A15-22 CLS
15:25 --:-- HAN-VCL VJ415 E24-33 CLS
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 CLS
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 CLS
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 CLS
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 CLS
15:55 16:35 HAN-SGN VJ171 A01-14 CLS
16:00 --:-- HAN-SGN VJ121 A01-14 CLS
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 CLS
16:05 17:05 HAN-SGN VJ189 A01-14 CLS
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 CLS
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 CLS
16:20 --:-- HAN-VCA QH1431 A15-22 CLS
16:30 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 CLS
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 A25-32 CLS
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 CLS
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 CLS
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 CLS
16:35 --:-- HAN-PXU VN1613 B09-18 CLS
16:40 --:-- HAN-SGN QH203 A15-22 CLS
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 CLS
16:50 17:20 HAN-SGN VJ187 A01-14 CLS
16:50 --:-- HAN-PQC VN7231 A25-32 CLS
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 CLS
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 CLS
17:05 --:-- HAN-DAD BL649 E10-16 CLS
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 A01-14 CLS
17:20 --:-- HAN-DAD QH103 A15-22 CLS
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 CLS
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A23-24 CLS
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 CLS
17:45 18:30 HAN-IST TK166 A1-A8 CLS
17:45 --:-- HAN-DAD VJ509 A01-14 CLS
17:45 --:-- HAN-DYG VJ7866 C5-C8 CLS
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 CLS
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 CLS
18:15 --:-- HAN-MNL CHN358V CLS
18:25 --:-- HAN-SIN SQ187 E1-E8 CLS
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 CLS
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 CLS
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 B09-18 CLS
18:35 --:-- HAN-HUI VN1545 A25-32 CLS
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 CLS
18:40 19:10 HAN-DAD VJ545 A01-14 CLS
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 CLS
18:40 --:-- HAN-DAD VN185 A25-32 CLS
18:45 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 CLS
18:50 --:-- HAN-VCA VN1207 A25-32 CLS
19:00 --:-- HAN-DAD VJ537 A01-14 CLS
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 CLS
19:10 --:-- HAN-HKG HX529 A8-A12 CLS
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 CLS
19:10 --:-- HAN-SIN TR309 A5-A8 CLS
19:25 20:10 HAN-SGN VJ181 A01-14 CLS
19:45 --:-- HAN-SGN QH205 A15-22 CLS
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 CLS
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 CLS
20:10 --:-- HAN-SGN VJ163 A01-14 CLS
20:15 20:35 HAN-SGN BL789 E10-16 CLS
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 CLS
20:45 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 CNX
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 CLS
20:55 --:-- HAN-SGN BL791 E10-16 CLS
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 A25-32 CLS
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 CLS
21:15 --:-- HAN-SGN QH207 A15-22 CLS
21:15 22:45 HAN-DMK SL185 A1-A5 OPN
21:20 21:35 HAN-SGN BL793 E10-16 CLS
21:20 21:55 HAN-DAD VJ529 A01-14 CLS
21:25 23:30 HAN-SGN VJ185 A01-14 OPN
21:30 21:55 HAN-SGN BL783 E10-16 CLS
21:30 --:-- HAN-SGN VN287 B09-18 CLS
21:35 --:-- HAN-HKG CX3218 CLS
21:35 --:-- HAN-SGN VJ119 A01-14 CLS
21:35 22:20 HAN-SGN VJ173 A01-14 OPN
22:05 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 OPN
22:15 22:30 HAN-SGN VJ177 A01-14 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:30 23:05 HAN-SGN VJ179 A01-14 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B11 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN BL150 E10-E12 OPN
23:30 --:-- HAN-ICN VN6416 G1-G12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F7 OPN
23:50 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:50 00:10 HAN-CDG VN19 E1-E9 OPN
23:55 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E9 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 23:52 ICN-HAN KE393 CLS
00:05 01:29 SGN-HAN VJ174. CLS
00:05 00:22 DAD-HAN VJ532. CLS
00:20 00:29 ICN-HAN 7C2803 CLS
00:20 00:38 ICN-HAN ZE541 CLS
00:25 00:55 SGN-HAN BL788. CLS
00:25 00:21 TXL-HAN CHGAF918 CLS
00:35 00:08 MNL-HAN 5J744 CLS
00:40 01:20 SGN-HAN VJ182. CLS
00:55 01:01 TAE-HAN TW141 CLS
00:55 01:54 SGN-HAN VJ186. CLS
00:55 01:21 CXR-HAN VJ778. CLS
01:05 02:20 SGN-HAN VJ194. CLS
01:10 01:39 SGN-HAN BL792. CLS
01:40 01:14 PUS-HAN BX739 CLS
01:40 03:15 ICN-HAN TW145 CLS
02:00 --:-- CAN-HAN ZH9089 CNX
02:20 01:35 SZX-HAN ZH9087 CLS
02:30 02:10 RUH-HAN CV8926 CLS
03:00 03:02 CAN-HAN FX5775 CLS
03:50 04:10 CAN-HAN BL151. CLS
05:40 05:24 LHR-HAN VN54 CLS
06:50 05:29 CDG-HAN VN18 CLS
07:15 07:05 FRA-HAN VN36 CLS
07:25 07:12 DOH-HAN QR968 CLS
07:35 07:38 SGN-HAN VJ120 CLS
07:50 08:17 DAD-HAN VN158 CLS
07:55 07:42 SGN-HAN QH202 CLS
08:05 08:23 SGN-HAN VJ176 CLS
08:05 08:02 SGN-HAN VN208 CLS
08:15 08:08 KUL-HAN AK516 CLS
08:15 08:26 SGN-HAN VJ166 CLS
08:20 07:55 PEN-HAN AK618 CLS
08:20 08:03 CXR-HAN VN1552 CLS
08:35 --:-- SGN-HAN VN212 OPN
08:45 08:58 SGN-HAN BL750 CLS
08:45 09:16 DMK-HAN FD642 CLS
09:00 --:-- KOS-HAN CHB3373 OPN
09:05 09:15 SGN-HAN BL754 CLS
09:05 09:02 VCA-HAN VN1200 CLS
09:05 08:51 SGN-HAN VN216 CLS
09:15 --:-- SGN-HAN CHVQBMM OPN
09:20 09:16 RMQ-HAN AE1855 CLS
09:30 09:14 DAD-HAN CHDUB9 CLS
09:30 09:12 ICN-HAN VJ963 CLS
09:35 10:20 SVO-HAN SU290 CLS
09:35 09:47 BKK-HAN TG560 CLS
09:35 09:26 SGN-HAN VN218 CLS
09:45 09:59 SGN-HAN BL752 CLS
09:45 09:23 DMK-HAN SL180 CLS
09:50 09:44 HKG-HAN KA297 CLS
09:50 09:32 LPQ-HAN QV315 CLS
09:50 09:47 CXR-HAN VJ770 CLS
09:50 09:23 TPE-HAN VN579 CLS
10:00 10:05 SGN-HAN VJ128 CLS
10:05 09:55 SGN-HAN VN220 CLS
10:10 09:56 DLI-HAN VJ408 CLS
10:15 10:03 DAD-HAN BL636 CLS
10:15 10:12 UIH-HAN VJ432 CLS
10:15 10:10 DAD-HAN VN160 CLS
10:25 10:33 TBB-HAN VJ448 CLS
10:25 10:11 KHH-HAN VN587 CLS
10:35 10:41 TPE-HAN CI791 CLS
10:35 10:30 SGN-HAN VN224 CLS
10:45 10:31 CAN-HAN CZ3049 CLS
10:50 10:35 PXU-HAN VJ422 CLS
10:55 10:42 DAD-HAN QH102 CLS
10:55 10:37 DLI-HAN QH1422 CLS
10:55 10:39 VCL-HAN VN1640 CLS
11:05 11:17 ICN-HAN KE479 CLS
11:05 10:54 PUS-HAN VJ981 CLS
11:10 11:22 ICN-HAN OZ727 CLS
11:10 11:10 BMV-HAN VN1602 CLS
11:10 11:05 SGN-HAN VN226 CLS
11:20 11:15 DAD-HAN VN166 CLS
11:25 11:35 SGN-HAN BL756 CLS
11:25 11:20 VDH-HAN QH1242 CLS
11:25 11:16 VCA-HAN VN1202 CLS
11:35 12:18 TPE-HAN BR397 CLS
11:40 11:20 SIN-HAN SQ176 CLS
11:40 11:33 SGN-HAN VN228 CLS
11:45 11:55 PQC-HAN VJ450 CLS
11:45 11:24 HUI-HAN VN1542 CLS
11:50 11:45 UIH-HAN VN1620 CLS
11:50 11:33 DAD-HAN VN168 CLS
12:00 11:56 KUL-HAN MH752 CLS
12:00 12:00 CNX-HAN PG995 CLS
12:05 12:09 KUL-HAN OD571 CLS
12:05 12:20 SGN-HAN QH204 CLS
12:10 12:13 SGN-HAN VN230 CLS
12:15 12:13 DAD-HAN VJ510 CLS
12:30 12:21 DXB-HAN EK394 CLS
12:40 12:53 PQC-HAN VJ454 CLS
12:40 12:52 DAD-HAN VJ520 CLS
12:50 13:24 SGN-HAN VJ140 CLS
12:50 12:58 DAD-HAN VN170 CLS
13:00 13:00 KIX-HAN BL171. CLS
13:05 13:10 ICN-HAN KE483 CLS
13:05 13:30 SGN-HAN VJ138 CLS
13:05 13:54 KIX-HAN VJ939 CLS
13:10 13:23 HND-HAN NH857 CLS
13:10 13:18 SGN-HAN VN232 CLS
13:10 13:05 PUS-HAN VN427 CLS
13:25 13:11 CXR-HAN QH1414