Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:20 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-PUS VN426. F5-F12 CLS
00:25 --:-- HAN-TAE TW142 F1-F4 CLS
00:30 --:-- HAN-NRT VJ932. A9-A12 CLS
00:40 --:-- HAN-NGO VN346. F5-F12 CLS
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:15 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 E9-E12 CLS
01:20 02:50 HAN-KIX VJ938. C1-C4 CLS
01:20 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 CLS
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A9 CLS
01:40 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-PUS BX730 B5-B8 CLS
01:50 --:-- HAN-CAN OZ934 CLS
02:00 --:-- HAN-DEL EY973 CLS
02:10 --:-- HAN-YNY VJ7950. A9-A11 CLS
03:05 --:-- HAN-DEL KE9575 CLS
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 CLS
03:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 B1-B4 CLS
03:30 --:-- HAN-ICN TW164 F1-F4 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
03:50 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
05:00 --:-- HAN-SGN VJ119 A01-14 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-24 CLS
05:45 --:-- HAN-DAD VJ511 A01-14 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN BL751 E10-16 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN155 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-VDH VN1591 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:05 --:-- HAN-CAN CZ490 CLS
06:10 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
06:10 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:15 --:-- HAN-DAD QH101 A15-24 CLS
06:15 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:25 --:-- HAN-DAD BL633 E10-16 CLS
06:30 --:-- HAN-CXR BL223 E10-16 CLS
06:40 --:-- HAN-DOH QR8953 OPN
06:45 --:-- HAN-VCA VJ469 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCL VN1641 A25-32 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A25-32 CLS
07:00 --:-- HAN-DLI QH1421 A15-24 OPN
07:00 --:-- HAN-PQC QH1621 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN QH215 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-UIH VN1621 B09-18 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN7217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ459 E24-33 CLS
07:05 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 B9-B12 CLS
07:15 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
07:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 CLS
07:30 --:-- HAN-PQC VJ461 E24-33 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 CLS
07:50 --:-- HAN-SGN BL755 E10-16 CLS
07:50 --:-- HAN-SGN VJ127 A01-14 CLS
08:00 --:-- HAN-DAD VN159 A25-32 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:00 --:-- HAN-DLI VN7577 B09-18 CLS
08:10 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:15 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:15 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:30 --:-- HAN-SGN CHVNA268 CLS
08:30 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:35 --:-- HAN-CXR VN7559 A25-32 CLS
08:40 --:-- HAN-CXR VN7567 A25-32 CLS
08:45 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
08:55 --:-- HAN-UIH QH1213 A15-24 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:00 09:00 HAN-HLG HA601 E09-09 CLS
09:00 --:-- HAN-DAD VN163 A25-32 CLS
09:00 10:35 HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:05 --:-- HAN-CSX CZ8360 F1-F3 CLS
09:05 --:-- HAN-DAD VJ501 A01-14 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:40 --:-- HAN-PEN AK619 D6-D9 CLS
09:45 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
09:45 --:-- HAN-CXR VJ781 E24-33 CLS
09:45 09:45 HAN-PQC VN1233 B09-18 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VJ791 E24-33 CLS
09:55 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:00 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
10:00 10:30 HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-PQC BL255 E10-16 CLS
10:05 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 CLS
10:10 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 CLS
10:10 10:25 HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
10:15 --:-- HAN-TPE BR6018 CLS
10:15 --:-- HAN-SGN VJ137 A01-14 CLS
10:15 10:30 HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
10:25 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 CLS
10:25 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
10:25 --:-- HAN-DAD VJ517 A01-14 CLS
10:25 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:25 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B4-B12 CLS
10:45 10:45 HAN-CXR VJ775 E24-33 CLS
10:50 --:-- HAN-PQC VJ453 E24-33 CLS
10:55 12:05 HAN-DAD VN167 A25-32 CLS
11:00 --:-- HAN-PXU QH1601 A15-24 CLS
11:00 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:05 11:25 HAN-DAD VN169 A25-32 CLS
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
11:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
11:15 --:-- HAN-VCA VN1205 B09-18 CLS
11:20 --:-- HAN-SGN BL761 E10-16 CLS
11:25 --:-- HAN-DAD VJ503 A01-14 CLS
11:30 --:-- HAN-UIH BL203 E10-16 CLS
11:30 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:40 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:55 --:-- HAN-CTU VN552 G1-G12 CLS
12:00 --:-- HAN-MLE CHQQE560 CLS
12:00 --:-- HAN-DAD VJ509 A01-14 CLS
12:00 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 CLS
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B8 CLS
12:10 --:-- HAN-DAD QH107 A15-24 CLS
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:25 12:55 HAN-SGN BL763 E10-16 CLS
12:25 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:30 13:00 HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E8 CLS
12:35 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 CLS
12:40 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:45 --:-- HAN-UIH QH1215 A15-24 CLS
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:50 13:30 HAN-CXR VN1563 A25-32 CLS
12:50 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 CLS
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 A9-A12 CLS
13:10 --:-- HAN-SIN TR301 B9-B12 CLS
13:15 13:45 HAN-SGN VJ191 A01-14 CLS
13:20 14:20 HAN-SGN VJ193 A01-14 CLS
13:35 14:00 HAN-SGN VJ145 A01-14 CLS
13:40 --:-- HAN-DAD BL643 E10-16 CLS
13:40 --:-- HAN-PQC VN7233 B09-18 CLS
13:45 --:-- HAN-CXR QH1413 A15-24 OPN
13:50 --:-- HAN-DIN 0V8204 A25-32 CLS
13:50 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 CLS
13:55 --:-- HAN-CXR VN7563 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN QH219 A15-24 CLS
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 CLS
14:05 --:-- HAN-SGN VJ149 A01-14 CLS
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 C9-C12 CLS
14:15 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 CLS
14:15 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
14:30 --:-- HAN-ICN OZ730 F1-F7 CLS
14:30 --:-- HAN-VII VN1713 A25-32 CLS
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 CLS
14:35 --:-- HAN-SGN VJ167 A01-14 CLS
14:35 --:-- HAN-KHH VJ946 B1-B4 CLS
14:45 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-24 CLS
14:50 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 CLS
15:00 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 CLS
15:05 --:-- HAN-HND NH858 E1-E8 CLS
15:05 15:35 HAN-UIH VJ431 E24-33 CLS
15:10 --:-- HAN-DAD VJ515 A01-14 CLS
15:15 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 CLS
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 CLS
15:25 16:10 HAN-CXR BL231 E10-16 CLS
15:25 --:-- HAN-DLI BL247 E10-16 CLS
15:25 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 CLS
15:25 --:-- HAN-VCL VJ415 E24-33 CLS
15:30 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 CLS
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 CLS
15:45 --:-- HAN-SGN BL775 E10-16 CLS
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F8-F11 CLS
15:50 16:40 HAN-CXR VJ785 E24-33 CLS
16:00 --:-- HAN-SGN BL767 E10-16 CLS
16:00 --:-- HAN-VDH QH1241 A15-24 CLS
16:00 --:-- HAN-UIH VN1625 B09-18 CLS
16:10 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 CLS
16:15 --:-- HAN-BKK VN619 G1-G12 CLS
16:20 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 CLS
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 D1-D5 CLS
16:30 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 CLS
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 CLS
16:35 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 CLS
16:40 17:00 HAN-DLI VJ407 E24-33 CLS
16:40 --:-- HAN-PQC VN1241 B09-18 CLS
16:45 17:45 HAN-SZX CZ8470 F4-F7 CLS
16:45 16:45 HAN-DAD VN181 A25-32 CLS
16:45 16:45 HAN-SGN VN245 B09-18 CLS
16:55 --:-- HAN-DAD VJ519 A01-14 CLS
17:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 CLS
17:10 --:-- HAN-DAD VN183 A25-32 CLS
17:20 --:-- HAN-VDH 0V8593 A25-32 CLS
17:20 --:-- HAN-VCA QH1431 A15-24 CLS
17:20 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 CLS
17:30 17:30 HAN-SGN VN253 B09-18 CLS
17:30 --:-- HAN-SGN VN261 B09-18 CLS
17:35 --:-- HAN-DAD BL647 E10-16 CLS
17:35 --:-- HAN-IST TK166 A1-A8 CLS
17:40 --:-- HAN-DYG VJ7866 C1-C4 CLS
17:45 17:45 HAN-SGN VN259 B09-18 CLS
17:50 18:00 HAN-TPE CI794 D8-D12 CLS
17:50 --:-- HAN-SGN QH203 A15-24 CLS
17:55 --:-- HAN-HKG HX529 A9-A12 CLS
17:55 --:-- HAN-DAD QH103 A15-24 CLS
18:00 --:-- HAN-TPE CI6880 CLS
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 CLS
18:05 18:15 HAN-REP VN843 G1-G12 CLS
18:15 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 CLS
18:15 --:-- HAN-CXR VN1569 A25-32 CLS
18:20 19:10 HAN-PXU VN1613 A25-32 OPN
18:25 --:-- HAN-DAD VJ523 A01-14 CLS
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 CLS
18:30 --:-- HAN-SIN SQ187 E1-E8 CLS
18:30 19:00 HAN-VCA VJ467 E24-33 CLS
18:40 19:50 HAN-DAD VJ545 A01-14 OPN
18:40 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 CLS
18:50 18:50 HAN-DAD VN185 A25-32 CLS
18:50 19:20 HAN-SGN VN267 B09-18 OPN
18:55 19:15 HAN-SGN QH205 A15-24 OPN
18:55 18:55 HAN-VCA VN1207 B09-18 CLS
19:00 19:20 HAN-HUI VN1549 A25-32 OPN
19:00 19:00 HAN-VII VN1715 A25-32 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD