Bạn có thể tham khảo thông tin du lịch các địa điểm xung quanh Đà Nẵng tại các quầy dịch vụ lưu trú & du lịch trong sân bay.

Thông tin về du lịch Đà Nẵng còn có tại quầy thông tin thuộc Trung tâm xúc tiến du lịc Đà Nẵng hoặc tham khảo thông tin nhanh tại website chính thức www.tourism.danang.vn

  • Quầy Taseco: (0236) 3 539 015
  • Sun Group: (0236) 3 890 891
  • Việt Nguồn: (0236) 3 614 780 | (0236) 3 614 782