Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 01:30 DAD-TAE VJ870. 39-40 CLS
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:20 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ621 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ685 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:20 --:-- DAD-SIN VJ8052 12-14 CLS
07:30 --:-- DAD-HAN VJ530 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
09:25 --:-- DAD-SGN VJ649 CLS
09:50 --:-- DAD-CRK ##MAGIC16 OPN
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 24-28 CLS
09:55 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
10:00 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:10 --:-- DAD-SGN VJ629 CLS
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:20 12:10 DAD-HAN VJ520 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 5-7 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 34-37 OPN
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 CLS
12:10 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:10 --:-- DAD-HAN VN170 OPN
12:20 14:40 DAD-KUL AK649 38-40 OPN
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 41-43 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 9-11 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-LYI VJ8320 16-18 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:10 14:20 DAD-CXR VJ581 OPN
14:15 --:-- DAD-SGN VJ647 OPN
14:25 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
14:30 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
14:45 15:25 DAD-ICN 7C2902 OPN
14:50 --:-- DAD-KIX BL174 OPN
15:10 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 OPN
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:00 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:15 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
16:50 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:40 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 32-34 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN BL648 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:15 --:-- DAD-WUH VJ8374 40-42 OPN
19:45 --:-- DAD-SGN VJ653 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
20:00 --:-- DAD-SZX HU420 26-28 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:10 00:00 DAD-HKG KA223 CNX
20:20 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:35 --:-- DAD-SGN VJ635 OPN
20:50 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ540 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:35 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 43-44 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-HAN VJ524 OPN
23:10 23:25 DAD-SGN VJ641 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 40-42 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 41-44 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 29-31 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 32-35 CLS
01:15 01:50 DAD-PUS LJ076 5-8 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 9-11 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 36-39 CLS
02:00 --:-- DAD-TAE BX736 27-28 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 29-32 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 00:20 PUS-DAD KE465 CLS
00:20 00:05 NNG-DAD VJ8227. CLS
00:30 00:35 PUS-DAD OZ779 CLS
00:35 01:05 ICN-DAD 7C2903 CLS
01:00 00:37 HGH-DAD VJ8791. CLS
01:30 01:15 CTU-DAD VN547 CLS
01:50 01:45 ICN-DAD 7C2907 CLS
02:15 02:00 PVG-DAD VN529 CLS
02:20 02:25 HGH-DAD VN569 CLS
07:00 06:52 HAN-DAD VJ513 CLS
07:20 07:20 SGN-DAD BL662 CLS
07:20 07:00 SGN-DAD VN110 CLS
07:20 07:02 HAN-DAD VN161 CLS
07:55 07:40 HPH-DAD VJ723 CLS
08:20 08:03 HAN-DAD BL637 CLS
08:50 08:52 HKT-DAD ##MAGIC16 CLS
08:50 08:41 SGN-DAD VJ620 CLS
09:00 08:58 HKG-DAD KA220 CLS
09:05 09:45 HKG-DAD UO552 CLS
09:20 09:28 SGN-DAD VJ646 CLS
09:20 08:54 ICN-DAD VJ881 CLS
09:20 09:15 SGN-DAD VN112 CLS
09:30 10:49 SGN-DAD BL666 CLS
10:05 10:17 ICN-DAD VJ879 CLS
10:40 11:30 TAE-DAD VJ871 CLS
10:45 10:37 ICN-DAD LJ077 CLS
10:45 10:50 SIN-DAD MI632 CLS
10:50 10:45 CAN-DAD HU7951 CLS
10:50 10:40 HAN-DAD VN165 CLS
10:55 11:00 ICN-DAD TW125 CLS
10:55 10:33 VCA-DAD VJ702 CLS
11:00 10:57 HAN-DAD VJ501 CLS
11:20 11:45 SGN-DAD VN120 CLS
11:30 11:10 CXR-DAD VN1944 CLS
11:50 --:-- KUL-DAD AK648 OPN
12:05 12:25 HAN-DAD VJ517 OPN
12:10 12:45 PUS-DAD 7C2955 OPN
12:10 11:49 DMK-DAD FD636 OPN
12:30 --:-- KIX-DAD BL175 OPN
12:30 12:23 BKK-DAD VZ960 OPN
12:45 12:45 BKK-DAD PG947 OPN
12:50 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
13:00 12:41 KIX-DAD VN337 OPN
13:35 --:-- CRK-DAD CHEY434 OPN
13:35 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
13:40 13:16 SIN-DAD VJ8053 OPN
13:40 --:-- ICN-DAD VN431 OPN
13:45 14:39 ICN-DAD 7C2901 OPN
13:50 --:-- SGN-DAD VJ658 OPN
13:50 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
13:50 --:-- HAN-DAD VN173 OPN
14:15 14:28 ICN-DAD KE485 OPN
14:30 --:-- BHY-DAD CZ8361 OPN
14:35 --:-- HAN-DAD VJ505 OPN
15:10 --:-- HKG-DAD BL165 OPN
15:20 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ654 OPN
16:20 --:-- HAN-DAD VJ515 OPN
16:20 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
16:20 --:-- HAN-DAD VN177 OPN
16:55 --:-- HKG-DAD UO558 OPN
17:00 --:-- HAN-DAD VN181 OPN
17:35 --:-- SGN-DAD VJ634 OPN
17:50 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
17:50 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
18:20 --:-- DMK-DAD FD638 OPN
18:25 --:-- HAN-DAD BL649 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
18:40 --:-- DLI-DAD 0V8926 OPN
18:55 --:-- SGN-DAD VJ626 OPN
19:00 --:-- SZX-DAD HU419 OPN
19:15 00:00 HKG-DAD KA226 CNX
19:15 --:-- SGN-DAD VJ642 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
19:25 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
19:35 --:-- REP-DAD K6840 OPN
19:50 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VJ636 OPN
20:15 --:-- SGN-DAD VJ652 OPN
20:20 --:-- HAN-DAD VJ537 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:50 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:30 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:40 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:40 --:-- PUS-DAD LJ073 OPN
21:50 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VJ644 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:40 --:-- HAN-DAD VJ529 OPN
22:45 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
22:50 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
22:55 --:-- CAN-DAD VN549 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:30 --:-- LYI-DAD VJ8321 OPN
23:40 --:-- HGH-DAD VN551 OPN
23:50 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
00:15 00:51 PUS-DAD LJ075 CLS
00:25 00:08 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:21 ICN-DAD LJ059 CLS
00:50 01:12 PUS-DAD TW151 CLS
01:00 01:20 TAE-DAD BX735 CLS
01:20 01:30 ICN-DAD RS551 CLS