Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
07:45 07:45 DLI-SGN BL345
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
10:30 10:30 DLI-SGN VN1381
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-HAN VJ406
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
18:45 18:45 DLI-WUH VJ9370
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 HAN-DLI VJ403
06:50 06:50 SGN-DLI BL344
09:30 09:30 SGN-DLI VN1380
11:50 11:50 HAN-DLI BL245
12:50 12:50 HAN-DLI VN1577
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
16:30 16:30 HAN-DLI VJ405
16:50 16:50 SGN-DLI 0V8380
17:00 17:00 SGN-DLI VJ366
18:15 18:15 SGN-DLI VN1382
20:00 20:00 HAN-DLI VJ407
20:25 20:25 DAD-DLI 0V8927