Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:40 08:40 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
09:40 09:40 DLI-SGN BL343
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:00 16:00 DLI-SGN BL351
16:50 16:50 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 06:20 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 SGN-DLI VN1380
07:40 07:40 HAN-DLI VJ403
08:30 08:30 HAN-DLI QH1421
08:50 08:50 SGN-DLI BL342
09:50 09:50 VII-DLI VJ713
11:50 11:50 HAN-DLI BL245
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
14:20 14:20 HAN-DLI VN1577
15:20 15:20 SGN-DLI BL350
15:50 15:50 DAD-DLI VN1955
16:30 16:30 SGN-DLI VN1382
18:10 18:10 HAN-DLI VJ407
20:40 20:40 SGN-DLI VJ362