Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 07:05 DLI-SGN VN7385
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:05 08:05 DLI-SGN BL355
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
10:00 10:00 DLI-HUI BL232
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:10 11:10 DLI-HAN VN1576
12:45 12:45 DLI-HAN BL212
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
16:15 16:15 DLI-SGN BL359
17:30 17:30 DLI-DAD 0V8926
18:25 18:25 DLI-HAN VJ404
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-HAN VJ412
21:30 21:30 DLI-SGN 0V8381
23:05 23:05 DLI-HPH VJ692
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 06:20 SGN-DLI VN7384
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:35 07:35 SGN-DLI BL354
07:45 07:45 SGN-DLI VN1380
07:50 07:50 HAN-DLI VJ403
09:30 09:30 HUI-DLI BL233
10:05 10:05 VII-DLI VJ713
10:30 10:30 HAN-DLI VN1577
12:15 12:15 HAN-DLI BL211
13:00 13:00 BKK-DLI VZ940
15:45 15:45 SGN-DLI BL358
17:00 17:00 SGN-DLI 0V8380
17:50 17:50 SGN-DLI VN1382
17:55 17:55 HAN-DLI VJ407
18:00 18:00 HPH-DLI VJ693
21:00 21:00 DAD-DLI 0V8927
22:35 22:35 HAN-DLI VJ401