Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
12:55 12:55 DLI-HAN BL242
13:25 13:25 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 06:20 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 SGN-DLI BL342
07:30 07:30 SGN-DLI VN1380
07:40 07:40 HAN-DLI VJ403
08:30 08:30 HAN-DLI QH1421
09:50 09:50 VII-DLI VJ713
10:30 10:30 SGN-DLI VN7380
12:00 12:00 HAN-DLI BL245
12:20 12:20 VCA-DLI VJ474
12:40 12:40 HPH-DLI VJ693
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
13:10 13:10 VII-DLI QH1771
14:20 14:20 HAN-DLI VN1577
15:35 15:35 SGN-DLI BL350
16:10 16:10 DAD-DLI VN1955
17:15 17:15 SGN-DLI VN1382
17:20 17:20 HAN-DLI VJ405
18:10 18:10 HAN-DLI VJ407
20:40 20:40 SGN-DLI VJ362