PHU CAT AIRPORT

Address: Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Phone: (0256) 3822953 - Fax: (0256) 3823627

Email: vanthuphucat@vietnamairport.vn