Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-UIH QH1122 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
08:10 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
09:40 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:30 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
13:25 --:-- HAN-UIH QH1213 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
15:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
16:05 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
17:00 --:-- SGN-UIH VJ394 OPN
17:40 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
19:05 --:-- SGN-UIH VJ382 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-UIH QH1122 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
08:10 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
09:40 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:30 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
13:25 --:-- HAN-UIH QH1213 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
15:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
16:05 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
17:00 --:-- SGN-UIH VJ394 OPN
17:40 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
19:05 --:-- SGN-UIH VJ382 OPN