Ban hành Biểu giá dịch vụ phi hàng không thuộc thẩm quyền định giá của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại Cảng hàng không Phù Cát