Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43448 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VN7810 43164 CLS
07:55 07:55 PQC-SGN VN7812 43322 CLS
08:45 08:45 PQC-SGN VN1822 43227 CLS
09:05 09:05 PQC-HAN VJ450 15-17 CLS
09:40 10:00 PQC-SGN VJ320 43322 CLS
10:00 10:00 PQC-HAN VJ480 43448 CLS
11:10 12:30 PQC-SGN VN1824 43164 CLS
11:15 11:30 PQC-SGN VJ338 43322 CLS
11:45 12:10 PQC-SGN VJ322 43448 CLS
12:00 12:00 PQC-PQC CH-PHSVX OPN
12:05 12:05 PQC-SGN BL266 15-17 CLS
12:25 12:45 PQC-HAN VJ482 43322 CLS
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43227 CLS
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 43448 CLS
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 CLS
14:40 17:40 PQC-SGN VN1830 43164 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 43448 CLS
15:00 15:00 PQC-WNZ BL1132 28-31 CLS
15:20 15:20 PQC-SGN VJ328 43322 CLS
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 15-17 CLS
16:25 17:20 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
16:45 17:35 PQC-SGN VJ342 43322 OPN
17:25 17:35 PQC-HAN VJ456 15-17 OPN
17:30 18:45 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:20 19:20 PQC-HAN VJ458 43448 OPN
19:35 19:35 PQC-PVG VN734 27-30 OPN
19:45 19:45 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1230 43259 OPN
20:05 20:05 PQC-SGN BL270 15-17 OPN
20:55 23:15 PQC-SGN BL272 43322 OPN
22:15 22:15 PQC-KMG MU2572 - OPN
22:40 22:40 PQC-HAN VN7236 43164 OPN
01:10 01:10 PQC-SGN BL274 43322 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:00 07:00 SGN-PQC VN7811 CLS
07:05 07:05 SGN-PQC BL261 CLS
07:10 07:10 SGN-PQC VN7815 CLS
08:00 08:00 SGN-PQC VN1823 CLS
08:30 08:25 HAN-PQC VJ451 CLS
09:10 09:10 SGN-PQC VJ321 CLS
09:30 09:30 HAN-PQC VJ481 CLS
10:25 11:55 SGN-PQC VN1825 CLS
10:40 10:40 SGN-PQC VJ339 CLS
11:10 11:36 SGN-PQC VJ323 CLS
11:30 11:30 CXR-PQC CH-PHSVX OPN
11:30 11:30 HAN-PQC BL207 CLS
11:50 12:34 HAN-PQC VJ483 CLS
11:50 11:50 HAN-PQC VN1233 CLS
12:55 13:55 HAN-PQC BL209 CLS
13:05 13:05 HPH-PQC VJ767 CLS
13:05 13:12 VCA-PQC 0V8014 CLS
13:15 13:15 BKK-PQC PG991 CLS
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 CLS
13:55 15:35 SGN-PQC VN1831 OPN
14:15 14:15 HAN-PQC VJ453 CLS
14:45 14:38 SGN-PQC VJ329 CLS
15:00 15:00 SGN-PQC BL267 CLS
15:55 16:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:10 17:00 SGN-PQC VJ341 OPN
16:45 18:00 SGN-PQC VN1827 OPN
16:50 17:00 HAN-PQC VJ457 OPN
18:45 18:45 SGN-PQC VN7825 OPN
18:50 18:50 HAN-PQC VJ459 OPN
19:00 19:00 SGN-PQC VN1829 OPN
19:05 19:05 HAN-PQC VN1231 OPN
19:30 19:30 SGN-PQC BL271 OPN
20:20 22:45 SGN-PQC BL273 OPN
21:15 21:15 KMG-PQC MU2571 OPN
21:55 21:55 HAN-PQC VN7237 OPN
00:15 15:00 WNZ-PQC BL1133 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN