Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
03:15 03:15 PQC-SGN VJ1332 0 - CLS
04:35 04:35 PQC-SGN VJ1322 43592 CLS
05:00 05:45 PQC-SGN BL302 43687 CLS
05:10 05:10 PQC-TAO QW9906 32-35 CLS
06:10 08:15 PQC-HAN VN7360 0- CLS
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:05 07:05 PQC-ICN ZE582 CLS
07:40 07:55 PQC-SGN BL304 43687 CLS
07:45 07:55 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 16-18 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:30 09:30 PQC-SGN CHVNA268.. 43718 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
09:40 09:40 PQC-SVX RL8772 28-32 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 15-18 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43687 OPN
11:00 12:50 PQC-VKO ZF7748 31-35 OPN
11:15 11:45 PQC-SGN VJ322 43813 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43592 OPN
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 16-18 OPN
12:35 12:35 PQC-SGN BL312 43687 OPN
13:00 13:00 PQC-SGN CHVNA268.2 43528 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 20-24 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43529 OPN
15:00 15:20 PQC-SGN VN1824 43624 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 28-32 OPN
16:40 16:40 PQC-CGO BL1178 32-35 OPN
16:40 16:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
17:05 17:30 PQC-SGN VJ326 43624 OPN
17:15 17:15 PQC-HGH VJ3452 20-24 OPN
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:05 18:05 PQC-HUI VN7918 OPN
21:30 21:30 PQC-SGN BL328 43624 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-32 OPN
00:20 20:00 PQC-ICN ZE582 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
03:50 03:50 NGB-PQC VJ3303 CLS
03:55 05:18 KMG-PQC VJ3329 CLS
05:30 05:30 CTU-PQC VN723 CLS
05:35 05:49 ICN-PQC VJ975 CLS
06:00 06:24 ICN-PQC ZE581. CLS
07:05 07:05 SGN-PQC BL305 CLS
07:10 07:27 SGN-PQC VJ321 CLS
07:20 06:59 SVX-PQC RL8771 CLS
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 CLS
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 CLS
09:00 10:58 VKO-PQC ZF7747 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 CLS
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 11:10 SGN-PQC VJ323 OPN
11:05 11:05 SGN-PQC CHVNA268.1 OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC BL257 OPN
12:00 12:00 SGN-PQC BL313 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
14:20 14:40 SGN-PQC VN1825 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
15:35 15:35 SGN-PQC BL319 OPN
16:00 16:00 SGN-PQC VN1833 OPN
16:10 16:10 SGN-PQC VJ329 OPN
16:35 16:35 HAN-PQC QH1631 OPN
16:35 16:55 SGN-PQC VJ327 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
17:25 17:25 SGN-PQC VN1835 OPN
20:30 20:30 KMG-PQC 8L855 OPN
20:55 20:55 SGN-PQC BL329 OPN
23:20 23:20 ICN-PQC ZE581 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN
02:40 02:40 CGO-PQC BL1179 OPN
02:50 02:50 HGH-PQC VJ3453 OPN