Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43448 CLS
07:45 08:30 PQC-SGN VJ320 16-18 CLS
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43322 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43197 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 13-15 CLS
10:00 10:00 PQC-SGN CH-VNA268. 43447 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 16-18 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43197 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43322 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43448 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43197 OPN
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 43322 OPN
13:05 13:05 PQC-BKK PG992 32-35 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:45 21:00 PQC-VKO ZF7748 28-31 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43197 OPN
15:40 06:10 PQC-SGN VN1824. 43164 CLS
15:50 15:50 PQC-SGN VN1824 43197 OPN
15:50 15:50 PQC-SGN BL318 43448 OPN
16:20 16:30 PQC-SGN VJ326 16-18 CLS
16:40 16:40 PQC-SGN BL320 43322 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43448 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43197 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN VN7826 43322 OPN
22:35 22:35 PQC-SGN BL328 43322 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 06:55 SGN-PQC BL305 CLS
07:05 07:05 SGN-PQC VJ321 CLS
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 CLS
08:00 07:39 SGN-PQC VN1821 CLS
09:10 09:30 HAN-PQC VJ451 CLS
10:00 10:00 HAN-PQC VJ455 CLS
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 CLS
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
11:45 19:14 VKO-PQC ZF7747 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC BL257 OPN
12:20 12:20 BKK-PQC PG991 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
15:10 15:10 SGN-PQC VN1825 OPN
15:15 15:15 SGN-PQC BL319 OPN
15:50 15:55 SGN-PQC VJ327 OPN
16:05 16:05 SGN-PQC BL321 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
19:10 19:10 SGN-PQC VN7827 OPN
22:00 22:00 SGN-PQC BL329 OPN