Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:30 04:30 PQC-SGN VN9723 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 16-18 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
08:05 08:05 PQC-SGN VN7826 43624 OPN
09:05 09:05 PQC-SGN VN7814 43529 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 16-18 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
13:00 13:00 PQC-HAN BL254 43687 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 18- OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:15 13:15 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 16-18 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 20-22 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-SGN VN1814 43687 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43592 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
15:25 15:25 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:30 16:30 PQC-HAN VN7232 43624 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN BL320 43687 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43624 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
20:30 20:30 PQC-SGN BL324 43813 OPN
20:45 20:45 PQC-SGN VN7832 43687 OPN
21:25 21:25 PQC-SGN BL326 16-18 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-30 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
03:00 03:00 CTU-PQC VN723 OPN
05:10 05:10 ICN-PQC VJ975 OPN
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL303 OPN
07:15 07:15 SGN-PQC VN1821 OPN
07:25 07:25 SGN-PQC VN7827 OPN
08:30 08:30 SGN-PQC VN7815 OPN
08:50 08:50 SGN-PQC BL305 OPN
09:05 09:05 HAN-PQC QH1621 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ459 OPN
10:10 10:10 SGN-PQC VN1823 OPN
10:30 10:30 SGN-PQC VJ339 OPN
11:05 11:05 SGN-PQC VJ323 OPN
12:20 12:20 HAN-PQC BL255 OPN
12:35 12:35 HAN-PQC VN1233 OPN
12:40 12:40 VCA-PQC 0V8014 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
12:50 12:50 SGN-PQC BL313 OPN
12:55 12:55 HAN-PQC VJ453 OPN
13:15 13:15 BKK-PQC PG991 OPN
13:25 13:25 SGN-PQC VN1815 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
14:45 14:45 SGN-PQC VN1825 OPN
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
15:50 15:50 HAN-PQC VN7233 OPN
16:20 16:20 HAN-PQC VJ457 OPN
16:25 16:25 SGN-PQC BL321 OPN
16:40 16:40 SGN-PQC VN1827 OPN
18:50 18:50 HAN-PQC VN1241 OPN
19:00 19:00 SGN-PQC VN1833 OPN
19:55 19:55 SGN-PQC BL325 OPN
20:05 20:05 SGN-PQC VN7833 OPN
20:30 20:30 KMG-PQC 8L855 OPN
20:45 20:45 SGN-PQC BL327 OPN
20:45 20:45 CAN-PQC CZ8339 OPN