Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:20 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:30 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
00:40 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
03:30 --:-- SGN-ICN OZ392 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539. CLS
05:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 OPN
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:15 --:-- SGN-HPH VJ284 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 G1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-DAD VJ680 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 CLS
08:40 --:-- SGN-HAN BL754 CLS
08:40 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
09:00 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 10:00 SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K CLS
09:15 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 G4-6 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:40 --:-- SGN-HEL AY8912 CLS
09:40 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 G7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 CLS
09:50 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
10:00 --:-- SGN-VII BL546 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN BL758 CLS
10:00 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E CLS
10:30 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:50 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:55 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:25 --:-- SGN-CNX VJ891 E CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 E CLS
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
11:40 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:40 --:-- SGN-CXR VN7340 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:00 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:20 --:-- SGN-DAD VJ658 I-J-K CLS
12:25 --:-- SGN-REP K6825 CLS
12:25 13:30 SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 CLS
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:50 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
12:55 23:25 SGN-DOH QR8971 OPN
12:55 --:-- SGN-SIN VJ813 E CLS
13:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 CLS
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
13:15 --:-- SGN-HAN VJ150 I-J-K CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G1-3 CLS
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K CLS
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 E CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 14:40 SGN-HUI VJ306 I-J-K CLS
13:55 --:-- SGN-PXU VN1426 CLS
14:00 --:-- SGN-DAD BL678 CLS
14:00 14:15 SGN-HPH VN1188 CLS
14:00 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 CLS
14:05 14:20 SGN-DAD VJ632 I-J-K CLS
14:10 --:-- SGN-CXR BL378 CLS
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 CLS
14:15 --:-- SGN-BWN BI382 H1-4 CLS
14:20 --:-- SGN-HKG CX3242 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:40 17:45 SGN-HGH **N126SZ CLS
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 CLS
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 CLS
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 CLS
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
15:00 --:-- SGN-PQC BL321 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 CLS
15:00 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K CLS
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:05 --:-- SGN-VII VJ210 I-J-K CLS
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K CLS
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 E CLS
15:10 --:-- SGN-HUI VN1374 CLS
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K CLS
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 CLS
15:30 --:-- SGN-DYG VJ2552 E CLS
15:30 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
15:30 --:-- SGN-HAN VN246 CLS
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 CLS
15:35 --:-- SGN-DAD BL680 CLS
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 CLS
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
16:00 --:-- SGN-CXR BL382 CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 CLS
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 CLS
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 CLS
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 CLS
16:25 --:-- SGN-CXR VN1346 CLS
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K CLS
16:30 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K CLS
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 CLS
16:30 --:-- SGN-REP VN813 CLS
16:35 --:-- SGN-REP K6821 CLS
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 CLS
16:40 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K CLS
16:40 --:-- SGN-DAD VN132 CLS
16:50 17:20 SGN-TPE VN570 CLS
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 CLS
17:00 --:-- SGN-VII VN1266 CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 CLS
17:05 --:-- SGN-HAN VJ156 I-J-K CLS
17:05 17:40 SGN-DAD VJ630 I-J-K CLS
17:25 --:-- SGN-CSX YG9045 CLS
17:30 --:-- SGN-BKK VJ805 E CLS
17:30 --:-- SGN-HAN VN7256 CLS
17:30 --:-- SGN-CXR VN7344 CLS
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K CLS
17:45 18:30 SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-DLI VN1382 CLS
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 CLS
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 CLS
17:55 --:-- SGN-THD BL574 CLS
17:55 --:-- SGN-HAN BL776 CLS
17:55 19:15 SGN-SIN TR303 H5-7 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD BL686 CLS
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 F8-10 CLS
18:00 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K CLS
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 CLS
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 CLS
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 CLS
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 CLS
18:10 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K CLS
18:10 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K CLS
18:10 --:-- SGN-HKG VN598 CLS
18:15 --:-- SGN-VII BL554 CLS
18:20 --:-- SGN-HAN-IST TK168 G1-7 CLS
18:20 --:-- SGN-PQC VN7827 CLS
18:30 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:30 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-BMV VN1416 CLS
18:35 18:55 SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 CLS
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:50 19:30 SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-PQC BL329 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 20:05 SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:10 19:50 SGN-VII VN1268 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-CXR VJ694 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:35 20:00 SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:45 20:35 SGN-HAN VJ172 I-J-K OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 20:25 SGN-HPH VN1194 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:15 20:50 SGN-KUL AK525 F4-6 OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F8-10 OPN
20:55 --:-- SGN-SZB TH4164 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 H1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VJ130 I-J-K OPN
21:25 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F1-3 OPN
21:50 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
21:50 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:00 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:20 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
22:30 --:-- SGN-HAN VJ118 I-J-K OPN
22:35 22:50 SGN-MEL JQ64 H5-10 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:15 --:-- SGN-CDG VN11 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
01:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE BR382 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:10 00:05 DAD-SGN VJ635. CLS
00:20 00:13 BWN-SGN BI383 CLS
00:20 01:35 HAN-SGN VJ197. CLS
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:25 00:33 THD-SGN VJ247. CLS
00:25 00:26 ICN-SGN VJ861. CLS
00:30 00:58 ICN-SGN TW121 CLS
00:35 --:-- HAN-SGN BL799 CLS
00:35 00:50 HAN-SGN VJ175. CLS
00:35 00:20 DAD-SGN VJ641. CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:40 00:20 DAD-SGN VJ643. CLS
00:45 02:05 CXR-SGN VJ615. CLS
00:55 00:55 HAN-SGN VJ185. CLS
01:00 01:27 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:00 --:-- TPE-SGN VN573 CLS
01:05 01:36 HUI-SGN VJ315. CLS
01:05 01:25 CXR-SGN VJ605. CLS
01:10 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CNX
01:25 --:-- SIN-SGN VN652 CLS
02:00 04:10 ICN-SGN OZ391 CLS
02:45 03:00 VII-SGN VJ223. CLS
05:15 05:27 HKG-SGN LD561 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL155 CLS
05:40 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
05:45 --:-- CAN-SGN FX5194 CLS
05:50 --:-- HND-SGN JL79 CLS
06:15 --:-- LHR-SGN VN50 CLS
07:10 --:-- CXR-SGN VN7349 CLS
07:15 06:57 DOH-SGN QR972 CLS
07:35 --:-- CDG-SGN VN10 CLS
07:35 --:-- FRA-SGN VN30 CLS
07:50 --:-- HAN-SGN BL747 CLS
07:55 --:-- HEL-SGN AY161 CLS
07:55 --:-- PNH-SGN K6812 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:00 07:30 JHB-SGN AK1490 CLS
08:00 07:40 HAN-SGN VJ123 CLS
08:05 --:-- HAN-SGN BL749 CLS
08:10 07:52 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 07:30 SIN-SGN 3K555 CLS
08:15 08:00 DAD-SGN VJ633 CLS
08:20 08:22 DLI-SGN VJ361 CLS
08:25 08:20 CXR-SGN VJ613 CLS
08:30 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:30 08:30 SIN-SGN TR304 CLS
08:30 08:05 HUI-SGN VJ301 CLS
08:35 08:22 MNL-SGN PR591 CLS
08:35 --:-- HPH-SGN VN1181 CLS
08:40 08:30 HAN-SGN VJ135 CLS
08:40 08:35 HAN-SGN VJ151 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VN211 CLS
08:45 --:-- PQC-SGN BL304 CLS
08:50 08:30 PQC-SGN VJ320 CLS
08:50 09:50 TPE-SGN VJ841 CLS
08:55 08:50 KUL-SGN AK520 CLS
09:00 08:50 TBB-SGN VJ207 CLS
09:05 09:05 DMK-SGN DD3210 CLS
09:05 09:11 UIH-SGN VJ381 CLS
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 CLS
09:15 09:00 DMK-SGN FD656 CLS
09:15 09:53 BKK-SGN TG550 CLS
09:15 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
09:20 09:05 HUI-SGN VJ319 CLS
09:25 --:-- PQC-SGN BL306 CLS
09:25 --:-- DLI-SGN BL345 CLS
09:25 09:21 HUI-SGN VJ303 CLS
09:30 --:-- SVO-SGN SU292 CLS
09:30 09:31 VCL-SGN VJ371 CLS
09:35 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:45 --:-- PQC-SGN VN1820 CLS
09:50 --:-- HPH-SGN BL585 CLS
09:50 09:58 TPE-SGN BR395 CLS
10:00 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
10:00 09:57 KUL-SGN MH750 CLS
10:05 10:05 KUL-SGN AK528 CLS
10:05 09:35 HUI-SGN VN1371 CLS
10:10 09:50 VDH-SGN VN1401 CLS
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 CLS
10:15 09:47 HKG-SGN CX767 CLS
10:15 11:08 ICN-SGN VJ865 CLS
10:20 10:00 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:25 --:-- HAN-SGN BL753 CLS
10:25 10:42 HPH-SGN VJ273 CLS
10:25 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:45 10:18 THD-SGN VJ241 CLS
10:45 --:-- VII-SGN VN1263 CLS
10:50 11:17 HAN-SGN VJ129 CLS
11:00 --:-- THD-SGN BL565 CLS
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 CLS
11:00 12:28 ICN-SGN OZ731 CLS
11:00 10:50 SIN-SGN SQ178 CLS
11:00 --:-- CXR-SGN VN7351 CLS
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 CLS
11:15 10:50 HPH-SGN VN1183 CLS
11:20 12:23 PKZ-SGN QV515 CLS
11:20 --:-- DLI-SGN VN1381 CLS
11:25 --:-- VCS-SGN 0V8052 CLS
11:25 --:-- PXU-SGN BL441 CLS
11:25 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
11:35 11:41 TPE-SGN BR391 CLS
11:40 --:-- HPH-SGN **VNA268 CLS
11:40 11:18 REP-SGN K6808 CLS
11:45 11:43 HPH-SGN VJ289 CLS
11:45 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
12:00 11:43 KOS-SGN K6838 CLS
12:00 12:07 PQC-SGN VJ338 CLS
12:05 --:-- SIN-SGN BL110 CLS
12:05 --:-- CXR-SGN VN1345 CLS
12:10 --:-- PVG-SGN CZ6077 CLS
12:10 --:-- HAN-SGN VN227 CLS
12:15 11:50 THD-SGN VJ249 CLS
12:20 12:43 PQC-SGN VJ322 CLS
12:20 --:-- FUK-SGN VN351 CLS
12:25 12:37 DAD-SGN VJ651 CLS
12:40 --:-- PEN-SGN CX3242 CLS
12:40 12:50 HUI-SGN VJ307 CLS
12:40 --:-- HAN-SGN VN229 CLS
12:50 --:-- ICN-SGN KE681 CLS
12:50 13:16 UIH-SGN VJ387 CLS
12:55 --:-- VCS-SGN 0V8078 CLS
12:55 12:58 KUL-SGN AK526 CLS
12:55 12:57 DAD-SGN VJ681 CLS
13:00 --:-- UIH-SGN VN1395 CLS
13:05 --:-- BKK-SGN VN600 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 CLS
13:15 12:55 PUS-SGN VN423 CLS
13:20 13:20 BKK-SGN VJ802 CLS
13:25 13:18 BWN-SGN BI381 CLS
13:25 --:-- BMV-SGN BL425 CLS
13:25 --:-- HUI-SGN BL503 CLS
13:30 --:-- HAN-SGN BL761 CLS
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 CLS
13:30 12:46 DOH-SGN QR970 CLS
13:30 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
13:30 --:-- ICN-SGN VN409 CLS
13:40 16:40 HPH-SGN **N126SZ CLS
13:45 13:35 VII-SGN VJ211 CLS
14:05 14:26 KUL-SGN VJ826 CLS
14:10 14:05 SIN-SGN TR306 CLS
14:10 14:15 HPH-SGN VJ275 CLS
14:10 13:53 SIN-SGN VJ812 CLS
14:10 --:-- NGO-SGN VN341 CLS
14:15 --:-- VII-SGN BL547 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN BL765 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 CLS
14:20 14:48 ICN-SGN VJ863 CLS
14:20 --:-- NRT-SGN VN301 CLS
14:20 --:-- KIX-SGN VN321 CLS
14:25 --:-- CAN-SGN CZ373 CLS
14:25 14:05 VII-SGN VJ213 CLS
14:25 --:-- SIN-SGN VN650 CLS
14:30 14:43 THD-SGN VJ253 CLS
14:35 15:09 HAN-SGN VJ121 CLS
14:40 --:-- VCS-SGN 0V8058 CLS
14:40 15:00 HPH-SGN VJ277 CLS
14:50 --:-- VCL-SGN BL463 CLS
14:50 --:-- HAN-SGN BL767 CLS
14:55 --:-- DAD-SGN BL675 CLS
14:55 --:-- PNH-SGN VN921 CLS
15:00 14:32 KHH-SGN VJ885 CLS
15:10 15:05 SIN-SGN 3K557 CLS
15:10 --:-- VII-SGN VN1265 CLS
15:10 --:-- RGN-SGN VN942 CLS
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 CLS
15:20 --:-- DAD-SGN VN7135 CLS
15:25 16:43 KUL-SGN OD561 CLS
15:25 15:12 HAN-SGN VJ191 CLS
15:30 15:07 REP-SGN K6824 CLS
15:30 15:46 BKK-SGN VJ804 CLS
15:30 15:06 HUI-SGN VN1373 CLS
15:40 15:50 KUL-SGN AK522 CLS
15:40 15:51 KUL-SGN MH758 CLS
15:40 15:46 DAD-SGN VJ647 CLS
15:40 15:24 HKT-SGN VJ808 CLS
15:45 --:-- MEL-SGN VN780 CLS
15:55 15:47 DAD-SGN VJ637 CLS
15:55 15:41 CSX-SGN YG9044 CLS
16:00 15:55 HPH-SGN VN1187 CLS
16:00 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
16:15 --:-- HAN-SGN VN239 CLS
16:15 --:-- SYD-SGN VN772 CLS
16:30 16:03 TNN-SGN VJ859 CLS
16:30 --:-- BKK-SGN VN604 CLS
16:35 16:45 HAN-SGN VJ141 CLS
16:35 --:-- HAN-SGN VN7253 CLS
16:45 16:46 CNX-SGN VJ892 CLS
16:45 --:-- PQC-SGN VN1824 CLS
16:50 16:33 TPE-SGN CI783 CLS
16:50 16:00 IST-SGN TK168 CLS
16:50 --:-- PXU-SGN VN1427 CLS
16:55 --:-- HAN-SGN BL771 CLS
17:00 --:-- TBB-SGN BL435 CLS
17:00 --:-- DAD-SGN VN129 CLS
17:05 --:-- BKK-SGN BL130 CLS
17:05 --:-- CXR-SGN BL381 CLS
17:05 17:07 HAN-SGN VJ167 CLS
17:05 --:-- THD-SGN VN1271 CLS
17:15 --:-- HAN-SGN VN247 CLS
17:20 --:-- VCS-SGN 0V8054 CLS
17:20 --:-- DAD-SGN BL679 CLS
17:25 17:18 HKG-SGN VN595 CLS
17:30 17:30 DMK-SGN FD654 CLS
17:35 17:30 PQC-SGN VJ326 CLS
17:35 --:-- CAN-SGN VN503 CLS
17:40 17:45 HPH-SGN VJ279 CLS
17:45 --:-- PQC-SGN BL320 CLS
17:45 --:-- DLI-SGN BL351 CLS
17:50 --:-- VCS-SGN 0V8072 CLS
17:50 --:-- UIH-SGN BL451 CLS
17:55 17:37 PNH-SGN K6818 CLS
18:00 18:00 HUI-SGN VJ305 CLS
18:00 17:59 DAD-SGN VJ625 CLS
18:00 18:02 SIN-SGN VJ814 CLS
18:00 --:-- CGK-SGN VN630 CLS
18:05 18:22 KUL-SGN MH766 CLS
18:05 17:40 PNH-SGN QR971 CLS
18:10 18:22 DAD-SGN VJ623 CLS
18:15 17:57 RMQ-SGN VJ853 CLS
18:15 17:59 HAN-SGN VN253 CLS
18:20 18:44 HAN-SGN VJ125 CLS
18:25 --:-- DAD-SGN VN133 CLS
18:40 18:25 HKG-SGN CX799 CLS
18:40 18:29 SIN-SGN SQ186 CLS
18:45 19:09 SIN-SGN TR302 CLS
18:45 19:00 HPH-SGN VN1189 OPN
18:45 18:23 HUI-SGN VN1375 CLS
18:45 --:-- HAN-SGN VN257 CLS
18:55 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
18:55 19:06 HAN-SGN VJ189 CLS
19:05 --:-- BKK-SGN TG556 OPN
19:05 --:-- PQC-SGN VN1826 CLS
19:15 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:15 21:25 HAN-SGN VN259 OPN
19:25 --:-- PVG-SGN VN523 OPN
19:30 18:55 VDH-SGN VJ261 CLS
19:30 --:-- VCL-SGN VJ375 OPN
19:35 20:04 DXB-SGN EK392 OPN
19:35 --:-- SIN-SGN VN654 OPN
19:40 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
19:40 19:40 HPH-SGN VJ281 OPN
19:45 --:-- NRT-SGN VN303 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN BL779 OPN
19:55 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:55 --:-- REP-SGN VN812 OPN
20:00 19:45 DMK-SGN DD3218 OPN
20:00 --:-- LBU-SGN TH4163 OPN
20:00 19:50 VII-SGN VJ215 OPN
20:05 --:-- DLI-SGN VN1383 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN263 OPN
20:20 --:-- KUL-SGN AK524 OPN
20:25 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
20:30 --:-- SIN-SGN 3K551 OPN
20:40 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:45 --:-- PEN-SGN LD562 OPN
20:45 --:-- HAN-SGN VN249 OPN
20:50 --:-- HAN-SGN VJ157 OPN
20:55 --:-- VCL-SGN VJ379 OPN
20:55 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
21:05 --:-- DMK-SGN FD658 OPN
21:05 --:-- BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 --:-- PQC-SGN VN7826 OPN
21:15 21:55 HAN-SGN VN269 OPN
21:20 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
21:20 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:20 --:-- BKK-SGN VN602 OPN
21:25 --:-- TPE-SGN VJ843 OPN
21:25 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
21:30 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
21:30 --:-- HKG-SGN VJ877 OPN
21:30 --:-- ICN-SGN VN405 OPN
21:35 --:-- MEL-SGN JQ63 OPN
21:35 --:-- SIN-SGN VN658 OPN
21:45 --:-- PQC-SGN BL328 OPN
21:45 --:-- VDH-SGN BL517 OPN
21:45