Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:25 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:30 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:05 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:35 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:15 --:-- SGN-HPH VJ284 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-DAD VJ620 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:30 --:-- SGN-UIH VN7396 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:10 --:-- SGN-DAD BL666 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 G1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-CXR VJ612 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:50 --:-- SGN-DOH QR8973 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
09:00 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:05 12:05 SGN-DOH QR8971 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:15 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 G4-6 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 CLS
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
10:00 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 10:10 SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E CLS
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:00 11:05 SGN-HPH VN1186 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
11:10 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 E CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 OPN
11:35 12:10 SGN-THD VJ246 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:40 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:40 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:45 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
11:55 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VJ184 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:15 --:-- SGN-ICN VJ860 E OPN
12:25 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VJ658 I-J-K OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:55 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
13:00 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 OPN
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:15 --:-- SGN-HAN VJ150 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G1-3 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K OPN
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 G4-6 OPN
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:35 --:-- SGN-CXR VN9346 OPN
13:45 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
13:50 --:-- SGN-VII VJ210 I-J-K OPN
13:50 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
13:55 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
14:00 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:00 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:15 --:-- SGN-BWN BI382 H1-4 OPN
14:25 --:-- SGN-HAN VJ174 I-J-K OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:50 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-GMP ##HL7227 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:10 --:-- SGN-PQC BL321 OPN
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
15:10 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-XSP **VHPFW OPN
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 OPN
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
16:00 16:50 SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 OPN
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:15 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:15 --:-- SGN-HAN VJ114 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
16:25 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:50 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
17:30 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:30 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
17:35 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
17:40 --:-- SGN-HUI VJ314 I-J-K OPN
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 H5-7 OPN
17:55 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-DAD VJ642 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 F8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-CSX MF8672 CNX
18:05 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:10 --:-- SGN-PQC VN7827 OPN
18:15 --:-- SGN-PQC BL327 OPN
18:15 --:-- SGN-VII BL554 OPN
18:30 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN VJ172 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
18:45 --:-- SGN-HAN VJ164 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
18:55 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-PQC BL329 OPN
19:00 --:-- SGN-THD BL576 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:35 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:50 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 F4-6 OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F8-10 OPN
20:45 --:-- SGN-DAD VJ644 I-J-K OPN
20:55 --:-- SGN-CAN FX6065 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
21:05 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 H1-3 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F1-3 OPN
21:35 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:40 --:-- SGN-IST TK166 G1-7 OPN
21:40 --:-- SGN-HAN VJ182 I-J-K OPN
21:40 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
21:50 --:-- SGN-MNL 5J754 OPN
21:50 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:30 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
22:35 --:-- SGN-HAN VJ194 I-J-K OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ118 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
00:30 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:40 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 E8-10 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE BR382 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CNX
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:10 00:15 HPH-SGN VJ287. CLS
00:15 --:-- HKG-SGN **N7777N CLS
00:15 00:14 CXR-SGN VJ312R CLS
00:20 --:-- HAN-SGN BL797 CLS
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:25 00:20 HAN-SGN VJ173. CLS
00:30 01:11 ICN-SGN TW121 CLS
00:35 00:32 DAD-SGN VJ641. CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:45 01:00 HAN-SGN VJ185. CLS
00:45 00:50 DYG-SGN VJ2553. CLS
00:45 01:07 CXR-SGN VJ615. CLS
00:50 --:-- HKG-SGN HX538 CLS
01:00 01:09 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:10 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CNX
02:10 02:52 VII-SGN VJ223. CLS
02:15 02:45 HUI-SGN VJ315. CLS
03:30 --:-- CXR-SGN VN9341 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL155 CLS
05:40 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
05:50 --:-- HND-SGN JL79 CLS
06:00 05:29 CXR-SGN VJ607 CLS
06:20 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
07:10 --:-- CXR-SGN VN7349 CLS
07:20 07:02 CXR-SGN VJ603 CLS
07:25 07:07 DAD-SGN VJ621 CLS
07:25 07:03 DAD-SGN VJ685 CLS
07:35 08:23 DOH-SGN QR8972 CLS
07:35 --:-- CDG-SGN VN10 CLS
07:50 --:-- HAN-SGN BL747 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:00 07:40 JHB-SGN AK1490 CLS
08:00 07:48 HAN-SGN VJ123 CLS
08:10 08:02 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 07:55 SIN-SGN 3K555 CLS
08:15 08:04 DAD-SGN VJ633 CLS
08:20 08:11 DLI-SGN VJ361 CLS
08:30 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:30 08:30 SIN-SGN TR304 CLS
08:35 08:26 MNL-SGN PR591 CLS
08:35 --:-- HPH-SGN VN1181 CLS
08:40 08:30 HAN-SGN VJ135 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VN211 CLS
08:45 --:-- PQC-SGN BL304 CLS
08:50 08:30 PQC-SGN VJ320 CLS
08:50 08:56 TPE-SGN VJ841 CLS
08:55 09:15 KUL-SGN AK520 CLS
09:00 08:41 TBB-SGN VJ207 CLS
09:00 09:15 UIH-SGN VJ381 CLS
09:05 09:05 DMK-SGN DD3210 CLS
09:10 09:11 HAN-SGN VJ125 CLS
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 CLS
09:15 08:55 DMK-SGN FD650 CLS
09:15 09:47 BKK-SGN TG550 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
09:25 --:-- DLI-SGN BL345 CLS
09:25 09:35 HUI-SGN VJ303 CLS
09:25 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:30 --:-- SVO-SGN SU292 CLS
09:30 09:28 VCL-SGN VJ371 CLS
09:35 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:35 09:37 HKG-SGN VN599 CLS
09:45 --:-- PQC-SGN VN1820 CLS
09:50 --:-- HPH-SGN BL585 CLS
09:50 09:57 TPE-SGN BR395 CLS
10:00 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
10:00 09:55 KUL-SGN MH750 CLS
10:05 10:05 KUL-SGN AK528 CLS
10:05 --:-- HUI-SGN VN1371 CLS
10:10 10:05 VDH-SGN VN1401 CLS
10:10 10:08 HAN-SGN VN223 CLS
10:15 12:06 HKG-SGN CX767 OPN
10:15 10:18 HUI-SGN VJ301 CLS
10:15 10:30 ICN-SGN VJ865 CLS
10:20 10:25 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:25 --:-- HAN-SGN BL753 CLS
10:25 10:20 HPH-SGN VJ273 CLS
10:25 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:25 --:-- UIH-SGN VN7397 CLS
10:45 10:43 HAN-SGN VJ129 CLS
10:45 --:-- VII-SGN VN1263 CLS
10:50 10:28 DOH-SGN QR8970 CLS
10:50 10:42 DAD-SGN VJ649 CLS
11:00 --:-- THD-SGN BL565 CLS
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 CLS
11:00 10:54 ICN-SGN OZ731 CLS
11:00 10:57 SIN-SGN SQ178 CLS
11:00 --:-- CXR-SGN VN7351 CLS
11:05 10:52 HAN-SGN VJ153 CLS
11:05 11:05 THD-SGN VJ241 CLS
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 CLS
11:15 11:05 HPH-SGN VN1183 CLS
11:20 --:-- PKZ-SGN QV515 OPN
11:20 11:28 DAD-SGN VJ645 CLS
11:20 --:-- DLI-SGN VN1381 CLS
11:25 --:-- VCS-SGN 0V8052 CLS
11:25 --:-- PXU-SGN BL441 CLS
11:25 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
11:30 10:58 REP-SGN K6808 CLS
11:35 11:43 TPE-SGN BR391 CLS
11:35 12:51 HAN-SGN VJ131 OPN
11:35 11:24 DAD-SGN VJ629 CLS
11:45 11:35 HPH-SGN VJ289 CLS
11:45 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
12:00 11:35 KOS-SGN K6838 CLS
12:00 12:02 PQC-SGN VJ338 OPN
12:05 --:-- SIN-SGN BL110 OPN
12:05 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:10 --:-- PVG-SGN CZ6077 CLS
12:10 12:12 HAN-SGN VN227 OPN
12:20 --:-- PQC-SGN VJ322 OPN
12:35 --:-- VCS-SGN 0V8078 OPN
12:40 12:40 HAN-SGN VJ139 OPN
12:40 12:40 HUI-SGN VJ307 OPN
12:40 --:-- HAN-SGN VN229 OPN
12:50 --:-- ICN-SGN KE681 OPN
12:50 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
12:55 12:55 KUL-SGN AK526 OPN
13:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- PEN-SGN AK1502 OPN
13:05 --:-- BKK-SGN VN600 OPN
13:10 --:-- HAN-SGN VJ133 OPN
13:10 --:-- BKK-SGN VJ802 OPN
13:10 13:06 PUS-SGN VN423 OPN
13:15 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
13:15 --:-- VCL-SGN VJ373 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 OPN
13:20 13:05 HPH-SGN VJ275 OPN
13:25 13:15 BWN-SGN BI381 OPN
13:25 --:-- BMV-SGN BL425 OPN
13:25 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 OPN
13:30 12:35 DOH-SGN QR970 OPN
13:30 --:-- ICN-SGN VN409 OPN
13:40 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
13:50 --:-- PQC-SGN VJ324 OPN
14:05 --:-- KUL-SGN VJ826 OPN
14:10 --:-- SIN-SGN TR306 OPN
14:10 --:-- SIN-SGN VJ812 OPN
14:10 --:-- NGO-SGN VN341 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN BL765 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 OPN
14:20 --:-- ICN-SGN VJ863 OPN
14:20 --:-- NRT-SGN VN301 OPN
14:20 --:-- KIX-SGN VN321 OPN
14:25 --:-- CAN-SGN CZ373 OPN
14:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
14:25 --:-- SIN-SGN VN650 OPN
14:30 --:-- ROR-SGN **VHPFW OPN
14:40 --:-- VCS-SGN 0V8058 OPN
14:50 --:-- VCL-SGN BL463 OPN
14:50 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:55 --:-- PNH-SGN VN921 OPN
15:00 14:35 KHH-SGN VJ885 OPN
15:10 --:-- SIN-SGN 3K557 OPN
15:10 --:-- RGN-SGN VN942 OPN
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 OPN
15:20 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:25 --:-- VCS-SGN 0V8056 OPN
15:25 --:-- KUL-SGN OD561 OPN
15:25 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
15:30 --:-- REP-SGN K6824 OPN
15:30 --:-- BKK-SGN VJ804 OPN
15:40 --:-- KUL-SGN AK522 OPN
15:40 --:-- KUL-SGN MH758 OPN
15:40 --:-- HAN-SGN VJ147 OPN
15:40 --:-- DAD-SGN VJ647 OPN
15:45 --:-- VCS-SGN 0V8066 OPN
15:45 --:-- HAN-SGN VJ145 OPN
15:45 15:50 HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 --:-- MEL-SGN VN780 OPN
15:50 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
15:55 --:-- GAY-SGN BL1024 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
16:05 --:-- HKT-SGN VJ808 OPN
16:05 --:-- BKK-SGN VN604 OPN
16:15 --:-- HAN-SGN VJ191 OPN
16:15 --:-- HAN-SGN VN239 OPN
16:15 --:-- SYD-SGN VN772 OPN
16:30 --:-- TNN-SGN VJ859 OPN
16:35 --:-- HAN-SGN VJ141 OPN
16:35 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
16:45 --:-- PQC-SGN VN1824 OPN
16:45 --:-- HAN-SGN VN243 OPN
16:50 --:-- TPE-SGN CI783 OPN
16:50 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
16:55 --:-- HAN-SGN BL771 OPN
17:00 --:-- TBB-SGN BL435 OPN
17:00 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
17:00 --:-- HKG-SGN VN595 OPN
17:05 --:-- BKK-SGN BL130 OPN
17:05 --:-- CSX-SGN MF8671 CNX
17:05 --:-- HAN-SGN VJ167 OPN
17:05 --:-- HAN-SGN VJ187 OPN
17:05 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
17:15 --:-- SIN-SGN TR302 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- HAN-SGN VN247 OPN
17:20 --:-- VCS-SGN 0V8054 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
17:20 --:-- CAN-SGN VN503 OPN
17:25 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
17:25 --:-- PQC-SGN VJ326 OPN
17:30 --:-- DMK-SGN FD654 OPN
17:40 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
17:45 --:-- DLI-SGN BL351 OPN
17:50 --:-- VCS-SGN 0V8072 OPN
17:50 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
17:55 --:-- PQC-SGN BL320 OPN
17:55 --:-- PNH-SGN K6818 OPN
17:55 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
18:00 --:-- SIN-SGN VJ814 OPN
18:00 --:-- CGK-SGN VN630 OPN
18:05 --:-- KUL-SGN MH766 OPN
18:05 --:-- PNH-SGN QR971 OPN
18:05 --:-- HAN-SGN VJ171 OPN
18:10 --:-- HAN-SGN VJ121 OPN
18:10 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
18:15 --:-- CXR-SGN BL383 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VJ189 OPN
18:15 --:-- RMQ-SGN VJ853 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VN253 OPN
18:20 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
18:25 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
18:40 --:-- HKG-SGN CX799 OPN
18:40 --:-- SIN-SGN SQ186 OPN
18:45 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
18:45 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
19:00 --:-- VDH-SGN VJ261 OPN
19:00 --:-- PVG-SGN VN523 OPN
19:05 --:-- BKK-SGN TG556 OPN
19:05 --:-- PQC-SGN VN1826 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN VJ199 OPN
19:15 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN VN259 OPN
19:35 --:-- DXB-SGN EK392 OPN
19:35 --:-- SIN-SGN VN654 OPN
19:40 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
19:40 --:-- VCL-SGN VJ375 OPN
19:45 --:-- KUL-SGN AK524 OPN
19:45 --:-- NRT-SGN VN303 OPN
19:45 --:-- REP-SGN VN812 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN BL779 OPN
19:55 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
20:00 --:-- DMK-SGN DD3218 OPN
20:05 --:-- DLI-SGN VN1383 OPN
20:10 --:-- IST-HAN-SGN TK166 OPN
20:15 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN263 OPN
20:30 --:-- SIN-SGN 3K551 OPN
20:35 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
20:40 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:45 --:-- PEN-SGN LD562 OPN
20:55 --:-- VCL-SGN VJ379 OPN
20:55 --:-- PQC-SGN VN7826 OPN
21:00 --:-- PQC-SGN BL326 OPN
21:00 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
21:05 --:-- MNL-SGN 5J753 OPN
21:05 --:-- DMK-SGN FD658 OPN
21:05 --:-- HAN-SGN VJ115 OPN
21:05 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
21:05 --:-- BMV-SGN VN1417 OPN
21:10 --:-- DAD-SGN VJ653 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VN269 OPN
21:20 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
21:20 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:20 --:-- BKK-SGN VN602 OPN
21:25 --:-- TPE-SGN VJ843 OPN
21:25 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
21:30 --:-- DLI-SGN VJ369 OPN
21:30 --:-- HKG-SGN VJ877 OPN
21:30 --:-- ICN-SGN VN405 OPN
21:35 --:-- SIN-SGN VN658 OPN
21:45 --:-- PQC-SGN BL328 OPN
21:45 --:-- VDH-SGN BL517 OPN
21:45 --:-- ICN-SGN KE683 OPN
21:45 --:-- NRT-SGN NH831 OPN
21:50 --:-- BKK-SGN VJ806 OPN
21:50 --:-- KUL-SGN VN674 OPN
22:00 --:-- DLI-SGN 0V8381 OPN