Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:05 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
00:10 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
02:40 --:-- SGN-PNH K61 OPN
03:30 --:-- SGN-DOH QR8973 OPN
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 OPN
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 OPN
05:10 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K OPN
05:35 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
05:40 --:-- SGN-VII BL540 OPN
05:40 --:-- SGN-HAN BL740 OPN
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 OPN
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-PQC BL303 OPN
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
06:00 --:-- SGN-PNH K67819 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:00 --:-- SGN-SZX YG9001 CNX
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-HAN BL746 OPN
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:30 --:-- SGN-CXR BL380 OPN
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 OPN
06:40 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:45 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K OPN
06:55 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
07:00 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:05 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:20 --:-- SGN-HAN BL748 OPN
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 G OPN
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 OPN
07:55 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 OPN
08:00 --:-- SGN-UIH QH1122 G7-12 OPN
08:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
08:15 --:-- SGN-DLI BL342 OPN
08:20 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 OPN
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 OPN
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:45 --:-- SGN-HAN VJ132 I-J-K OPN
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 G OPN
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 OPN
08:50 --:-- SGN-VCL BL458 OPN
08:50 --:-- SGN-VDO QH1970 G7-12 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 OPN
08:55 --:-- SGN-BKK VJ801 G OPN
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
09:00 --:-- SGN-HKT VJ809 G OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G OPN
09:00 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:05 09:10 SGN-CXR VN1344 OPN
09:10 --:-- SGN-HAN BL752 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K OPN
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 OPN
09:15 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:30 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G OPN
09:30 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:35 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 OPN
09:45 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 OPN
09:50 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
09:55 --:-- SGN-VCS 0V8063 OPN
09:55 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
09:55 --:-- SGN-HAN BL758 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
10:20 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
10:20 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G OPN
10:30 --:-- SGN-HPH VN1184 OPN
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:35 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:40 --:-- SGN-HAN QH218 G7-12 OPN
10:45 --:-- SGN-HAN VJ180 I-J-K OPN
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
10:55 --:-- SGN-PQC VJ335 I-J-K OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K OPN
11:00 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K OPN
11:00 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:00 11:10 SGN-VCL VN1460 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:05 --:-- SGN-KHH VJ890 G OPN
11:05 11:10 SGN-THD VN1274 OPN
11:10 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K OPN
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
11:15 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 G OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 OPN
11:25 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
11:25 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-PXU BL442 OPN
11:35 11:35 SGN-BKK VN605 OPN
11:45 --:-- SGN-HAN VJ150 I-J-K OPN
11:50 --:-- SGN-PQC BL313 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
11:55 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
12:00 --:-- SGN-BKK BL133 OPN
12:00 --:-- SGN-THD QH1172 G7-12 OPN
12:00 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 OPN
12:05 --:-- SGN-PQC VN1815 OPN
12:10 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
12:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:35 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 OPN
12:40 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
12:45 --:-- SGN-DOH QR8971 OPN
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:00 --:-- SGN-VDO VN1286 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 OPN
13:20 --:-- SGN-VII VJ220 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-ICN VJ860 G OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 I4-6 OPN
13:25 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 I7-9 OPN
13:30 --:-- SGN-PQC VJ331 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K OPN
13:30 14:00 SGN-TPE VJ842 G OPN
13:35 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
13:40 13:40 SGN-REP K6825 OPN
13:50 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
13:50 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
13:55 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
14:00 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
14:05 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
14:10 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:10 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:10 --:-- SGN-VCL VJ372 I-J-K OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VJ813 G OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:20 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
14:30 --:-- SGN-DLI BL350 OPN
14:40 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
14:40 --:-- SGN-HKG VJ876 G OPN
14:55 --:-- SGN-HAN QH204 G7-12 OPN
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 G1-3 OPN
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 J5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-VCS 0V8065 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN BL772 OPN
15:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:05 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-PQC BL321 OPN
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
15:20 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8085 OPN
15:30 --:-- SGN-SIN 3K558 J8-10 OPN
15:30 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 I1-3 OPN
15:50 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
15:55 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
16:00 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-HUI VJ314 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-DAD VN134 OPN
16:00 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:05 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
16:05 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-SIN VN657 OPN
16:15 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 J8-10 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 OPN
16:20 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K OPN
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:30 --:-- SGN-CXR VN1352 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
17:00 --:-- SGN-UIH BL452 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN QH216 G7-12 OPN
17:00 --:-- SGN-DAD VJ642 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
17:00 16:30 SGN-CXR VN9520 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
17:10 --:-- SGN-BKK VN607 OPN
17:15 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 J5-7 OPN
17:20 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K OPN
17:20 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:30 --:-- SGN-TEN BL1220 OPN
17:30 --:-- SGN-HAN BL778 OPN
17:30 --:-- SGN-BKK VJ805 G OPN
17:40 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
17:45 --:-- SGN-PQC BL319 OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:45 --:-- SGN-HAN QH206 G7-12 OPN
17:45 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-UIH VJ382 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VJ130 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN138 OPN
18:00 --:-- SGN-PQC VN1833 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:10 --:-- SGN-PQC BL327 OPN
18:10 18:15 SGN-HUI VN1378 OPN
18:20 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
18:30 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:30 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
18:30 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
18:35 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:35 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-DAD BL684 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-VII BL554 OPN
18:55 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
19:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:15 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:20 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-DOH QR971 G1-8 OPN
19:25 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 19:45 SGN-HAN VN274 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:35 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-DAD VN142 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:10 --:-- SGN-DLI VJ362 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
20:30 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
20:35 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 H8-10 OPN
20:45 --:-- SGN-DAD