Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-ICN VN406 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:20 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:30 --:-- SGN-HAN VJ196. I-J-K CLS
00:50 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 02:00 SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A1-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:05 01:35 SGN-HAN BL788 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
05:20 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:35 --:-- SGN-VII VJ220 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-G12 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VJ164 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CNX
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 G7-G12 CLS
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-VII BL542 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-VDH VJ262 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:40 --:-- SGN-HUI BL500 CLS
06:40 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
07:00 --:-- SGN-PER **N80AD CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VJ118 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VCL VJ1390 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K CLS
07:00 08:00 SGN-THD VJ238 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:10 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K CLS
07:25 --:-- SGN-HPH BL586 CLS
07:30 --:-- SGN-HKG CV4626 CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:35 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K CLS
07:40 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
07:40 --:-- SGN-VDO QH1970 G7-G12 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:45 --:-- SGN-HUI VJ1308 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:05 --:-- SGN-THD VJ234 I-J-K CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-DOH QR8969 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-ICN KE396 CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:10 --:-- SGN-CDG AF253 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J5-7 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:15 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
09:15 10:30 SGN-BKK VJ801 G CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-PQC VN1833 CLS
09:40 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN QH204 G7-G12 CLS
09:55 --:-- SGN-KHH VN582 CLS
10:00 --:-- SGN-VII BL546 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN BL758 CLS
10:00 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:10 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:25 11:30 SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-HAN BL760 CLS
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:50 --:-- SGN-VII VJ1220 I-J-K CLS
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K CLS
10:55 12:00 SGN-THD VJ256 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:15 --:-- SGN-DAD BL674 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-VII VN7266 CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:25 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
11:25 --:-- SGN-HAN VJ136 I-J-K CLS
11:25 --:-- SGN-CNX VJ891 G CLS
11:25 --:-- SGN-CXR VN1340 CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
11:35 --:-- SGN-THD VJ258 I-J-K CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:40 12:55 SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:40 12:10 SGN-KHH VJ890 G CLS
11:45 --:-- SGN-VII VJ1228 I-J-K CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 CLS
12:00 --:-- SGN-DAD VJ624 I-J-K CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN7250 CLS
12:05 13:40 SGN-CXR VJ1694 I-J-K OPN
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:15 12:45 SGN-BKK VJ803 G CLS
12:25 --:-- SGN-UIH BL448 CLS
12:25 --:-- SGN-REP K6825 CLS
12:25 --:-- SGN-HUI VJ1312 I-J-K CLS
12:25 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 CLS
12:30 --:-- SGN-DLI VN1384 CLS
12:35 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K CLS
12:40 --:-- SGN-PQC BL313 CLS
12:40 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K CLS
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:55 13:30 SGN-SIN VJ813 G CLS
12:55 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8063 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 CLS
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
13:10 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K OPN
13:15 --:-- SGN-HAN VJ150 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 I1-3 CLS
13:30 14:25 SGN-PQC VJ331 I-J-K OPN
13:30 14:10 SGN-HUI VJ348 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 I4-6 OPN
13:35 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K OPN
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 G CLS
13:50 --:-- SGN-THD QH1172 G7-G12 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-NNG-HGH 3U8914 J1-4 CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
13:55 --:-- SGN-HUI VN7374 OPN
14:00 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
14:00 --:-- SGN-VDO VN1286 OPN
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:00 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
14:20 14:55 SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
14:20 --:-- SGN-HUI VN7372 OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 15:30 SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 G1-3 OPN
14:40 15:55 SGN-THD VJ240 I-J-K OPN
14:45 15:20 SGN-HAN VJ146 I-J-K OPN
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 J5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-CXR BL380 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:10 --:-- SGN-VCL BL464 OPN
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 G OPN
15:10 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
15:15 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
15:20 --:-- SGN-MNL PR598 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 OPN
15:30 16:25 SGN-DYG VJ2552 G OPN
15:30 16:25 SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:30 16:00 SGN-KUL VN675 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 J8-10 OPN
15:50 --:-- SGN-HAN QH206 G7-G12 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH VJ394 I-J-K OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
16:00 --:-- SGN-DAD BL690 OPN
16:00 17:00 SGN-VCL VJ372 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:05 --:-- SGN-PQC BL323 OPN
16:05 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 I8-10 OPN
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:15 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
16:15 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 H1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:20 --:-- SGN-DAD VN9434 OPN
16:25 --:-- SGN-DAD VJ1658 I-J-K OPN
16:25 --:-- SGN-DAD VJ658 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-PQC BL321 OPN
16:30 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:35 --:-- SGN-HUI VJ1310 I-J-K OPN
16:35 --:-- SGN-HAN VJ160 I-J-K OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:40 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
16:40 17:40 SGN-VII VN1268 OPN
16:40 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:40 --:-- SGN-CXR VN9348 OPN
16:45 17:15 SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:50 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
16:50 17:00 SGN-TPE VN570 OPN
16:55 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-CXR VN1342 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 18:20 SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
17:10 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
17:15 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
17:30 18:10 SGN-HPH VJ274 I-J-K OPN
17:30 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
17:35 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
17:35 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 G OPN
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K CLS
17:40 --:-- SGN-HPH VN7190 OPN
17:45 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 J5-7 OPN
17:55 --:-- SGN-UIH VJ382 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 H8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 18:15 SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:05 --:-- SGN-HAN VN7286 OPN
18:10 --:-- SGN-HKG VN598 OPN
18:10 --:-- SGN-CXR VN9346 OPN
18:15 --:-- SGN-VII BL554 OPN
18:15 --:-- SGN-HPH BL596 OPN
18:15 --:-- SGN-HUI VJ1318 I-J-K OPN
18:20 --:-- SGN-HAN-IST TK170 I1-7 OPN
18:30 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
18:35 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-VCL VJ390 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN BL778 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-DAD VJ620 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 G1-10 OPN
19:15 19:30 SGN-THD VJ254 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-DAD VN7138 OPN
19:40 --:-- SGN-DAD BL688 OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:40 20:55 SGN-HAN VJ184 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K OPN
19:40 19:50 SGN-BMV VN1416 OPN
19:45 --:-- SGN-HAN QH208 G7-G12 OPN
19:50 --:-- SGN-THD BL576 OPN
19:50 --:-- SGN-HAN BL796 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:50 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K OPN
19:50 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
19:50 20:50 SGN-HPH VJ284 I-J-K OPN
19:55 --:-- SGN-DAD VN7150 OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:10 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 H4-6 OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
20:20 21:15 SGN-HPH VJ1286 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
20:35 --:-- SGN-BWN BI384 J5-8 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 H8-10 OPN
20:50 --:-- SGN-HAN BL794 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VJ114 I-J-K OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 J1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
21:10 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
21:10 20:00 SGN-HAN VN7274 OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:20 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 H1-3 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VJ182 I-J-K OPN
21:50 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:15 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 I OPN
22:15 --:-- SGN-DAD VN7142 OPN
22:25 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
22:35 --:-- SGN-SYD JQ62 J5-10 OPN
22:35 23:20 SGN-HAN VJ194 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL154 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:00 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 G OPN
00:20 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:30 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
02:00 --:-- SGN-MEL JQ64 J5-10 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
03:05 --:-- SGN-IST TK6471 CNX
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:10 01:15 HAN-SGN VJ177. CLS
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:25 00:20 THD-SGN VJ247. CLS
00:25 00:41 ICN-SGN VJ861. CLS
00:30 --:-- HAN-SGN BL793 CLS
00:30 00:40 ICN-SGN TW121 CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:40 01:05 HAN-SGN VJ179. CLS
00:45 --:-- HKG-SGN