Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 01:20 SGN-HAN VJ182. I-J-K CLS
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 E8-10 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 CLS
05:30 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL526 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:40 --:-- SGN-DAD VN7106 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-CXR VJ614 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:05 --:-- SGN-UIH VJ380 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:20 --:-- SGN-THD BL486 CLS
06:20 --:-- SGN-HAN BL784 CLS
06:25 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
06:25 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VDH VJ262 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL782 CLS
06:40 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
06:45 --:-- SGN-DAD VN7100 CLS
06:45 --:-- SGN-HAN VN7206 CLS
06:50 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:55 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
07:00 --:-- SGN-DLI BL354 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL584 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 CLS
07:15 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
07:25 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
07:45 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:05 --:-- SGN-VII VJ210 I-J-K CLS
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:10 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
08:25 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
08:25 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
08:40 --:-- SGN-PQC BL263 CLS
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 G4-6 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:05 --:-- SGN-HPH VJ274 I-J-K CLS
09:05 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:20 --:-- SGN-PXU BL256 OPN
09:25 --:-- SGN-HAN BL786 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 10:00 SGN-HAN VN228 OPN
09:35 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
09:40 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8075 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G1-3 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F1-3 CLS
09:55 --:-- SGN-HUI BL570 OPN
10:00 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:05 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 H1-4 OPN
10:20 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E OPN
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:40 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:45 11:25 SGN-CXR VJ602 I-J-K OPN
10:45 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
11:00 --:-- SGN-DAD BL582 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:05 --:-- SGN-DAD VN7108 OPN
11:10 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
11:10 --:-- SGN-DLI VN1384 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 E OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 OPN
11:30 --:-- SGN-VCL BL228 OPN
11:30 12:40 SGN-CXR VJ698 I-J-K OPN
11:30 12:00 SGN-DAD VN122 OPN
11:35 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:55 --:-- SGN-PQC BL265 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
12:00 --:-- SGN-BKK BL663 OPN
12:00 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:05 12:40 SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
12:10 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:25 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:35 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 OPN
12:40 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
12:40 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
12:45 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
12:45 14:05 SGN-HPH VN1188 OPN
12:50 --:-- SGN-HAN BL796 OPN
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:55 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
13:00 --:-- SGN-PQC VN1831 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL661 OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G4-6 OPN
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 G7-9 OPN
13:30 --:-- SGN-CXR BL362 OPN
13:30 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:45 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K OPN
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:50 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
13:55 --:-- SGN-PQC BL267 OPN
13:55 --:-- SGN-DAD BL588 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:15 15:00 SGN-DAD VN7118 OPN
14:15 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
14:20 --:-- SGN-DMK **HSMED OPN
14:25 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:30 --:-- SGN-TBB BL328 OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K OPN
14:40 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
14:40 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
14:45 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K CLS
14:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
14:50 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DLI BL358 OPN
14:55 --:-- SGN-HAN BL802 OPN
14:55 14:55 SGN-DOH QR8971 OPN
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-PQC BL269 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:05 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:20 --:-- SGN-DAD BL600 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-DAD VN134 OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 OPN
15:35 --:-- SGN-PQC VJ337 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:45 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
15:45 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 G1-3 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
15:55 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
15:55 --:-- SGN-CXR VN1348 OPN
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
16:00 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:05 16:20 SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:10 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-CXR VJ612 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:30 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
16:35 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-VDH BL350 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:00 --:-- SGN-CXR VN9364 OPN
17:15 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:15 --:-- SGN-HAN VN7268 OPN
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:25 --:-- SGN-DAD BL590 OPN
17:25 --:-- SGN-DAD BL596 OPN
17:30 --:-- SGN-PNH VJ834 E OPN
17:45 --:-- SGN-HAN BL806 OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
17:55 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:10 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD VN7136 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN BL800 OPN
18:30 --:-- SGN-VII BL528 OPN
18:30 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
18:45 --:-- SGN-CXR VN1350 OPN
18:55 --:-- SGN-HAN VJ164 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:15 --:-- SGN-PQC BL273 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-PQC VN1829 OPN
19:25 --:-- SGN-SIN VN653 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:35 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:40 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN VJ194 I-J-K OPN
20:05 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-PQC VN7813 OPN
20:20 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-DAD VN7128 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
20:25 --:-- SGN-AUH EY440 OPN
20:30 --:-- SGN-CXR VN7368 OPN
20:40 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
20:40 --:-- SGN-PQC VN7811 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:50 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
20:55 --:-- SGN-CAN FX6065 OPN
21:00 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:05 21:20 SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 F5-7 OPN
21:15 --:-- SGN-HAN VN7250 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD BL594 OPN
21:20 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:30 --:-- SGN-IST TK166 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F8-10 OPN
21:40 --:-- SGN-SIN 3K552 F1-3 OPN
21:50 --:-- SGN-DAD VN7122 OPN
21:55 --:-- SGN-HAN BL816 OPN
22:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:00 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-DAD VN7142 OPN
22:10 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-HAN BL814 OPN
22:20 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:30 --:-- SGN-SZX 8F782 OPN
22:30 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
22:35 --:-- SGN-MEL JQ64 H5-10 OPN
22:35 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL612 OPN
22:45 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:25 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:30 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-HAN VJ172 I-J-K OPN
23:45 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:45 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
01:50 --:-- SGN-TPE BR382 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:35 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX569 CLS
05:00 --:-- SGN-DOH QR8973 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:25 --:-- CXR-SGN BL367 CLS
00:30 --:-- DAD-SGN BL597 CLS
00:30 02:37 HAN-SGN VJ185. CLS
00:30 02:22 DAD-SGN VJ641. CLS
00:35 --:-- HAN-SGN RH320 CLS
00:35 --:-- SIN-SGN VN652 CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:45 02:40 DYG-SGN VJ2553. CLS
00:45 02:10 DAD-SGN VJ639. CLS
00:55 03:15 CXR-SGN VJ609. CLS
01:05 01:32 MNL-SGN Z2294 CLS
01:10 01:15 HUI-SGN VJ315. CLS
01:25 01:58 HAN-SGN VJ153. CLS
01:35 01:58 HPH-SGN VJ283. CLS
01:35 02:07 HPH-SGN VJ287. CLS
02:15 02:17 CXR-SGN VJ697. CLS
02:25 02:29 HAN-SGN VJ177. CLS
02:30 04:10 HAN-SGN VJ161. CLS
02:30 03:31 DAD-SGN VJ629. CLS
02:45 02:46 HAN-SGN VJ193. CLS
03:40 03:50 DAD-SGN VJ647. CLS
03:55 --:-- CXR-SGN BL369 CLS
04:15 --:-- DAD-SGN BL599 CLS
05:15 --:-- HND-SGN JL79 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL613 CLS
05:35 --:-- PQC-SGN BL274 CLS
05:50 --:-- CDG-SGN VN10 CLS
06:00 --:-- CXR-SGN VN9343 CLS
06:05 --:-- CXR-SGN BL371 CLS
06:10 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
06:15 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
06:50 06:47 CXR-SGN VJ603 CLS
06:55 --:-- CXR-SGN VN7349 CLS
07:00 07:05 CXR-SGN VJ601 CLS
07:15 07:08 DAD-SGN VJ649 CLS
07:25 07:20 HAN-SGN VJ155 CLS
07:30 07:15 DOH-SGN QR972 CLS
07:35 07:33 HAN-SGN VJ123 CLS
07:40 07:40 HAN-SGN VJ121 CLS
07:45 --:-- DAD-SGN VN7105 CLS
07:45 --:-- DAD-SGN VN7131 CLS
08:00 07:50 DLI-SGN VJ361 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN7197 CLS
08:05 07:30 KUL-SGN AK520 CLS
08:05 --:-- CXR-SGN VN7351 CLS
08:10 08:05 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- SIN-HKG-SGN CX650 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 08:20 SIN-SGN 3K555 CLS
08:15 08:00 SIN-SGN TR304 CLS
08:20 08:10 JHB-SGN AK1490 CLS
08:30 --:-- VCS-SGN 0V8050 CLS
08:30 09:20 MNL-SGN PR591 CLS
08:30 08:18 HPH-SGN VJ271 CLS
08:30 08:34 DAD-SGN VJ633 CLS
08:40 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VN211 CLS
08:45 --:-- PQC-SGN BL260 CLS
08:45 --:-- HAN-SGN BL781 CLS
09:00 --:-- SVO-SGN SU292 CLS
09:00 09:05 UIH-SGN VJ381 CLS
09:05 09:20 DMK-SGN DD3210 CLS
09:05 08:54 BKK-SGN TG550 CLS
09:05 09:02 VCL-SGN VJ371 CLS
09:05 --:-- UIH-SGN VN1393 CLS
09:10 09:18 TPE-SGN VJ841 CLS
09:10 08:56 HAN-SGN VN217 CLS
09:15 09:15 DMK-SGN FD650 CLS
09:15 --:-- DLI-SGN VN1381 CLS
09:15 --:-- DAD-SGN VN7143 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
09:25 09:25 KUL-SGN OD563 CLS
09:25 09:40 TBB-SGN VJ207 CLS
09:25 09:40 HUI-SGN VJ317 CLS
09:25 09:23 DAD-SGN VJ637 CLS
09:30 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:35 --:-- VCS-SGN 0V8076 CLS
09:35 --:-- HKG-SGN VN599 CLS
09:40 --:-- HAN-SGN VN219 CLS
09:45 09:41 TPE-SGN BR395 CLS
09:45 10:03 DAD-SGN VJ645 CLS
09:50 --:-- HPH-SGN BL511 CLS
09:50 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
09:50 09:30 HUI-SGN VN1371 CLS
09:50 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
10:00 09:55 XSP-SGN ##VQBMM CLS
10:00 09:56 KUL-SGN MH750 CLS
10:00 11:29 ICN-SGN VJ865 OPN
10:10 10:30 VDH-SGN VJ263 OPN
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 CLS
10:15 10:04 HKG-SGN CX767 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
10:20 10:15 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:20 --:-- DAD-SGN BL583 OPN
10:20 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:20 --:-- DAD-SGN VN7101 CLS
10:35 10:34 HPH-SGN VJ273 OPN
10:40 10:50 PQC-SGN VJ320 OPN
10:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
10:50 --:-- HAN-SGN BL787 OPN
10:50 10:58 THD-SGN VJ241 OPN
10:55 --:-- THD-SGN BL487 OPN
10:55 10:58 SIN-SGN SQ178 OPN
10:55 11:17 HAN-SGN VJ129 OPN
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 OPN
11:05 11:31 ICN-SGN OZ731 OPN
11:10 10:40 REP-SGN K6808 OPN
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 OPN
11:15 10:50 VDH-SGN VN1401 OPN
11:25 --:-- PQC-SGN BL262 OPN
11:30 --:-- DMK-SGN **HSMED OPN
11:30 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
11:30 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
11:35 --:-- VCS-SGN 0V8052 OPN
11:35 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
11:40 12:16 TPE-SGN BR391 OPN
11:40 --:-- KOS-SGN K6838 OPN
11:55 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
11:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:00 --:-- PVG-SGN CZ6077 OPN
12:00 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
12:05 --:-- SIN-SGN BL656 OPN
12:05 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
12:05 --:-- DAD-SGN VJ631 OPN
12:10 --:-- KUL-SGN AK528 OPN
12:10 --:-- HAN-SGN VJ139 OPN
12:10 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
12:10 --:-- HAN-SGN VN227 OPN
12:15 --:-- PQC-SGN VJ338 OPN
12:15 --:-- PQC-SGN VN1824 OPN
12:20 --:-- VCS-SGN 0V8074 OPN
12:40 13:05 DLI-SGN BL355 OPN
12:40 --:-- ICN-SGN KE681 OPN
12:40 --:-- HAN-SGN VN229 OPN
12:45 --:-- VCS-SGN 0V8078 OPN
12:45 --:-- PQC-SGN VJ322 OPN
12:50 --:-- BMV-SGN BL563 OPN
12:50 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:50 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
12:50 13:04 PUS-SGN VN423 OPN
12:55 --:-- KUL-SGN AK526 OPN
13:00 --:-- PEN-SGN AK1502 OPN
13:00 --:-- BKK-SGN VJ802 OPN
13:00 --:-- BKK-SGN VN600 OPN
13:10 --:-- PQC-SGN BL266 OPN
13:10 --:-- NRT-SGN VN301 OPN
13:15 13:15 PXU-SGN BL257 OPN
13:15 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 OPN
13:20 --:-- HUI-SGN BL571 OPN
13:25 --:-- DOH-SGN QR8970 OPN
13:25 --:-- ICN-SGN VN409 OPN
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 OPN
13:30 --:-- DLI-SGN VN1385 OPN
13:40 --:-- KIX-SGN VN321 OPN
13:40 --:-- NGO-SGN VN341 OPN
13:45 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
13:55 13:55 DOH-SGN QR970 OPN
14:05 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
14:05 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:05 --:-- HKT-SGN VJ808 OPN
14:05 --:-- KUL-SGN VJ826 OPN
14:10 --:-- HAN-SGN VJ189 OPN
14:10 --:-- SIN-SGN VJ812 OPN
14:15 --:-- VII-SGN BL521 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN BL797 OPN
14:15 --:-- SIN-SGN TR306 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN VJ161 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 OPN
14:20 --:-- SIN-SGN VN650 OPN
14:25 14:40 DAD-SGN BL589 OPN
14:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
14:30 --:-- CAN-SGN CZ373 OPN
14:40 --:-- PQC-SGN BL276 OPN
14:40 --:-- SIN-SGN SQ184 OPN
14:40 --:-- DAD-SGN VN7109 OPN
14:45 --:-- VCL-SGN BL229 OPN
14:45 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
14:50 --:-- VCS-SGN 0V8058 OPN
14:50 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:55 --:-- SIN-SGN 3K557 OPN
14:55 --:-- ICN-SGN VJ863 OPN
14:55 --:-- KHH-SGN VJ885 OPN
15:05 --:-- REP-SGN K6824 OPN
15:05 --:-- PNH-SGN VN921 OPN
15:15 --:-- TNN-SGN VJ859 OPN
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 OPN
15:20 --:-- DMK-SGN FD654 OPN
15:20 --:-- BKK-SGN VJ804 OPN
15:25 --:-- KUL-SGN OD561 OPN
15:30 --:-- VCS-SGN 0V8056 OPN
15:30 15:35 DAD-SGN VN125 OPN
15:35 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:35 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
15:40 --:-- KUL-SGN MH758 OPN
15:40 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
15:40 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
15:45 --:-- VCL-SGN VJ379 OPN
15:50 --:-- KUL-SGN AK522 OPN
15:50 --:-- PQC-SGN VN1830 OPN
15:50 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
15:55 --:-- VCS-SGN 0V8066 OPN
16:00 --:-- BKK-SGN BL664 OPN
16:00 --:-- SYD-SGN VN772 OPN
16:05 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
16:05 --:-- BKK-SGN VN604 OPN
16:10 --:-- HAN-SGN VN239 OPN
16:10 --:-- MEL-SGN VN780 OPN
16:15 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
16:20 --:-- HAN-SGN VJ151 OPN
16:20 --:-- PQC-SGN VJ328 OPN
16:25 --:-- HAN-SGN VJ191 OPN
16:25 --:-- CSX-SGN YG9044 OPN
16:30 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:40 --:-- SIN-SGN TR302 OPN
16:40 --:-- HAN-SGN VN243 OPN
16:45 --:-- CXR-SGN BL367 OPN
16:45 --:-- TPE-SGN CI783 OPN
16:50 --:-- HAN-SGN BL789 OPN
17:00 --:-- HKG-SGN VN595 OPN
17:05 --:-- BKK-SGN BL662 OPN
17:05 --:-- CAN-SGN VN503 OPN
17:10 --:-- DLI-SGN BL359 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
17:15 --:-- HAN-SGN VN247 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
17:20 --:-- CGK-SGN VN630 OPN
17:25 --:-- TBB-SGN BL329 OPN
17:25 --:-- HAN-SGN BL805 OPN
17:25 --:-- HAN-SGN VJ147 OPN
17:25 --:-- PQC-SGN VJ326 OPN
17:30 18:50 HPH-SGN VN1189 OPN
17:35 --:-- VCS-SGN 0V8054 OPN
17:40 --:-- PQC-SGN BL268 OPN
17:45 --:-- HAN-SGN VN249 OPN
17:50 --:-- DAD-SGN VN7119 OPN
17:55 --:-- HKG-SGN CX799 OPN
18:00 --:-- VCS-SGN 0V8072 OPN
18:00 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
18:05 --:-- PQC-SGN VJ330 OPN
18:15 --:-- PNH-SGN QR971 OPN
18:15 --:-- RMQ-SGN VJ853 OPN
18:15 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VN253 OPN
18:20 --:-- HAN-SGN VJ145 OPN
18:25 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
18:25 --:-- PVG-SGN VN523 OPN
18:30 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
18:35 --:-- SIN-SGN SQ186 OPN
18:35 --:-- PQC-SGN VN1826 OPN
18:40 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:45 --:-- DAD-SGN BL601 OPN
18:45 --:-- KUL-SGN MH766 OPN
18:45 --:-- DAD-SGN VN133 CLS
18:45 --:-- HAN-SGN VN257 OPN
18:50 --:-- CXR-SGN VN1349 OPN
19:00 --:-- AUH-SGN EY441 CNX
19:00 --:-- SIN-SGN VJ814 OPN
19:05 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
19:10 --:-- THD-SGN VJ253 OPN
19:10 --:-- NRT-SGN VN303 OPN
19:15 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
19:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN VN259 OPN
19:20 --:-- DLI-SGN VN1383 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VJ195 OPN
19:30 --:-- VDH-SGN VJ261 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:30 --:-- DAD-SGN VN7127 OPN
19:30 --:-- REP-SGN VN812 OPN
19:35 --:-- SIN-SGN VN654 OPN
19:40 --:-- HAN-SGN VJ125 OPN
19:40 --:-- VCL-SGN VJ375 OPN
19:45 20:05 HAN-SGN BL807 OPN
19:45 --:-- BKK-SGN TG556 OPN
19:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
20:00 --:-- DMK-SGN DD3218 OPN
20:00 --:-- DXB-SGN EK392 OPN
20:00 --:-- IST-HAN-SGN TK166 OPN
20:05 --:-- PNH-SGN VJ835 OPN
20:10 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN263 OPN
20:25 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
20:30 --:-- HAN-SGN VN7251 OPN
20:40 --:-- KUL-SGN AK524 OPN
20:45 --:-- DAD-SGN BL591 OPN
20:45 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
20:45 --:-- HAN-SGN VN267 OPN
20:50 --:-- VDH-SGN BL351 OPN
20:55 --:-- HAN-SGN BL809 OPN
20:55 --:-- PEN-SGN LD562 OPN
21:00 --:-- SIN-SGN 3K551 OPN
21:00 --:-- CGK-SGN 8F782 OPN
21:00 --:-- KUL-SGN VN674 OPN
21:05 --:-- DMK-SGN FD658 OPN
21:05 --:-- MEL-SGN JQ63 OPN
21:05 --:-- HKG-SGN VJ877 OPN
21:05 --:-- ICN-SGN VN405 OPN
21:10 --:-- NRT-SGN NH831 OPN
21:10 --:-- CXR-SGN VJ611 OPN
21:10 --:-- BKK-SGN VN602 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VN269 OPN
21:25 --:-- BKK-SGN VJ806 OPN
21:25 --:-- TPE-SGN VJ843 OPN
21:30 --:-- DAD-SGN VJ655 OPN
21:35 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
21:35 --:-- ICN-SGN TW121 OPN
21:35 --:-- SIN-SGN VN658 OPN
21:40 --:-- ICN-SGN KE683 OPN
21:40 --:-- CXR-SGN VN1351 OPN
21:45 --:-- HAN-SGN VN277 OPN
21:50 --:-- CAN-SGN CZ367 OPN
22:00 --:-- TPE-SGN B7029 OPN
22:00 --:-- PQC-SGN BL272 OPN
22:00 --:-- NRT-SGN JL759 OPN
22:00 --:-- XMN-SGN MF8005 OPN
22:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
22:05 --:-- PQC-SGN VN1828 OPN
22:10 --:-- PNH-SGN K6816 OPN
22:10 --:-- BMV-SGN VJ357 OPN
22:15 --:-- HAN-SGN VJ163 OPN
22:15 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
22:15 --:-- HAN-SGN VN279 OPN
22:20 22:20 HAN-SGN BL811 OPN
22:20 --:-- BMV-SGN VN1415 OPN
22:25 --:-- DLI-SGN 0V8381 OPN
22:30 --:-- THD-SGN BL491 OPN
22:30 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
22:40 --:-- HAN-SGN BL819 OPN
22:40 --:-- ICN-SGN OZ735 OPN
22:45 --:-- VII-SGN BL529 OPN
22:45 --:-- REP-SGN K6822 OPN
22:45 --:-- REP-SGN VN814 OPN
22:50 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
22:55 --:-- ICN-SGN KE685 OPN
22:55 --:-- HAN-SGN VJ167 OPN
22:55 --:-- HAN-SGN VN7269 OPN
23:00 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
23:00 --:-- PQC-SGN VN7812 OPN
23:05 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
23:05 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:10 --:-- HAN-SGN BL801 OPN
23:10 --:-- HAN-SGN VN285 OPN
23:15 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
23:20 --:-- HAN-SGN BL803 OPN
23:25 --:-- HAN-SGN VN7219 OPN
23:25 --:-- CXR-SGN VN7369 OPN
23:30 --:-- NRT-SGN NH833 OPN
23:30 --:-- PQC-SGN VN7810 OPN
23:50 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
23:50 --:-- HAN-SGN VN287 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
00:10 --:-- HKG-SGN CX721 CLS
00:15 --:-- HAN-SGN VN7219. CLS
01:00 00:41 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CLS
01:35 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
02:55 --:-- HKG-SGN HX568 CLS
03:30 04:00 DOH-SGN QR8972 CLS