Căn cứ Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và đã có hiệu lực một phần kể từ ngày 15/01/2024;

           Căn cứ Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT,

          Nhằm đảo bảo tuân thủ đúng và đầy đủ quy định pháp luật hiện hành trong công tác đảm bảo an ninh hàng không, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cập nhật quy định về giấy tờ đi tàu bay tại Cảng như sau:

1. Khoản 3, Điều 46. Quy định chuyển tiếp: "Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024".

Vì vậy thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân có thời hạn sử dụng được nêu trên thì phù hợp để hành khách sử dụng khi đi tàu bay.

2. Khoản 2, Điều 46 Luật Căn cước cũng có thông tin về giá trị sử dụng của giấy Chứng minh nhân dân. Cụ thể như sau: "Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu câu công dân thay đôi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tò đã câp".

Như vậy, bắt đầu kể từ ngày 01/01/2025 giấy chứng minh nhân dân sẽ hết giá trị sử dụng và không phù hợp để hành khách sử dụng khi đi tàu bay theo quy định tại Thông tư 42/2023/TT-BGTVT.

         Trân trọng thông báo.

         Cảng HKQT Tân Sơn Nhất