THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (Lần 4) V/v thực hiện hạng mục: Cung cấp lốp cho phương tiện phục vụ hoạt động bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân

( TẢI VỀ )