Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:30 08:30 THD-SGN VJ256 OPN
08:55 --:-- THD-SGN BL486 OPN
10:15 10:15 THD-CXR VJ792 OPN
10:30 --:-- THD-SGN VJ252 OPN
16:40 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
16:45 --:-- THD-SGN VJ254 OPN
17:10 --:-- THD-SGN VJ246 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ244 OPN
20:30 --:-- THD-SGN BL490 OPN
22:15 --:-- THD-SGN VJ250 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:30 08:30 THD-SGN VJ256 OPN
08:55 --:-- THD-SGN BL486 OPN
10:15 10:15 THD-CXR VJ792 OPN
10:30 --:-- THD-SGN VJ252 OPN
16:40 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
16:45 --:-- THD-SGN VJ254 OPN
17:10 --:-- THD-SGN VJ246 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ244 OPN
20:30 --:-- THD-SGN BL490 OPN
22:15 --:-- THD-SGN VJ250 OPN