THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ : Về việc "Mua sắm Bản quyền phần mềm Fortigate 500E Firewall" (TẢI VỀ)