THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ : Về việc "Mua sắm vật tư sử dụng cho máy dò chất nổ và sửa chữa máy dò chất nổ" (TẢI VỀ)