Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
07:45 --:-- VII-CXR BL521 OPN
07:55 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
08:20 --:-- VII-DAD 0V8021 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:15 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VN7265 OPN
12:05 --:-- VII-SGN BL549 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:10 --:-- VII-SGN VJ229 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:50 --:-- VII-SGN VN7267 OPN
14:05 --:-- VII-SGN VJ1227 OPN
15:50 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:35 --:-- VII-SGN BL559 OPN
21:35 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
23:25 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 --:-- SGN-VII BL542 OPN
07:15 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:15 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
08:45 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
10:35 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:50 --:-- SGN-VII VN7264 OPN
11:35 --:-- CXR-VII BL520 OPN
12:20 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:40 --:-- SGN-VII VJ1220 OPN
12:55 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
13:10 --:-- SGN-VII VN7266 OPN
13:35 --:-- SGN-VII VJ1228 OPN
15:20 --:-- DAD-VII 0V8020 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:15 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
18:30 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:30 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
20:05 --:-- SGN-VII BL558 OPN
21:05 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
22:55 --:-- SGN-VII VJ228 OPN