Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:55 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:15 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
23:25 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:00 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:05 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:40 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:45 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
12:00 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:10 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:40 --:-- SGN-VII BL546 OPN
18:25 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
19:10 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:30 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:55 --:-- SGN-VII BL554 OPN
21:00 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
22:55 --:-- SGN-VII VJ228 OPN