Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:20 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:30 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:40 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
17:50 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
19:45 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:30 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:55 --:-- VII-SGN BL555 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:00 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:10 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:40 --:-- SGN-VII QH1152 OPN
10:45 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
11:00 --:-- SGN-VII VJ214 OPN
12:00 --:-- SGN-VII BL542 OPN
12:10 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:20 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
13:30 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
14:30 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
15:00 --:-- HAN-VII VN1713 OPN
16:50 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
17:20 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
19:05 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:15 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:50 --:-- BMV-VII QH1762 OPN
21:25 --:-- SGN-VII BL554 OPN