Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:20 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
14:35 14:35 BMV-HAN QH-1402
16:50 16:10 DAD-BMV VN1914 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:50 08:50 HAN-BMV VN1603 OPN
11:55 11:55 SGN-BMV BL424 OPN
12:25 12:25 VII-BMV VJ741 OPN
14:00 14:00 HAN-BMV QH-1401
16:10 16:10 DAD-BMV VN1915 OPN
20:25 20:25 SGN-BMV VN1416 OPN
20:30 20:30 SGN-BMV VJ356 OPN