Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:40 08:40 BMV-DAD VN1914 OPN
10:45 10:45 BMV-VII VJ740 OPN
11:55 11:55 BMV-SGN BL563 OPN
13:50 13:50 BMV-HAN BL204 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN VJ492 OPN
20:30 20:30 BMV-SGN VJ357 OPN
21:25 21:25 BMV-SGN VJ1415 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:10 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
10:10 --:-- HAN-BMV VJ491 CLS
11:20 --:-- SGN-BMV BL562 CLS
13:15 --:-- HAN-BMV BL203 CLS
14:10 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
20:00 --:-- HAN-BMV VJ356 OPN
20:45 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN