Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
10:30 10:30 BMV-HPH VJ670 OPN
10:40 10:40 BMV-VII VJ740 OPN
11:05 11:05 BMV-HAN VN1602 OPN
12:40 12:40 BMV-VII QH1762 OPN
13:45 13:45 BMV-SGN BL425 OPN
14:50 14:50 BMV-HAN VJ492 OPN
15:15 15:15 BMV-HAN QH1402 OPN
20:35 20:35 BMV-SGN VN1415 OPN
21:55 21:55 BMV-SGN VJ357 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
10:35 10:35 VII-BMV QH1761 OPN
12:15 12:15 SGN-BMV BL424 OPN
12:35 12:35 VII-BMV VJ741 OPN
13:00 13:00 HAN-BMV QH1401 OPN
18:05 18:05 HAN-BMV VN1603 OPN
20:30 20:30 SGN-BMV VJ356 OPN