Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 24-26 OPN
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 28-29 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 14-21 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 14-21 OPN
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 28-29 OPN
20:10 20:10 BMV-SGN VN1417 42-45 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 35-38 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:50 08:50 HAN-BMV VN1603 OPN
11:55 11:55 SGN-BMV BL424 OPN
12:20 12:20 VII-BMV VJ741 OPN
19:30 19:30 SGN-BMV VN1416 OPN
20:30 20:30 SGN-BMV VJ356 OPN