Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
11:35 11:35 BMV-VII QH1762 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN QH1402
16:50 16:50 BMV-DAD VN1914 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
21:40 21:40 BMV-SGN VN1417 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 --- OPN
08:50 08:50 HAN-BMV VN1603 --- OPN
10:55 10:55 VII-BMV QH1761 --- OPN
11:55 11:55 SGN-BMV BL424 --- OPN
12:35 12:35 VII-BMV VJ741 --- OPN
14:00 14:00 HAN-BMV QH1401
16:10 16:10 DAD-BMV VN1915 OPN
20:30 20:30 SGN-BMV VJ356 --- OPN
21:00 21:00 SGN-BMV VN1416 --- OPN