TỔNG CÔNG TY

CẢNG HK VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HK BUÔN MA THUỘT

 

 
   
 

Số:          /TB - CHKBMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 8  năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh dịch vụ ghế massage

tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

 

        Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-CHKBMT ngày 28/8/2023 của Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh dịch vụ ghế massage tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thông báo kết quả lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh dịch vụ ghế massage như sau:

  1. Thông tin đơn vị được lựa chọn:

Vị trí

Khu vực

Dịch vụ kinh doanh

Diện tích (m2)

Lợi ích tối thiểu VNĐ/ghế/tháng
(chưa bao gồm VAT)

Tỷ lệ phân chia trúng lựa chọn

Đơn vị trúng lựa chọn

F1-08

Khu vực công cộng sảnh đi-Tầng 1

Ghế massage

5,4

  1.600.000

 

18,5%

 

Công ty TNHH TMDV Kơ Nia

F2-02

Gần cửa boarding số 1-Tầng 2

Ghế massage

3,6

  1.600.000

 

18,5%

 

Công ty TNHH TMDV Kơ Nia

F2-23

Gần cửa boarding số 4-Tầng 2

Ghế massage

3,6

  1.600.000

 

18,5%

 

Công ty TNHH TMDV Kơ Nia

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

 

          - Thời gian ký hợp đồng: Ngày 30/8/2023

 

2. Danh sách các các đơn vị không được chọn và lý do không được chọn:

Stt

Danh sách đơn vị không được chọn

Lý do không được lựa chọn

1

Không có

Không có

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thông báo đến đơn vị tham gia lựa chọn được biết và mời đơn vị được lựa chọn đến Văn phòng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột để ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu VT

Đính kèm : TB Kết quả lựa chọn đơn vị HTKD dịch vụ ghế massage