Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, trong tháng 05/2023, Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Đoàn Kiểm tra) đã tiến hành chương trình kiểm tra đối với Đảng ủy Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đánh giá Đảng ủy Cảng HKQT Cam Ranh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ theo Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; ban hành quy chế và nguyên tắc làm việc trong đảng bộ, thực hiện tốt công tác cán bộ trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; … Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Cảng đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 được giao (Doanh thu tăng 20% so với kế hoạch).

Trong chương trình làm việc, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh đã có báo cáo tự kiểm tra trên vai trò là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó, cùng tập thể Đảng ủy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, người lao động luôn nỗ lực, phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và quý I năm 2023.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy Cảng HKQT Cam Ranh cùng vai trò cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên vững mạnh và đáp ứng được yêu cầu của công tác. Đồng thời, Đoàn Kiểm tra cũng yêu cầu Đảng ủy Cảng HKQT Cam Ranh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát trong hoạt động của tổ chức Đảng đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.