Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:35 --:-- CXR-SGN VN9351
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:20 --:-- CXR-SGN BL361
06:20 --:-- CXR-PEE ZF5944
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:30 --:-- CXR-IKT RL8792
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
08:30 --:-- CXR-SVO N42736
08:40 --:-- CXR-OVB RL8766
08:40 --:-- CXR-DAD VJ580
08:50 --:-- CXR-KJA ZF8646
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:55 09:35 CXR-CGO VJ5258
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-JJN VJ5768
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 12:50 CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:25 --:-- CXR-NGB VN496
13:35 --:-- CXR-LHW VJ5126
13:45 --:-- CXR-SHE VJ5176
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-DLC VJ5152
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
15:45 15:20 CXR-HGH VJ5348
15:55 --:-- CXR-JJN VN876
16:05 --:-- CXR-HKG UO567
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:20 --:-- CXR-CSX BL1126
16:25 --:-- CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:05 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:05 --:-- CXR-HGH JD422
17:15 17:30 CXR-UYN VJ5388
17:50 17:40 CXR-XIY VJ5362
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:20 --:-- CXR-NKG VN728
18:40 18:05 CXR-KWE VJ5336
18:50 --:-- CXR-PVG VN462
18:55 19:15 CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 20:50 CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:10 --:-- CXR-SGN VN9341
23:15 --:-- CXR-SGN VN9345
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
23:55 --:-- CXR-SGN VJ697
00:20 --:-- CXR-SGN BL391
00:45 --:-- CXR-SGN VJ1697
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:00 --:-- CXR-SGN BL399
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:15 --:-- CXR-SGN VJ687
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:05 --:-- CXR-TAO QW9904
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:35 04:30 VKO-CXR ZF7743
04:40 --:-- SVO-CXR N42735
04:40 --:-- CTU-CXR VN719
05:05 --:-- TOF-CXR ZF7043
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:35 --:-- IKT-CXR RL8791
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:05 --:-- VVO-CXR RL8799
06:25 --:-- PEK-CXR VN521
08:25 --:-- DAD-CXR VJ583
08:50 --:-- HAN-CXR VJ771
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
09:55 --:-- ICN-CXR VJ837
10:00 --:-- SGN-CXR VN1344
10:50 --:-- HAN-CXR QH1413
11:30 --:-- HAN-CXR VN1557
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
12:00 --:-- SGN-CXR VJ618
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:20 --:-- SGN-CXR VJ696
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
12:55 --:-- SGN-CXR VN1340
13:15 --:-- THD-CXR VJ793
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
13:50 --:-- SGN-CXR VJ604
14:05 --:-- HGH-CXR JD421
14:30 --:-- SGN-CXR VJ688
15:05 --:-- HKG-CXR UO566
15:05 --:-- HAN-CXR VJ783
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:20 --:-- SGN-CXR BL380
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:05 --:-- SGN-CXR BL382
17:00 --:-- HAN-CXR VN1553
17:00 --:-- HAN-CXR VN9565
17:05 --:-- CSX-CXR VJ5357
17:10 --:-- SGN-CXR BL384
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:30 --:-- SGN-CXR VJ608
17:40 --:-- JJN-CXR VJ5769
18:10 --:-- SGN-CXR VN1342
18:25 --:-- SGN-CXR VN9553
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
18:40 --:-- SGN-CXR VN7901
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:30 --:-- CGO-CXR VJ5259
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
19:40 --:-- SGN-CXR VN1358
20:05 --:-- SJW-CXR VJ5141
20:40 --:-- SGN-CXR VN9344
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
21:50 --:-- NGB-CXR VN497
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:15 --:-- JJN-CXR VN877
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5347
23:10 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:20 --:-- CSX-CXR BL1125
23:20 --:-- ZGC-CXR VJ5127
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
01:00 --:-- KWE-CXR BL1129
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:30 --:-- DLC-CXR VJ5153
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:00 --:-- XUZ-CXR BL1657
02:15 --:-- SHE-CXR VJ5177
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- WUH-CXR VJ5379
02:40 --:-- TNA-CXR VJ5247
02:40 --:-- KWE-CXR VJ5337
03:05 --:-- TAO-CXR QW9903
03:15 --:-- NKG-CXR VN729
03:30 --:-- XIY-CXR VJ5363
03:55 --:-- PVG-CXR VN463
04:15 --:-- KMG-CXR VJ5325
04:15 --:-- UYN-CXR VJ5389