Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349 23-29 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VN7564 23-29 OPN
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613 19-20 OPN
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770 16-17 OPN
07:55 --:-- CXR-THD VJ792 14-15 OPN
08:45 --:-- CXR-SGN BL371 23-29 OPN
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351 14-21 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 14-21 OPN
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:30 --:-- CXR-HAN VJ786 OPN
20:50 --:-- CXR-SGN VJ609 OPN
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:45 --:-- SGN-CXR VJ616 OPN
08:10 --:-- SGN-CXR VJ602 OPN
08:50 --:-- HAN-CXR VJ771 OPN
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773 OPN
09:50 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
12:00 --:-- HAN-CXR VJ781 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:20 --:-- SGN-CXR VJ618 OPN
13:15 --:-- THD-CXR VJ793 OPN
13:25 --:-- HAN-CXR VN7561 OPN
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ604 OPN
14:10 --:-- SGN-CXR VJ612 OPN
15:05 --:-- HAN-CXR VJ783 OPN
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
16:30 --:-- SGN-CXR VJ698 OPN
17:00 --:-- HAN-CXR VN7563 OPN
17:05 --:-- SGN-CXR BL382 OPN
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
20:00 --:-- HAN-CXR VJ789 OPN
20:15 --:-- SGN-CXR VJ694 OPN
20:40 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
21:10 --:-- HAN-CXR VN9465 OPN