Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:10 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
05:10 --:-- CXR-SGN VJ613 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
06:25 --:-- CXR-DAD VJ582 OPN
06:30 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
06:30 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VN7558 OPN
08:35 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
08:35 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
09:00 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
09:05 --:-- CXR-HAN VN7566 OPN
09:35 --:-- CXR-HAN VN7568 OPN
10:15 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
14:00 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:10 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:45 --:-- CXR-DAD VJ584 OPN
17:10 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
17:10 --:-- CXR-SGN VN7347 OPN
17:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
18:25 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:40 --:-- CXR-SGN VN7341 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:25 --:-- CXR-HAN VN7562 OPN
20:35 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:35 --:-- CXR-SGN QH1313 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ774 OPN
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:05 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
23:50 --:-- CXR-SGN VN9877 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ615 OPN
01:40 --:-- CXR-SGN VJ619 OPN
02:00 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
02:00 --:-- CXR-DAD VN9501 OPN
03:30 --:-- CXR-SGN VN9739 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:55 --:-- HAN-CXR VN7569 OPN
09:40 --:-- VII-CXR BL521 OPN
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773 OPN
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
10:40 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
11:20 --:-- HAN-CXR VJ785 OPN
11:35 --:-- HAN-CXR VJ781 OPN
11:40 --:-- HAN-CXR VJ787 OPN
11:50 --:-- HAN-CXR VN7559 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:10 --:-- SGN-CXR VJ696 OPN
13:00 --:-- SGN-CXR VJ684 OPN
13:20 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
13:30 --:-- HAN-CXR VN1563 OPN
13:35 --:-- HAN-CXR VN7567 OPN
13:45 --:-- SGN-CXR QH1312 OPN
13:55 --:-- SGN-CXR VJ694 OPN
14:00 --:-- SGN-CXR VN1340 CNX
14:00 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
14:00 --:-- SGN-CXR VN9728 OPN
14:00 --:-- SGN-CXR VN9738 OPN
15:40 16:05 HAN-CXR VJ783 OPN
16:05 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
16:10 --:-- HAN-CXR VJ771 OPN
16:25 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
16:30 --:-- HAN-CXR QH1413 OPN
16:30 --:-- HAN-CXR VN7563 OPN
17:20 --:-- DAD-CXR VJ583 OPN
17:45 --:-- HAN-CXR BL231 OPN
18:00 --:-- SGN-CXR VN1352 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
18:35 --:-- SGN-CXR VJ604 OPN
19:20 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
19:45 --:-- HAN-CXR VN7561 OPN
19:55 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ612 OPN
20:10 --:-- HAN-CXR VN1569 OPN
20:10 --:-- SGN-CXR VN7346 OPN
20:15 --:-- HAN-CXR VJ789 OPN
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690 OPN