Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
06:55 --:-- CXR-HAN VN1341 OPN
07:10 --:-- CXR-HAN VN9462 OPN
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343 OPN
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613 OPN
07:55 --:-- CXR-THD VJ792 OPN
09:55 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
18:20 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
23:10 --:-- CXR-SGN VN9341 OPN
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
00:05 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
01:50 --:-- CXR-SGN VN9343 OPN
02:05 --:-- CXR-SGN BL361 OPN
03:15 --:-- CXR-SGN VJ687 OPN
03:40 --:-- CXR-SGN VJ1699 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:10 --:-- SGN-CXR VJ602 OPN
08:50 --:-- HAN-CXR VJ771 OPN
09:20 --:-- VII-CXR BL521 OPN
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773 OPN
09:50 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
10:50 --:-- HAN-CXR QH1413 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
12:00 --:-- SGN-CXR VJ618 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:20 --:-- SGN-CXR VJ696 OPN
12:25 12:57 SGN-CXR VJ698 OPN
12:25 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
13:15 --:-- THD-CXR VJ793 OPN
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ604 OPN
14:05 --:-- DAD-CXR VJ583 OPN
14:30 --:-- SGN-CXR VJ688 OPN
14:55 --:-- SGN-CXR VN9342 OPN
15:05 --:-- HAN-CXR VJ783 OPN
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
15:20 --:-- SGN-CXR BL380 OPN
16:05 --:-- SGN-CXR BL384 OPN
17:00 --:-- SGN-CXR VJ614 OPN
17:00 --:-- HAN-CXR VN1553 OPN
17:00 --:-- HAN-CXR VN9565 OPN
17:10 --:-- SGN-CXR BL382 OPN
17:30 --:-- SGN-CXR VJ608 OPN
17:40 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
18:10 --:-- SGN-CXR VN1342 OPN
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
19:40 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
20:40 --:-- SGN-CXR VN9344 OPN
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690 OPN