Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:55 --:-- CXR-SGN BL371
05:50 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-YIH VN696
07:05 --:-- CXR-HAN VN7554
07:15 --:-- CXR-HAN VJ782
09:00 --:-- CXR-OVB ZF5444
09:30 --:-- CXR-SGN VJ613
09:30 --:-- CXR-KHV ZF2744
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:10 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
11:45 --:-- CXR-DAD VJ580
11:45 --:-- CXR-ZYI VN766
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:30 --:-- CXR-HAN VN1556
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-CSX VJ5356
16:40 --:-- CXR-SGN BL367
16:40 --:-- CXR-CZX VN486
17:05 --:-- CXR-HGH BL170
17:20 --:-- CXR-HKG UO567
17:30 --:-- CXR-TNA VJ5246
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
17:55 --:-- CXR-NNG VN730
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:00 --:-- CXR-HAN VN1568
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
20:50 --:-- CXR-SGN VN1351
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:25 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:35 --:-- CXR-HAN VJ774
21:35 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:25 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:35 --:-- CXR-HAN VJ778
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ609
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
02:50 --:-- CXR-SGN VJ699
03:20 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:55 --:-- CKG-CXR VJ5397
05:00 --:-- CTU-CXR VJ5317
05:00 --:-- ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
06:10 --:-- XIY-CXR VJ5363
07:05 --:-- KHV-CXR ZF2743
07:05 --:-- NOZ-CXR ZF4241
09:20 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
10:10 --:-- SGN-CXR VN1344
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
11:55 --:-- SGN-CXR VJ602
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:05 --:-- HAN-CXR VJ779
12:15 --:-- SGN-CXR VJ698
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:05 --:-- SGN-CXR VJ608
13:20 --:-- DAD-CXR VN1945
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:50 --:-- SGN-CXR VJ606
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
14:20 --:-- DAD-CXR VJ581
14:55 --:-- YIH-CXR VN697
15:10 --:-- SGN-CXR BL362
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:15 --:-- SGN-CXR VJ610
16:05 --:-- SGN-CXR BL366
16:15 --:-- SGN-CXR VJ696
16:40 --:-- HKG-CXR UO566
16:55 --:-- SGN-CXR VN7368
17:05 --:-- HAN-CXR BL505
17:40 --:-- SGN-CXR VN7344
17:40 --:-- SGN-CXR VN7344Z
18:15 --:-- HAN-CXR VN1567
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:40 --:-- ZYI-CXR VN767
19:55 --:-- SGN-CXR VN1350
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:35 --:-- SGN-CXR VN1368
20:45 --:-- KHN-CXR VJ5215
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:45 --:-- NKG-CXR VJ5417
23:10 --:-- CSX-CXR VJ5357
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
23:45 --:-- ICN-CXR KE467
23:45 --:-- NNG-CXR VN731
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
01:10 --:-- CZX-CXR VN487
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4903
01:25 --:-- HGH-CXR BL171
02:05 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:35 --:-- PEK-XIY-CXR GJ8799
03:40 --:-- PVG-CXR VN463
04:05 --:-- TNA-CXR VJ5249