Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:30 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
06:00 --:-- CXR-SGN BL399 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
08:15 --:-- CXR-SGN BL381 OPN
10:15 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:20 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
10:30 --:-- CXR-SGN ##MGMKM OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:55 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
02:05 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 --:-- SGN-CXR BL380 OPN
07:55 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
09:40 --:-- VII-CXR BL521 OPN
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
10:40 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
10:45 --:-- SGN-CXR VJ602 OPN
11:40 --:-- HAN-CXR VJ791 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
13:55 --:-- HAN-CXR VN1563 OPN
14:30 --:-- SGN-CXR VJ604 OPN
14:45 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
15:25 --:-- HAN-CXR VJ783 OPN
15:35 --:-- HAN-CXR QH1413 OPN
16:05 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
16:50 --:-- SGN-CXR VJ608 OPN
17:15 --:-- HAN-CXR BL231 OPN
17:25 --:-- SGN-CXR VJ696 OPN
17:40 --:-- SGN-CXR VN1352 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
18:10 --:-- SGN-CXR VN9520 OPN
19:20 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
19:40 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
20:10 --:-- HAN-CXR VN1569 OPN
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690 OPN