Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:05 --:-- CXR-SGC EO2558
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
06:55 --:-- CXR-HUI VN7900
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:20 --:-- CXR-KZN ZF1642
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
08:00 --:-- CXR-KJA ZF2444
08:25 --:-- CXR-DAD VJ580
09:00 --:-- CXR-SGN VJ615
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:10 --:-- CXR-DSN VJ5494
09:25 --:-- CXR-KUF N42576
09:55 --:-- CXR-VII BL520
09:55 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:20 --:-- CXR-TOF ZF7044
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:50 --:-- CXR-CGO VN704
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:20 --:-- CXR-NGB VN496
13:45 --:-- CXR-SHE VJ5176
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:25 --:-- CXR-SVO N42598
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
15:50 --:-- CXR-KHV N42532
15:55 --:-- CXR-JJN VN876
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:20 --:-- CXR-SGN BL1126
16:25 --:-- CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:05 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:05 --:-- CXR-HGH JD422
17:15 --:-- CXR-UYN VJ5388
17:40 --:-- CXR-TYN VJ5284
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
17:50 --:-- CXR-XIY VJ5362
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:20 --:-- CXR-NKG VN728
18:30 --:-- CXR-NGB VJ5308
18:40 --:-- CXR-KWE VJ5336
18:55 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
19:45 --:-- CXR-JJN VJ5768
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
20:45 --:-- CXR-SGN VN1359
21:05 --:-- CXR-SGN VJ683
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-BQS EO2554
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:10 --:-- CXR-DAD VN9386
23:10 --:-- CXR-HAN VN9554
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
01:05 --:-- CXR-SGN VJ605
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:00 --:-- CXR-SGN BL397
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:10 --:-- CXR-SVO N42736
03:15 --:-- CXR-SGN VJ697
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:05 --:-- CXR-TAO QW9904
04:30 --:-- CXR-IKT S7570
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:35 --:-- TJM-CXR N42577
04:40 --:-- CTU-CXR VN719
05:20 --:-- VKO-CXR ZF7743
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:25 --:-- PEK-CXR VN521
07:45 --:-- SGN-CXR VJ616
08:10 --:-- SGN-CXR VJ602
08:25 --:-- DAD-CXR VJ583
08:50 --:-- HAN-CXR VJ771
09:15 --:-- KJA-CXR ZF2443
09:20 --:-- VII-CXR BL521
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
09:50 --:-- SGN-CXR VN1344
09:55 --:-- ICN-CXR VJ837
10:20 --:-- CAN-CXR HU441
10:35 --:-- SGN-CXR VJ610
10:50 --:-- HAN-CXR QH1413
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- SGN-CXR VJ606
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:20 --:-- SGN-CXR VJ618
12:25 11:40 SVO-CXR N42785
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:25 --:-- SGN-CXR VN1340
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:10 --:-- SVO-DEL-CXR N42735
13:15 --:-- THD-CXR VJ793
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
13:50 --:-- KHV-CXR N42531
13:50 --:-- SGN-CXR VJ604
14:05 --:-- HGH-CXR JD421
14:30 --:-- SGN-CXR VJ688
15:00 --:-- SGN-CXR VN7342
15:05 --:-- HAN-CXR VJ783
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:20 --:-- SGN-CXR BL380
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:05 --:-- SGN-CXR BL360
16:30 --:-- BQS-CXR EO2553
17:00 --:-- HAN-CXR VN1553
17:05 --:-- CSX-CXR VJ5357
17:10 --:-- HAN-CXR BL231
17:10 --:-- SGN-CXR BL382
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:30 --:-- SGN-CXR VJ608
18:00 --:-- DAD-CXR VN9387
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
19:00 --:-- KHN-CXR VJ5215
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:30 --:-- CGO-CXR VJ5259
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
20:05 --:-- SJW-CXR VJ5141
20:05 --:-- SGN-CXR VN1358
20:10 --:-- CGO-CXR VN705
20:20 --:-- DSN-CXR VJ5495
20:50 --:-- SGN-CXR VN1342
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
21:50 --:-- NGB-CXR VN497
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:15 --:-- JJN-CXR VN877
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5347
23:10 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:20 --:-- CSX-CXR BL1125
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:35 --:-- ICN-CXR ZE561
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:05 --:-- KWE-CXR BL1129
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:00 --:-- XUZ-CXR BL1657
02:15 --:-- SHE-CXR VJ5177
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- WUH-CXR VJ5379
02:40 --:-- SGC-CXR EO2557
02:40 --:-- TNA-CXR VJ5247
02:40 --:-- KWE-CXR VJ5337
02:50 --:-- NGB-CXR VJ5309
03:05 --:-- TAO-CXR QW9903
03:15 --:-- IKT-CXR S7569
03:15 --:-- TYN-CXR VJ5285
03:15 --:-- NKG-CXR VN729
03:25 --:-- JJN-CXR VJ5769
03:30 --:-- XIY-CXR VJ5363
04:15 --:-- KMG-CXR VJ5325
04:15 --:-- UYN-CXR VJ5389