TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH

Số: 945 /TB-CHKQTCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Cam Ranh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC KINH DOANH

Hạng mục: Hợp tác kinh doanh tại vị trí mặt bằng P, AK1, J1, P1, N1 kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát/hỗn hợp ăn uống giải khát và bách hóa tổng hợp tại khu vực cách ly ga đi nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời tham gia hợp tác kinh doanh hạng mục: “Hợp tác kinh doanh tại vị trí mặt bằng P, AK1, J1, P1, N1 kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát/hỗn hợp ăn uống giải khát và bách hóa tổng hợp tại khu vực cách ly ga đi nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các đối tác quan tâm thực hiện theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ mời tham gia:
 1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ mời tham gia, hồ sơ đề xuất:
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 15h30 ngày 02/06/2023 đến trước 15h30 ngày 09/06/2023.
 • Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: Trước 15h30 ngày 09/06/2023.
 • Phương thức mua hồ sơ mời tham gia và nộp hồ sơ đề xuất: Trực tiếp.
 • Địa điểm mua hồ sơ mời tham gia: Phòng Kế hoạch tài chính - Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Phòng văn thư – Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 1. Yêu cầu khi nộp trực tiếp hồ sơ đề xuất:
 • Giấy giới thiệu có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty (bản gốc).
 • CMND/CCCD người tham gia mua HSMTG và nộp hồ sơ đề xuất (bản sao)
 1. Thông tin liên hệ:.

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • P.KTHT (để đăng tải);
 • Lưu VT, KHTC (N.A 01b);

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Chi tiết tại đây