TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HKQT CAM RANH

Số: 1617 /TB-CHKQTCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cam Ranh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

THƯ MỜI THAM GIA LỰA CHỌN

 “CHO THUÊ MẶT BẰNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHI HÀNG KHÔNG TẠI VỊ TRÍ P1 TẠI CẢNG HKQT CAM RANH

 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP có nhu cầu lựa chọn đơn vị “Cho thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại vị trí P1 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh kính mời Quý đơn vị tham gia lựa chọn.

Quý đơn vị muốn tham dự lựa chọn có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận hồ sơ yêu cầu lựa chọn tại:

  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính - Cảng HKQT Cam Ranh – P. Cam Nghĩa – TP Cam Ranh – T Khánh Hòa; Số điện thoại liên hệ: 0909640783 (Ông Tâm);
  • Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu lựa chọn: Từ 9h00’ ngày 27 tháng 11 năm 2019.
  • Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ tham gia lựa chọn: 9h00’ ngày 04 tháng 12  năm 2019.  
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm từ ngày các bên ký biên bản bàn giao mặt bằng trừ trưng hợp có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.             

Tất cả các hồ sơ tham gia lựa chọn phải kèm theo một bảo đảm tham gia lựa chọn trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) và phải được chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trước thời hạn nộp hồ sơ tham gia lựa chọn. Nội dung, hình thức về bảo đảm được nêu rõ trong tài liệu hướng dẫn.

Hồ sơ tham gia lựa chọn sẽ được mở vào lúc 09h30 ngày 04 tháng12 năm 2019 tại Văn phòng Cảng Cảng HKQT Cam Ranh – P. Cam Nghĩa – TP Cam Ranh – T Khánh Hòa.

 

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC                                                                                                                                       (Đã ký)