TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH

Số: 103/TB-CHKQTCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Cam Ranh, ngày 15 tháng 01 năm 2024.

THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC KINH DOANH

Hạng mục: “Hợp tác kinh doanh dịch vụ giữ xe máy tại vị trí CXD19, khu đất dự trữ mở rộng nhà ga hành khách Cảng HKQT Cam Ranh”.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời tham gia hợp tác kinh doanh hạng mục: “Hợp tác kinh doanh dịch vụ giữ xe máy tại vị trí CXD19, khu đất dự trữ mở rộng nhà ga hành khách Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các đối tác quan tâm thực hiện theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ mời tham gia:
 1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ mời tham gia, hồ sơ đề xuất:
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 10h00’ ngày 15/01/2024 đến trước 10h00’ ngày 18/01/2024.
 • Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: Trước 10h00’ ngày 22/01/2024.
 • Phương thức mua hồ sơ mời tham gia và nộp hồ sơ đề xuất: Trực tiếp.
 • Địa điểm mua hồ sơ mời tham gia: Phòng Kế hoạch tài chính - Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Bộ phận văn thư – Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 1. Yêu cầu khi nộp trực tiếp hồ sơ đề xuất:
 • Giấy giới thiệu có xác nhận của Đại diện pháp luật của công ty (bản gốc).
 • CMND/CCCD người tham gia mua HSMTG và nộp hồ sơ đề xuất (bản sao).
 1. Thông tin liên hệ:.

Nơi nhận:

 • P.KTHT (để đăng tải);
 • Lưu VT, KHTC (Đ, 02b).

    

 

Chi tiết Tại đây