Trong quá trình lao động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc và CB-NV Cảng HKQT Cần Thơ luôn luôn có sự quan tâm, nhận thức nghiêm túc đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2016 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, cập nhật trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CB-NV, vừa qua, Cảng HKQT Cần Thơ đã tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2016 cho CB-CNV với sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh.


Trong khóa huấn luyện, các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và toàn thể nhân viên đã được giảng viên của Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh trang bị, cập nhật lại những văn bản quy phạm pháp luật cơ bản về lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động, những quyền lợi, nghĩa vụ cơ bản của người lao động cũng như người sử dụng lao động. 

Các giảng viên đã hướng dẫn cho CB-NV những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động trong những lĩnh vực liên quan đến việc khai thác, vận hành các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, điện, khí ga, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình lao động…, các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ…

Ngoài ra các giảng viên cũng truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xử lý một số tình huống khi tai nạn lao động đã xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, đặc biệt là để bảo vệ tính mạng của người bị nạn cũng như những người tham gia cứu nạn, kỹ năng thoát hiểm khi khi có hỏa hoạn xảy ra,…

Một số hình ảnh khóa tập huấn:

Giảng viên trình bày những văn bản pháp luật quy định về ATVSLĐ…
 
…và những kiến thức về An toàn lao động 
 
 

Đông đảo CB-NV Cảng HKQT Cần Thơ 
tích cực tham gia thảo luận trao đổi sôi nổi, cởi mở 

Qua khóa tập huấn, toàn thể CB-NV của Cảng HKQT đã nắm bắt được những kiến thức căn bản và hết sức bổ ích về an toàn vệ sinh lao động để vận dụng vào quá trình lao động sản xuất của mình với các tiêu chí “An toàn là trên hết”, “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”.

Cảng HKQT Cần Thơ